Powtórzenie: Tkanki twórcze (merystemy)

Biologia, powtórzenie. 18 pytań.

Tkanki twórcze dzielimy ze względu na
Pochodzenie
Położenie
Wybierz odpowiedź zawierającą wymienione tylko tkanki twórcze pierwotne.
Merystemy interkalarne, merystem wierzchołkowy korzenia i pędu
Wskaż odpowiedź z dobrze pogrupowanymi tkankami (według położenia)
1. Merystemy wierzchołkowe pędu i korzenia 2. Merystemy wstawowe 3. Fellogen, kambium
Czym są merystemy pierwotne, a czym wtórne? Przyłącz definicję do odpowiedniej nazwy.
Wtórne
+
Tkanki twórcze powstające w trakcie życia rośliny, z tkanek stałych (głównie miękiszowej), których komórki nabywają zdolności do dzielenia się.
Pierwotne
+
Komórki inicjalne (zdolne do podziałów), które funkcjonują w roślinie w sposób ciagły, od okresu zarodkowego.
Przyporządkuj tkanki do odpowiedniej grupy.
Tkanki pierwotne
+
Merystemy wierzchołkowe pędu i korzenia. Merystem interkalarny.
Tkanki wtórne
+
Kambium. Fellogen. Kallus. Archespor.
Stożki wzrostu to:
Merystem wierzchołkowy pędu i merystem wierzchołkowy korzenia
Tkanka twórcza jest chroniona przez zbudowaną z komórek miękiszowych czapeczkę w:
w przypadku merystemu wierzchołkowego korzenia
Kambium i fellogen:
umożliwiają dalszy przyrost na grubość pędów i korzeni (po działalności merystemów wierzchołkowych)
Mersytemy boczne(fellogen i kambium) zazwyczaj ................. u mszaków, paprotników oraz roślin jednoliściennych, dlatego ich pędy nadziemne i korzenie są stosunkowo cienkie. Zaznacz, co powinno być wpisane w miejsce kropek.
nie występują
Fellogen i kambium występują u:
roślin nagonasiennych
roślin okrytonasiennych dwuliściennych
Wybierz wszystkie cechy budowy tkanki twórczej pierwotnej?
ciągłe podziały mitotyczne
cienkościenne
małe komórki
nieliczne małe wakuole
niezróżnicowane formy plastydów
duże jądro komórkowe
gęsta cytoplazma
Przpyporządkuj.
Wiązki koncentryczne
+
centralnie położone drewno otoczone łykiem/centralnie położone łyko otoczone drewnem
Wiązki kolateralne
+
łyko i drewno występują naprzemianlegle (łyko po stronie zewnętrznej, a drewno po stronie wewnętrznej wiązki)
Pytania do rysunku
Picture 12
Podaj typ wiązki oznaczonej nr 1.: otwarta
Podaj typ wiązki oznaczonej nr 2.: zamknięta
Podaj nazwę tkanki oznaczonej nr 1: Łyko
Podaj nazwę tkanki oznaczonej nr 2: Miazga
Podaj nazwę tkanki oznaczonej nr 3: drewno
Miazga korkotwórcza to inaczej:
Fellogen
Podaj kolejno nazwy tkanek 1,2,3. (tkanka nr 2 jest tkanką merystematyczną wtórną, powstającą ze stałych komórek miękiszu lub łyka)
Picture 14
Korek, fellogen, felloderma
Merystem przyranny to inna nazwa tkanki:
Kallus
(Kilka odpowiedzi jest prawidłowych) Kallus powstaje z:
komórek kambium otaczających uszkodzone miejsce
komórek miękiszowych
Inna nazwa Archesporu to:
tkanka zarodniotwórcza

Inne tryby nauki

Możesz wyświetlić pytania w formie Testu, Testu z odpowiedziami lub Fiszek.