Pytania i odpowiedzi

Finanse 5

Pytanie 1
Składka płacona przez Polskę do budżetu UE składa się z następujących części:
b)    Część naliczana proporcjonalnie do bazy VAT
c)     Udział w finansowaniu rabatu brytyjskiego
d)    Wynikowo część naliczana proporcjonalnie do Dochodu Narodowego Brutto /DNB/
Pytanie 2
Kiedy wpływ gotówki nie jest dochodem sektora publicznego?
d)    Wpływy z VAT
c)     Wpływy z CIT
a)     Wpływy z PIT
Pytanie 3
Saldo
a)     Saldo strukturalne to różnica między dochodami i wydatkami sektora publicznego
c)     Saldo nominalne jest lepsze niż strukturalne w okresach ekspansji
d)    Saldo nominalne jest gorsze niż strukturalne w okresach recesji
Pytanie 4
Saldo pierwotne
d)    Jeśli saldo pierwotne jest większe od zera to sektor publiczny ma dochody pokrywające wydatki i dochodami pokrywa część kosztów obsługi długu.
a)     Jeśli saldo pierwotne jest równe zeru to sektor publiczny ma dochody pokrywające wydatki ale bez uwzględnienia kosztów obsługi długu.
b)    Jeśli saldo pierwotne jest równe kosztom obsługo długu to sektor publiczny ma dochody pokrywające wydatki , jest w równowadze.
Pytanie 5
Dochody niepodatkowe sektora publicznego to:
d)    Renta fiskalna czyli renta monetarna przekazana na rachunek budżetu centralnego przez bank centralny
c)     Dywidendy jednostek sektora publicznego
b)    Wpływy z prywatyzacji
Pytanie 6
Struktura dochodów podatkowych :
a)     W USA głównie PIT
b)    W krajach UE z wysokim PKB per capita głównie PIT
c)     W krajach UE z niskim PKB per capita głównie podatki pośrednie(VAT i akcyzy)
Pytanie 7
Podatki progresywne i regresywne:
a)     Stawki podatku rosnące ze wzrostem dochodu do opodatkowania to opodatkowanie progresywne.
d)    Wszystkie podatki o stałej stawce podatkowej na przykład VAT i akcyzy, są regresywne, to znaczy obciążenie podatkiem maleje ze wzrostem dochodu podatnika
b)    Opodatkowanie progresywne zwiększa efektywne obciążenie podatkiem wraz ze wzrostem dochodu do opodatkowania.
Pytanie 8
VAT
c)     Jeśli cenowa elastyczność popytu na produkt A wynosi 1 a stawka VAT 10% to w przypadku cenowej elastyczności popytu na produkt B równej 2 stawka VAT zgodna z zasadą inwersji Ramsey’a powinna wynieść 5%.
d)    Jeśli cenowa elastyczność popytu na produkt A wynosi 1 a stawka VAT 20% to w przypadku cenowej elastyczności popytu na produkt B równej 4 stawka VAT zgodna z zasadą inwersji Ramsey’a powinna wynieść 5%.
b)    Jeśli cenowa elastyczność popytu na produkt A wynosi 1 a stawka VAT 20% to w przypadku cenowej elastyczności popytu na produkt B równej 2 stawka VAT zgodna z zasadą inwersji Ramsey’a powinna wynieść 10%.
Pytanie 9
Harmonizacja podatków w UE:
a)     Stawki zredukowane nie niższe niż 5%
b)    Ilość stawek zredukowanych nie więcej niż dwie.
c)     Stawka standardowa VAT w Polsce = 23% jest zgodna z przepisami UE w sprawie harmonizacji VAT w UE.
Pytanie 10
Alternatywy dla dochodów podatkowych jako źródło finansowania potrzeb sektora publicznego:
b)    Dywidendy i udziały w zyskach
a)     Renta monetarna
c)     Wpływy z prywatyzacji
Pytanie 11
Deficyt i dług
d)    Zastępowanie podatków długiem sektora publicznego jest możliwe wyłącznie wtedy gdy istnieje przestrzeń fiskalna, możliwość zmniejszenia opodatkowania i zwiększenie wydatków bez wchodzenia w nadmierny deficyt i dług.
b)    W okresie ekspansji zwiększenie deficytu i długu jest działaniem pro cyklicznym.
a)     W okresie recesji zwiększenie deficytu i długu jest działaniem anty cyklicznym.
Pytanie 12
Krzywa dochodowości
a)     Krzywa dochodowości jest rosnąca /normalna/ jeśli oczekiwana stopa inflacji, we wszystkich przyszłych okresach, które obejmuje krzywa dochodowości ,jest rosnąca.
c)     Krzywa dochodowości jest płaska jeśli przewidywana inflacja, we wszystkich przyszłych okresach, które obejmuje krzywa dochodowości, jest stała.
b)    Krzywa dochodowości jest malejąca /odwrotna/ jeśli oczekiwana stopa inflacji, we wszystkich przyszłych okresach, które obejmuje krzywa dochodowości, jest malejąca.
Pytanie 13
Pasywa bilansu banku centralnego to między innymi
c)     Wartościowe papiery dłużne wyemitowane przez rząd centralny.
b)    Wartościowe papiery dłużne wyemitowane przez bank centralny.
a)     Gotówka w obiegu.
Pytanie 14
Aktywa bilansu banku centralnego to między innymi
b)    Dewizy
d)    Rachunki banków komercyjnych w banku centralnym.
a)     Waluty
Pytanie 15
Bank Centralny
b)    Nastawienie restrykcyjne banku centralnego to zwiększanie realnej referencyjnej stopy procentowej banku centralnego.
c)     Nastawienie ekspansywne banku centralnego to zmniejszanie realnej referencyjnej stopy procentowej banku centralnego.
a)     Nastawienie neutralne banku centralnego to utrzymywanie stałej realnej referencyjnej stopy procentowej banku centralnego.

Pokrewne tematy

#finanse

Inne tryby

Sprawdź ten materiał również w innych wersjach.