Pytania i odpowiedzi

Finanse 5

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu.
Ilość pytań: 25 Rozwiązywany: 1629 razy
Pytanie 1
Składka płacona przez Polskę do budżetu UE składa się z następujących części:
b)    Część naliczana proporcjonalnie do bazy VAT
c)     Udział w finansowaniu rabatu brytyjskiego
d)    Wynikowo część naliczana proporcjonalnie do Dochodu Narodowego Brutto /DNB/
Pytanie 2
Kiedy wpływ gotówki nie jest dochodem sektora publicznego?
a)     Wpływy z PIT
c)     Wpływy z CIT
d)    Wpływy z VAT
Pytanie 3
Saldo
a)     Saldo strukturalne to różnica między dochodami i wydatkami sektora publicznego
c)     Saldo nominalne jest lepsze niż strukturalne w okresach ekspansji
d)    Saldo nominalne jest gorsze niż strukturalne w okresach recesji
Pytanie 4
Saldo pierwotne
a)     Jeśli saldo pierwotne jest równe zeru to sektor publiczny ma dochody pokrywające wydatki ale bez uwzględnienia kosztów obsługi długu.
b)    Jeśli saldo pierwotne jest równe kosztom obsługo długu to sektor publiczny ma dochody pokrywające wydatki , jest w równowadze.
d)    Jeśli saldo pierwotne jest większe od zera to sektor publiczny ma dochody pokrywające wydatki i dochodami pokrywa część kosztów obsługi długu.
Pytanie 5
Dochody niepodatkowe sektora publicznego to:
b)    Wpływy z prywatyzacji
c)     Dywidendy jednostek sektora publicznego
d)    Renta fiskalna czyli renta monetarna przekazana na rachunek budżetu centralnego przez bank centralny
Pytanie 6
Struktura dochodów podatkowych :
a)     W USA głównie PIT
b)    W krajach UE z wysokim PKB per capita głównie PIT
c)     W krajach UE z niskim PKB per capita głównie podatki pośrednie(VAT i akcyzy)
Pytanie 7
Podatki progresywne i regresywne:
a)     Stawki podatku rosnące ze wzrostem dochodu do opodatkowania to opodatkowanie progresywne.
b)    Opodatkowanie progresywne zwiększa efektywne obciążenie podatkiem wraz ze wzrostem dochodu do opodatkowania.
d)    Wszystkie podatki o stałej stawce podatkowej na przykład VAT i akcyzy, są regresywne, to znaczy obciążenie podatkiem maleje ze wzrostem dochodu podatnika
Pytanie 8
VAT
b)    Jeśli cenowa elastyczność popytu na produkt A wynosi 1 a stawka VAT 20% to w przypadku cenowej elastyczności popytu na produkt B równej 2 stawka VAT zgodna z zasadą inwersji Ramsey’a powinna wynieść 10%.
c)     Jeśli cenowa elastyczność popytu na produkt A wynosi 1 a stawka VAT 10% to w przypadku cenowej elastyczności popytu na produkt B równej 2 stawka VAT zgodna z zasadą inwersji Ramsey’a powinna wynieść 5%.
d)    Jeśli cenowa elastyczność popytu na produkt A wynosi 1 a stawka VAT 20% to w przypadku cenowej elastyczności popytu na produkt B równej 4 stawka VAT zgodna z zasadą inwersji Ramsey’a powinna wynieść 5%.
Pytanie 9
Harmonizacja podatków w UE:
a)     Stawki zredukowane nie niższe niż 5%
b)    Ilość stawek zredukowanych nie więcej niż dwie.
c)     Stawka standardowa VAT w Polsce = 23% jest zgodna z przepisami UE w sprawie harmonizacji VAT w UE.
Pytanie 10
Alternatywy dla dochodów podatkowych jako źródło finansowania potrzeb sektora publicznego:
a)     Renta monetarna
b)    Dywidendy i udziały w zyskach
c)     Wpływy z prywatyzacji
Pytanie 11
Deficyt i dług
a)     W okresie recesji zwiększenie deficytu i długu jest działaniem anty cyklicznym.
b)    W okresie ekspansji zwiększenie deficytu i długu jest działaniem pro cyklicznym.
d)    Zastępowanie podatków długiem sektora publicznego jest możliwe wyłącznie wtedy gdy istnieje przestrzeń fiskalna, możliwość zmniejszenia opodatkowania i zwiększenie wydatków bez wchodzenia w nadmierny deficyt i dług.
Pytanie 12
Krzywa dochodowości
a)     Krzywa dochodowości jest rosnąca /normalna/ jeśli oczekiwana stopa inflacji, we wszystkich przyszłych okresach, które obejmuje krzywa dochodowości ,jest rosnąca.
b)    Krzywa dochodowości jest malejąca /odwrotna/ jeśli oczekiwana stopa inflacji, we wszystkich przyszłych okresach, które obejmuje krzywa dochodowości, jest malejąca.
c)     Krzywa dochodowości jest płaska jeśli przewidywana inflacja, we wszystkich przyszłych okresach, które obejmuje krzywa dochodowości, jest stała.
Pytanie 13
Pasywa bilansu banku centralnego to między innymi
a)     Gotówka w obiegu.
b)    Wartościowe papiery dłużne wyemitowane przez bank centralny.
c)     Wartościowe papiery dłużne wyemitowane przez rząd centralny.
Pytanie 14
Aktywa bilansu banku centralnego to między innymi
a)     Waluty
b)    Dewizy
d)    Rachunki banków komercyjnych w banku centralnym.
Pytanie 15
Bank Centralny
a)     Nastawienie neutralne banku centralnego to utrzymywanie stałej realnej referencyjnej stopy procentowej banku centralnego.
b)    Nastawienie restrykcyjne banku centralnego to zwiększanie realnej referencyjnej stopy procentowej banku centralnego.
c)     Nastawienie ekspansywne banku centralnego to zmniejszanie realnej referencyjnej stopy procentowej banku centralnego.

Powiązane tematy

#finanse