Pytania i odpowiedzi

Biochemia 2 PWR Dr.Burchacka Lista 4 Fosforylacja oksydacyjna

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. Biochemia 2 PWR Dr.Burchacka Lista 4 Fosforylacja oksydacyjna
Ilość pytań: 15 Rozwiązywany: 2011 razy
Pytanie 1
Które z następujących stwierdzeń dotyczących potencjału redoks reakcji są prawidłowe?
Można przewidzieć, kiedy dany związek zmniejszy inny, biorąc pod uwagę odpowiedni katalizator.
Można przewidzieć, czy dany utlenianie dostarczy wystarczającej energii Powstawanie ATP z ADP i Pi.
Pytanie 2
Umieść kolejno następujące składniki łańcucha oddechowego w odpowiedniej kolejności. Wskaż również które są przenośnymi nośnikami elektronów.
1
oksydoreduktaza NADH-Q
2
ubichinon
3
oksydoreduktaza Q-cytochromu c
4
cytochromu c
5
oksydaza cytochromu c
Pytanie 3
Dopasuj kompleksy enzymów łańcucha oddechowego w lewej kolumnie za pomocą odpowiedniej grupy przenoszące elektrony z prawej kolumny
oksydaza cytochromu c
heme a3
oksydaza cytochromu c
CuA i CuB
oksydaza cytochromu c
heme a
oksydoreduktaza Q-cytochromu c
heme c1
oksydoreduktaza Q-cytochromu c
heme bL
oksydoreduktaza Q-cytochromu c
kompleksy żelazowo-siarki
oksydoreduktaza Q-cytochromu c
heme bH
oksydoreduktaza NADH-Q
kompleksy żelazowo-siarki
oksydoreduktaza NADH-Q
FMN
reduktazy bursztynianu-Q
FAD
reduktazy bursztynianu-Q
kompleksy żelazowo-siarki
Pytanie 4
Które z poniższych stwierdzeń dotyczących ubichinolu są poprawne?
Jest utleniany do ubikinonu w wyniku półproduktu półchinonu.
Jest to cząsteczka rozpuszczalna w lipidzie.
Pytanie 5
Które z poniższych stwierdzeń dotyczących struktury i właściwości cytochromu c to: BŁĘDNY?
Jest to integralne białko membranowe.
Zawiera bardzo małą strukturę pomocniczą α-helisy lub β.
Brak heme.
Pytanie 6
Reaktywne formy tlenu (ROS)
służyć jako substraty dla enzymów, które czynią je mniej reaktywnymi.
pochodzą z półproduktów wytwarzanych w transporcie elektronów.
obejmują OH, H2O2, O2[2-]
Pytanie 7
Które z poniższych stwierdzeń dotyczących kompleksu mitochondrialnego syntezy ATP są poprawne?
zawiera więcej niż 10 podjednostek.
Zawiera podzespół, który stanowi kanał protonowy.
jest wrażliwy na zahamowanie oligomycyny.
Pytanie 8
Dopasuj główne jednostki układu syntezy ATP w lewej kolumnie za pomocą odpowiednich składników i funkcji z prawej kolumny.
(a) F0
zawiera kanał protonowy
(a) F0
rozciąga wewnętrzną błonę mitochondrialną
(b) F1
zawiera miejsca katalityczne dla syntezy ATP
(b) F1
zawiera α, β, γ, δ i podjednostki
(b) F1
zawiera sekwencje homologiczne do pętli P Członkowie rodziny NTPazy
(b) F1
jest głównie w matrycy
Pytanie 9
Które z następujących stwierdzeń dotyczących proponowanego mechanizmu syntezy ATP przez syntezę ATP są poprawne?
Syntaza ATP zawiera miejsca zmieniające ich powinowactwo do ATP w postaci przepływu protonów Przez kompleks.
Syntaza ATP ma miejsca aktywne, które nie są funkcjonalnie równoważne w danym momencie.
Pytanie 10
Wewnętrzna błona mitochondrialna zawiera translocze - to znaczy transport specyficzny Białka - dla których pary substancji?
fosforan gliceryny i fosforan dihydroksyacetonu
glutaminian i asparaginian
Pytanie 11
Ile cząsteczek ATP jest generowanych podczas całkowitego rozkładu utleniającego każdy z poniższych do CO2 i H2O? Załóżmy, że transport fosforanu glicerolu działa. (separator dziesiętny to kropka)
acetylo-CoA 10
fosfoenolopirogronianu 13.5
3-fosforan glicerolu 16
Pytanie 12
Która z następujących odpowiedzi prawidłowo wypełnia zdanie? Tempo przepływ elektronów przez łańcuch transportowy elektronów jest najbardziej bezpośrednio regulowany przez:
stosunek ATP: ADP
Pytanie 13
Która z następujących odpowiedzi prawidłowo wypełnia zdanie? Odłączniki, takie jak Dinitrofenolu (DNP) lub termogeniny, niewłaściwego transportu elektronów i fosforylacji przez:
rozproszenie gradientu protonów.
Pytanie 14
Które z następujących produktów są produktami reakcji dysmutazy ponadtlenkowej?
H202
O2
Pytanie 15
Dopasuj każdy inhibitor w lewej kolumnie, z jego pierwotnym efektem z prawej kolumny.
hamowanie transportu elektronów
azydek
hamowanie transportu elektronów
fosforylację oksydacyjną rotenonu
hamowanie transportu elektronów
tlenek węgla
hamowanie transportu elektronów
antyimicyna A
odłączenie połączenia elektronów i
dinitrofenol
hamowanie translokacji ADP-ATP
atraktylosyd
hamowanie syntazy ATP
oligomycynę