Pytania i odpowiedzi

Makroekonomia 3

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. Test z Makroekonomii. Materiał dla studentów.
Ilość pytań: 10 Rozwiązywany: 2899 razy
Pytanie 1
Które z poniższych stwierdzeń są prawdziwe:
a) przesuniecie funkcji LM w prawo prowadzi do zwiększenia poziomu produkcji
c) przesunięcie funkcji LM w prawo jest przejawem ekspansywnej polityki monetarnej
d) przesunięcie funkcji LM w prawo jest efektem obniżenia stopy rezerw obowiązkowych
e) przesunięcie funkcji LM w prawo jest efektem skupu papierów wartościowych
Pytanie 2
W ujęciu praktycznym mechanizm transakcyjny
a) polega na przenoszeniu impulsów (zmiany) między rynkami
b) polega na tym, ze zmienne z różnych rynków wzajemnie na siebie oddziałują
c) polega na tym, że polityka skierowana np. na rynek dóbr i usług oddziałuje również na rynek pieniężny
d) dotyczy wzajemnego powiązania poszczególnych zmiennych pomiędzy rynkami
e) oznacza, że nie można traktować poszczególnych rynków w oderwaniu od innych
Pytanie 3
Ekspansywna polityka fiskalna może być realizowana przez:
d) zmniejszenie stopy opodatkowania (podatek CIT i PIT)
e) zwiększenie poziomu wydatków rządowych
Pytanie 4
Które z poniższych stwierdzeń dotyczących polityki fiskalnej w krótkim okresie są prawdziwe:
a) ekspansywna polityka fiskalna prowadzi do efektu wypierania
b) ekspansywna polityka fiskalna wiąże się z pojęciem deficytów bliźniaczych
c) ekspansywna polityka fiskalna prowadzi do wzrostu produkcji
d) ekspansywna polityka fiskalna może prowadzić do obniżenia bezrobocia
e) ekspansywna polityka fiskalna polega na zwiększeniu wydatków rządowych lub obniżeniu podatków
Pytanie 5
Które z poniższych stwierdzeń są prawdziwe:
b) popyt na pieniądz zależy ujemnie od stopy procentowej
c) popyt na pieniądz zależy dodatnio od poziomu dochodu
e) popyt na pieniądz (nominalny) zależy dodatnio od poziomu cen
Pytanie 6
Które z poniższych narzędzi służą ekspansywnej polityce monetarnej:
d) obniżenie stopy rezerw obowiązkowych
e) skup papierów wartościowych w ramach operacji otwartego rynku
Pytanie 7
W ujęciu praktycznym efekt realnych zasobów pieniężnych (efekt Fishera): (nie wiadomo - zaznaczone wszystkie odpowiedzi prawidłowe)
a) oznacza, że przesunięciu w lewo ulegnie funkcja IS
b) oznacza, że wyższe stopy procentowe prowadzą do wyższej inflacji
c) oznacza, że wzrost cen obniża poziom płac realnych
d) oznacza, że wzrost cen powoduje spadek siły nabywczej dochodów
e) oznacza, że wzrost cen prowadzi do obniżenia składników popytu
Pytanie 8
Które z poniższych stwierdzeń dotyczących skutków polityki gospodarczej w krótkim okresie są prawdziwe
a) ekspansywna polityka fiskalna prowadzi do przesunięcia IS w prawo
b) ekspansywna polityka fiskalna prowadzi do wzrostu produkcji
c) ekspansywna polityka monetarna prowadzi do obniżenia stóp procentowych
d) ekspansywna polityka monetarna prowadzi do zwiększenia produkcji
Pytanie 9
Jeżeli nastąpi obniżenie stopy rezerw obowiązkowych, to:
a) wzrośnie produkcja
d) spadnie stopa procentowa
e) funkcja LM przesunie się w prawo
Pytanie 10
W odpowiedzi na kryzys rząd dokonał kolejnych cięć wydatków budżetowych. bank centralny skupuje papiery wartościowe będące w posiadania sektora prywatnego. W efekcie tych działań można by (IS w lewo LM w prawo)
c) spadku poziomu stóp procentowych przy niezmienionym poziomie produkcji

Powiązane tematy

#makroekonomia