Powtórzenie: Maszyny Elektryczne TEST 04

Zawodowe, Studia.

1. Jaki jest cel stosowania rdzenia ferromagnetycznego w transformatorze?
2. Zapewnienie maksymalnego sprzężenia magnetycznego między uzwojeniami
2. Warunkiem pracy prądnicowej maszyny synchronicznej jest:
1. Dostarczenie mocy biernej i stabilizacja częstotliwości
3. Jak indukuje się SEM rotacji?
2. Przez zmianę sprzężenia strumienia ze zwojami
4. Sprawność silnika asynchronicznego o mocy 10 kW wynosi
1. Około 90%
5. Straty mocy w uzwojeniu zależą od:
3. Rezystancji uzwojenia i prądu do kwadratu
6. Uzwojenie twornika maszyny synchronicznej jest:
1. 3-fazowe, ułożone w żłobkach stojana, połączone w gwiazdę
7. Jaka jest sprawność maszyn elektrycznych średnich mocy?
3. 80 – 90%
8. W maszynie asynchronicznej przepływ wypadkowy 3-fazowego uzwojenia stojana jest równy:
3. 3/2 x przepływ maksymalny w jednej fazie
9. Straty biegu jałowego transformatora są:
1. W przybliżeniu równe stratom w rdzeniu
10. Maszyna synchroniczna reluktancyjna jest:
1. Źródłem mocy czynnej i biernej indukcyjnej
11. Jakie uzwojenie twornika, w maszynie pr. stałego, nigdy nie ma połączeń wyrównawczych ?
1. Faliste
12. Zwój jest średnicowy jeżeli:
4. Jego rozpiętość jest równa podziałce biegunowej
13. Prawdziwe jest równanie transformatora dla wielkości wektorowych:
1. U1 – E1 = I1 Z1 , U’2 – E’2 = I2 Z2
14. Prąd i SEM wypadkowa Ew w uzwojeniu fazowym twornika maszyny synchronicznej obciążonej symetrycznie są:
4. Przesunięte o kąt zależny od charakteru obciążenia
15. Jak zależy moment elektromagnetyczny od prądu wzbudzenia przy stałym prądzie twornika?
4. Nie zależy
16. Źródłem momentu elektromagnetycznego w maszynie asynchronicznej jest:
4. Pole wirujące i indukowany prąd uzwojenia wirnika
17. W stanie zwarcia normalnego transformatora straty w rdzeniu są:
3. Pomijalnie małe
18. Reaktancja reakcji twornika to :
1. Stosunek SEM wzbudzanej przez strumień reakcji twornika do prądu twornika
19. Komutacja to:
1. Zespół zjawisk występujących przy zmianie kierunku prądu w uzwojeniu twornika
20. Poślizg względny w silniku asynchronicznym klatkowym obciążonym znamionowo wynosi :
3. sn = 3 %

Sprawdź proponowane testy powiązane z "Maszyny Elektryczne TEST 04".

Maszyny elektryczne 3

Test 3
Zawodowe, Studia
39
#elektrotechnika

Maszyny elektryczne 2

Maszyny elektryczne test 07
Zawodowe, Studia
39
#test #07 #elektrotechnika

Maszyny test 1

Zawodowe, Ogólny
37
#elektrotechnika
315
#testdopolicji #two