Pytania i odpowiedzi

Przygotowanie do Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. OWE - Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej to ogólnopolska olimpiada patronowana przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, ma na celu odkrycie młodych talentów w dziedzinie ekonomii. Przed Tobą zestaw zamkniętych pytań z różnych testów. Sprawdź się!
Ilość pytań: 30 Rozwiązywany: 6754 razy
Pytanie 1
Jeżeli w pewnej gospodarce obecnie realizowana struktura produkcji znajduje się na granicy jej możliwości produkcyjnych, to wzrost produkcji dóbr kapitałowych:
musi odbyć się kosztem produkcji dóbr konsumpcyjnych
Pytanie 2
Stosunek użyteczności krańcowej dobra A do jego ceny przewyższa odpowiedni stosunek dla dobra B. Przy założeniu, że konsument wydaje cały swój dochód, dla zmaksymalizowania łącznej satysfakcji powinien on kupić:
więcej dobra A i mniej dobra B
Pytanie 3
Przykładem efektu gapowicza jest:
nieopłacenie abonamentu radiowo-telewizyjnego
Pytanie 4
Jeżeli rząd ustalił cenę powyżej ceny rynkowej, to:
wielkość podaży będzie przewyższała wielkość zapotrzebowania
Pytanie 5
Jeśli firma działająca na doskonale konkurencyjnym rynku w długim okresie nie zwiększa wielkości produkcji ani jej nie ogranicza, to można stwierdzić, że:
zysk księgowy jest równy kosztom niejawnym
Pytanie 6
Firmę możemy uznać za monopolistę naturalnego jeśli:
dla każdej wielkości produkcji osiąga korzyści skali
Pytanie 7
Ludzie generalnie preferują konsumpcję dzisiejszą niż przyszłą. Konsekwencją tego jest:
dodatnio nachylona krzywa podaży funduszy pożyczkowych
Pytanie 8
Teoria agencji odnosi się do:
Pytanie 9
Zniesienie wysokich ceł na żywność eksportowaną z Unii Europejskiej do USA spowoduje:
spadek zatrudnienia w sektorze spożywczym w USA
Pytanie 10
Dekapitalizacja majatku produkcyjnego w gospodarce występuje, gdy:
amortyzacja przewyższa inwestycje brutto
Pytanie 11
Jeżeli krańcowa skłonność do oszczędzania w gospodarce wynosi 0,4, a rząd zamierza przesunąć krzywą zagregowanego popytu w lewo o 50 mld zł, to może osiągnąć poprzez zmniejszenie wydatków o:
20 mld zł
Pytanie 12
Wskaż prawdziwe zdanie:
zwiększenie poziomu zapasów w gospodarce oznacza zwiększenie PKB
Pytanie 13
Zgodnie z poglądami monetarystów zmiana podaży pieniądza spowoduje zmianę:
zagregowanego popytu, co w konsekwencji zmieni poziom nominalnego PKB
Pytanie 14
Prawo Okuna:
głosi, że istnieje zależność między stopą bezrobocia przymusowego a luką PKB
Pytanie 15
Które z poniższych stwierdzeń jest prawdziwe dla sytuacji gospodarczej Polski w latach 1992–2012?
od 1995 r. wynagrodzenia realne nieprzerwanie rosły
Pytanie 16
Prędkość obiegu pieniądza w gospodarce to:
średnia liczba transakcji obsługiwanych przez jednostkę pieniądza w ciągu roku
Pytanie 17
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) to system:
o zdefiniowanym świadczeniu
Pytanie 18
Obecnie Narodowy Bank Polski stosuje strategię:
bezpośredniego celu inflacyjnego
Pytanie 19
Co nie należy do zadań Rady Polityki Pieniężnej w Polsce?
opiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu państwa
Pytanie 20
Strategia inwestowania na giełdzie polegająca na przewidywaniu kierunków zmian na całym rynku kapitałowym i częstych zmianach składu portfela inwestycyjnego nazywana jest strategią:
wyczucia rynku (market timingu)