Pytania i odpowiedzi

ZKS

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. Zarządzanie kosztami - mgr 1, UE
Ilość pytań: 173 Rozwiązywany: 8915 razy
Pytanie 1
Które stwierdzenie nie jest prawdziwe, jeżeli idzie o kalkulację podziałową odjemną:
b) Zakłada, że koszt wytworzenia produktów ubocznych jest zbliżony do przychodów z jego sprzedaży, ++++,3-
Pytanie 2
Przy produkcji masowej wieloasortymentowej jest stosowana kalkulacja:
c) Podziałowa współczynnikowa,
Pytanie 3
Koszty pośrednie to:
b) Koszty zakupu, koszty wydziałowe, koszty sprzedaży, koszty ogólnego zarządu,
Pytanie 4
Prawidłowa kolejność rozliczania kosztów wydziałowych pomocniczych po koszcie rzeczywistym w sytuacji świadczeń bez powiązań wzajemnych:
a) Kolejność nie ma znaczenia,
Pytanie 5
Które z niżej wymienionych kosztów nie uznałabyś/uznałbyś za koszty stałe:
a) Zużycie energii technologicznej,
Pytanie 6
Metoda SOYD:
b) Polega na wykorzystaniu zmiennej rocznej stopy amortyzacji, malejącej wraz z upływem okresu użytkowania środka trwałego,
Pytanie 7
Rachunek kosztów działań umożliwia:
b) Bardziej dokładne rozliczanie kosztów pośrednich,
Pytanie 8
W rachunku kosztów zmiennych kosztami okresu są:
d) Stałe koszty wydziałowe i koszty zarządu
Pytanie 9
W rachunku kosztów pełnych jako koszty okresu traktuje się:
c) Koszty sprzedaży,
Pytanie 10
Zużycie materiałów jest wyceniane według:
b) Cen nabycia, cen zakupu, kosztów wytworzenia,
Pytanie 11
Przy występowaniu świadczeń wzajemnych pełne rozliczenie kosztów zapewnia metoda:
B) Kolejnych przybliżeń i algebraiczna,
Pytanie 12
W charakterze stawek umownych, jako jeden ze sposobów wyceny i rozliczania kosztów świadczeń wzajemnych wydziałów pomocniczych, stosujemy:
b) Koszt wytworzenia z poprzedniego okresu,
Pytanie 13
Według podziału kosztów ze względu na możliwość ich przyporządkowania przedmiotom kalkulacji wyróżniamy koszty:
c) Bezpośrednie i pośrednie,
Pytanie 14
Koszt wytworzenia produktu obejmuje koszty pozostające w bezpośrednim związku z danym produktem oraz:
b) Uzasadnioną część kosztów pośrednio związanych z wytworzeniem tego produktu,
Pytanie 15
Kalkulacja bezpółproduktowa jest odmianą kalkulacji:
b) Fazowej,
Pytanie 16
Najczęściej przyjmowanym parametrem działalności przedsiębiorstwa, w stosunku do którego przeprowadza się analizę zmienności kosztów, jest:
a) Wielkość produkcji,
Pytanie 17
Ze względu na podstawę odniesienia dla wartości ustalonych w budżecie wyróżnia się;
c) Budżetowanie przyrostowe i od zera,
Pytanie 18
W procesie budżetowania do etapu tworzenia budżetu nie należy:
d) Podjęcie odpowiednich działań, które powinny doprowadzić do zrealizowania zadań przewidzianych w budżecie.
Pytanie 19
Do budżetów operacyjnych nie należy :
D) Budżet wydatków inwestycyjnych.
Pytanie 20
Które zdanie jest prawdziwe :
A) Budżet sprzedaży stanowi podstawę opracowania budżetu produkcji oraz budżetu zapasu produktów,