Pytania i odpowiedzi

Anatomia - brzuch i miednica

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. ...
Ilość pytań: 142 Rozwiązywany: 10869 razy
Pytanie 1
Oceń poprawność twierdzeń dot. peritoneum
peritoneum wytwarza liczne zachyłki będące miejscem występowania przepuklin wewnętrznych
peritoneum parietale przechodzi w peritoneum viscerale w mesenterium
peritoneum parietale ogranicza od przodu spatium retroperitroneale
paritoneum viscerale wpływa na umocowanie narządu i jego ruchomość
Pytanie 2
Oceń poprawność twierdzeń dot. tętnic jamy brzusznej
a lienalis oddaje aa. gastricae breves
a. gastrica sinistra biegnie w plica gastropancreatica
gałęzie a. mesenterica inferior zespalają się gałęziami t. biodrowej wewnętrznej
a. hepatica propria oddaje a. gastrica dextra
Pytanie 3
Przez przeponę przechodzą
przewód piersiowy na wysokości th12 (przez rozwór aorty)
n. trzewny większy przez szczelinę przyśrodkową odnogi przepony
Pytanie 4
Hernia inguinalis medialis
przechodzi w fossa inguinalis medialis oraz przez annulus inguinalis superficialis
Pytanie 5
Oceń poprawność twierdzeń dot. vesica urinaria
trigonum vesicae stanowi wyniosły, gładki, niepofałdowany twór
Pytanie 6
Arteria gastrica sinistra
oddaje rami oesophagales
Pytanie 7
A. lienalis oddaje
rami pancreatici
aa. gastrices breves
rami splenici
Pytanie 8
A. mesenterica superior zaopatruje
połowę duodenum przez a. pancreatoduodenalis inferioris
początkowe 2/3 części colon transversum przez a. colica media
Pytanie 9
A. uterinae
kieruje się do dolnej części parametrium
krzyżuje ureter od przodu
oprócz macicy unaczynia także jajnik, jajowód i pochwę
Pytanie 10
Bulbus duodeni przylega:
Od przodu do lobus quadratus hepatis
Od tyłu do v. portae
od tyłu do a. hepatica propria
Pytanie 11
Canalis inguinalis u mężczyzny zawiera:
n. ilioinguinalis
musculus cremaster
a. testicularis
Pytanie 12
Ductus deferens
biegnie przyśrodkowo od naczyń i nerwu zasłonowego
jest pokryty otrzewną w części wewnątrzbrzusznej
pars extraabdominalis leży w obrębie scrotum
Pytanie 13
Flexura coli
dextra występuje na wysokości L2
sinistra sąsiaduje z powierzchnią trzewną śledziony
dextra sąsiaduje z przednią powierzchnią prawej nerki
Pytanie 14
Foramen omentale ograniczają
Duodenum pars superior od dołu
Pytanie 15
Funiculus spermaticus zawiera
Plexus pampiniformis
Ramus genitalis n. genitofemoralis
A. ductus deferentis
Ductus deferens
A. testicularis
Pytanie 16
Gruczoł krokowy
Jest unaczyniony przez a. vesicalis inferior
Jest unaczyniony przez a. rectalis media
Jest silnie umocowany w miednicy
Jest połączony z symphysis pubica przez ligamentum
Pytanie 17
Ductus choleodochus
biegnie w przedłużeniu ductus hepaticus communis
u swojego ujścia tworzy ampulla hepatopancreatica
Pytanie 18
Loca minoris resistance to:
Canalis inguinalis
Linea alba
Hiatus oesophageus
Trigonum sternocostale
Trigonum lumbocostale
Spatium tendineum lumbale
Foramen obturatorium
Fossa supravesicalis
Pytanie 19
Narządem położonym wtórnie zaotrzewnowo jest:
pancreas
colon descendens
duodenum
Pytanie 20
Lig. hepatoduodenale zawiera:
ductus choledochus
A. hepatica propria
V. portae hepatis

Powiązane tematy

#anatomia #brzuch #miednica