Powtórzenie: Semestralka-anata

Semestralka z anatomii-2015/2016

Inne, powtórzenie. 50 pytań.

Do grupy przyśrodkowej mięśni uda zaliczamy:
m. gracillis
m. pectineus
m. adductor longus
m. adductor magnus
Po usunięcia guza prawej ślinianki przyusznej u pacjenta pojawiły się problemy z zamykaniem oka, asymetria ust. Uszkodzeniu uległy włókna:
n. facialis z plexus infraparotideus
Ścianę przyśrodkową oczodołu tworzą:
corpus ossis sphenoidalis
processus frontales maxillae
Arcus palmaris profundus:
utworzony jest przez a.radialis
U pacjenta stwierdzono strabismus divetgens i ptosis. Są to objawy charakterystyczne dla porażenia:
n.oculomotorius
Przez foramen jugulare przechodzi:
n. accessorius
n. glossopharyngeus
sinus sigmoideus
Articulatio radiocarpea
zaliczany jest do art. elipsoidea
jest wzmocniony przez lig. carpi radiatum
posiada panewkę utworzoną częśiowo przez discus articularis
Na kończynie dolnej tętno wyczuwa się na :
a.tibialis posterior
a.dorsalis pedis
Do syndesmosis miednicy zaliczamy:
lig.sacrotuberale
M.coracobrachialis
bocznie graniczy z caput breve musculi bicipitis brachii
Drażnienie nerwów współczulnych plexus cardiacus :
rozluźnienie mięśniówki tętnic wieńcowych
zwiększenie częstości akcji serca
Na klasycznym (bez kontrastu) RTG klatki piersiowej możemy uwidocznić
trachea
ventriculi sinister
U pacjentki z bólem zamostkowym w badaniu koronarograficznym wykryto niedrożność a. coronaria dextra. Podejrzewasz, że niedokrwieniu uległy
septum intraventricularis cordis
nodus sinuatrialis
nodus atrioventricularis
facies diaphragmatica cordis
Lig. deltoideum (należy do art.talocruralis)
pars tibiotalaris anterior
Miejsca osłuchiwania zastawek
Diaphragma:
rozwojowo pochodzi z mięśni szyi
Fossa cranii media utworzona jest przez:
ala maior ossis sphenoidalis
pars squamosa ossis temporalis
corpus ossis sphenoidalis
Bronchus principalis dexter:
ma większą średnicę niż bronchus principalis sinister
jego górna powierzchnia krzyżuje v. azygos
oddaje bronchus eparietalis
Przy usunięciu migdałków lub otwieraniu ropnia okołomigdałkowatego, które tętnice mogą zostać uszkodzone
a. maxillaris
a.facialis
Fossa poplitea zawiera
v.saphena parva

Tagi

#anatomia

Inne tryby nauki

Możesz wyświetlić pytania w formie Testu, Testu z odpowiedziami lub Fiszek.