Pytania i odpowiedzi

Komórka - metabolizm

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. Metabolizm.
Ilość pytań: 24 Rozwiązywany: 3089 razy
Pytanie 1
(...) to suma r-cji chemicznych pozwalających komórce zdobywać energię i syntetyzować zw. chemiczne.
metabolizm
Pytanie 2
(...) to ciąg następujących po sobie r-cji, katalizowanych przez określone enzymy. Reakcje te przebiegają jednokierunkowo dzięki katalizowaniu przez niektóre enzymy r-cji praktycznie nieodwracalnych.
szlak metaboliczny
Pytanie 3
Połącz w pary:
r-cja praktycznie nieodwracalna
to taka, której szybkość znacznie przewyższa szybkość r-cji odwrotnej
r-cja termodynamicznie korzystna
to r-cja zachodząca spontanicznie, kiedy jej zmiana entalpii ma wartość ujemną
r-cja termodynamicznie niekorzystna
jest wtedy, gdy entalpia swobodna ma wartość dodatnią
Pytanie 4
(...) to związek umożliwiający zachodzenie reakcji termodynamicznie niekorzystnej w komórce.
adenozynotrifosforan
Pytanie 5
Do syntezy ATP potrzebne są związki, których potencjał przenoszenia grup fosforanowych jest wyższy niż w ATP. Takim związkiem jest:
fosforan kreatyny
Pytanie 6
(...) to nieaminokwasowe grupy zwiazane wiązaniem niekowalencyjnym. Są to związki niejednorodne pod względem budowy chemicznej: nukleotydy, witaminy, metale, pochodne cukrów lub kw. cukrowych.
koenzymy
Pytanie 7
Najważniejsze koenzymy:
dinukleotyd nikotynoamidoadeninowy
fosforan dinukleotydu nikotynoamidoadeninowego
dinukleotyd flawinoadeninowy
mononukleotyd flawinowy
koenzym A
biotyna
S-adenozylometionina
tetrahydrofolian
pirofosforan tiaminy
fosforan pirydoksalu
Pytanie 8
Regulacja procesów metabolicznych. Mechanizmy regulacyjne w metabolizmie dzieli sie na:
Pytanie 9
(...) jest ciągiem zachodzących w cytoplazmie r-cji metabolicznych, w których wyniku dochodzi do rozkładu glukozy i wytworzenia pirogronianu. Pozwala na wytworzenie ATP kosztem degradacji glukozy. Powstające produkty i energetyka tego procesu zależą od tego, czy proces zachodzi w warunkach tlenowych czy beztlenowych. Mowa o:
glikoliza
Pytanie 10
Powstały podczas glikolizy pirogronian ulega oksydacyjnej dekarboksylacji. Dzieie się to wewnątrz matriks mitochondrialnej w tzw. r-cji pomostowej, która stanowi etap pośredni między glikolizą, a opisywanym cyklem. Cykl ten dostarcza energii z przemian cukrów, tłuszczów i aminokwasów i wytwarza metabolity pośrednie. Mowa o cyklu:
Krebsa
Pytanie 11
(...) w jego skład wchodzą cztery kompleksy białkowe. Trzy z nich są pompami protonowymi transportującymi protony z matriks do przestrzeni międzybłonowej mitochondrium.
łańcuch oddechowy
Pytanie 12
Łączność między kompleksami białkowymi w łańcuchu oddechowym zapewniają dwa przenośniki elektronów:
ubichinon
cytochrom C
Pytanie 13
(...) to proces utleniania kw. tłuszczowych, zaczynający się od ich aktywacji zachodzącej na zewnętrznej błonie mitochondrium.
B-oksydacja
Pytanie 14
Aktywowane kwasy tłuszczowe w procesie B-oksydacji przenoszone są do matriks mitochondrium z wykorzystaniem: (odp. w l. poj.)
karnityny
Pytanie 15
Końcowym produktem utlenienia kwasu tłuszczowego:
Pytanie 16
Aminokwasy nie są magazynowane. Jeżeli nie służą jako substraty do syntezy białek, to podlegają przemianom:
dekarboksylacji
dostarczającej amin
deaminacji
dostarczającej alfa-ketokwasów
Pytanie 17
Połącz w pary:
rozkład nukleotydów purynowych
jest związany z powstawaniem słabo rozpuszczalnego kw. moczowego
rozkład nukleotydów pirymidynowych
prowadzi do łatworozpuszczalnych pochodnych aminokwasów
cytozyna ulega rozkładowi do:
NH3, CO2 i B-alaniny
tymina ulega rozkładowi do:
NH3, CO2 i kwasu B-aminoizomasłowego
Pytanie 18
(...) to zachodząca w komórkach biosynteza złożonych cząsteczek z prostych cząsteczek.
anabolizm
Pytanie 19
(...) to wytwarzanie związków organicznych z CO2, H2O i prostych substancji mineralnych przy udziale energii świetlnej w obecności barwników asymilacyjnych. Dzięki temu procesowi ziemia utrzymuje równowagę gazową i w atmosferze. Produkty tego procesu są źródłem związków budulcowych dla autotrofów i pokarmem dla heterotrofów.
fotosynteza
Pytanie 20
Fotosynteza przebiega w dwóch etapach:
faza świetlna
obejmuje r-cje fotochemiczne i procesy transportu elektronów, istotą tej fazy jest oderwanie elektronów od cząsteczek wody i przeniesienie ich na NADP+
faza ciemna
dochodzi w niej do wiązania CO2 kosztem energii zawartej w sile redukcyjnej
Pytanie 21
Połącz w pary:
fotofosforylacja niecykliczna
cykl przemian z udziałem fotoukładów I i II prowadzący do powstania NADPH i ATP
fotofosforylacja cykliczna
sytuacja gdzie zapotrzebowanie komórki na ATP jest większe niż na NADPH, proces ten odbywa się tylko za pośrednictwem fotoukładu I
wiązanie CO2
zachodzi w fazie ciemnej fotosyntezy
Pytanie 22
Faza ciemna składa się z trzech etapów (odp. w l. poj.)
Pytanie 23
Intensywność procesu fotosyntezy regulowana jest przez:
dostępność światła
dostępność CO2
dostępność wody
temperaturę
Pytanie 24
Połącz w pary:
fotoinhibicja
spadek intensywności fotosyntezy spowodowany uszkodzeniami przez światło fotoukładów
fotooddychanie
polega na zależnym od tlenu uwolnieniu wcześniej związanego w procesie fotosyntezy CO2
glikogenoliza
to proces rozpadu glukogenu
glukoneugeneza
to biosynteza glukozy
synteza lipidów
polega na kondensacji dwuwęglowych reszt pochodzących z acetylo-S-CoA
synteza nukleotydów purynowych
rozpoczyna się od części cukrowo-fosforanowej powstałej z 5-fosforybulozo-1-pirofosforanu
synteza nukleotydów pirymidynowych
rozpoczyna się od syntezy pierścienia

Powiązane tematy

#komórka #metabolizm #biologia