Fizjologia 4, test z biologii

daD Test wiedzy online z biologii. Test składa się z 38 pytań.

REKLAMA
Rozpocznij test

Pytania znajdujące się w teście: "Fizjologia 4"

1) U drzew rozróżniamy następujące typy systemów korzeniowych:
2) U nasion twardych np. łubinie przełamać spoczynek można zastować
3) U roślin wyższych występuje barwnik:
4) Udział transpiracji kutykularnej wynosi na ogół
5) Układ porfirynowy chlorofilu zbudowany jest z:
6) Umieranie komórek dębu w nasyconym roztworze chlorku wapniowego powoduje występowanie
7) Utrwalenie chemiczne materiału roślinnego:
8) Uważa się, że retikulum endoplazma tyczne odgrywa rolę w:
9) Używając reakcji z octanem ołowiu wykrywa się:
10) W 1961r. stworzono klasyfikacje enzymów:
11) W aminokwasach analitycznych obojętnych:
12) W aparacie golglego
13) W błonach cytoplazmatycznych występują białka
14) W celu dłuższego przechowywania materiału roślinnego można wykonać pasteryzację czy
15) W celu odróżnienia białka od r-ru aminokwasu należy przeprowadzić reakcję:
16) W czasie ekstrakcji otrzymujemy:
17) W czterech kolbach znajdowały się wymieszane poniżej r-ry. Który z nich zostanie zobojętniony po dodaniu 50ml 0,5 M r-ru siarkowego:
18) W gazo analizatorze URAS intensywność fotosyntezy oznaczmy na podstawie zmian:
19) W glebach kwaśnych jest
20) W glebach o odczynie lekko kwaśnym:
21) W glebach zasadowych:
22) W granicach temperatury 0-30 st. C następuje
23) W hydroaminokwasach alifatycznych:
24) W komórce roślinnej zjawiska osmotyczne zachodzą głównie dzięki:
25) W kompleksie sorpcyjnym gleb kwaśnych dominują jony:
26) W korzeniu umieszczonym poziomo strefa wyrośnięta:
27) W metodzie Godlewskiego intensywność oddychania oznaczamy na podstawie
28) W naszym klimacie drzewa z północy na ogół
29) W procesie otwierania szparek bierze udział
30) W przewodzeniu wody w pniu biorą udział:
31) W punkcie izoelektrycznym aminokwasy wykazują:
32) W reakcji aminokwasu z kwasym solnym powstają:
33) W reakcji glukozy z błękitem metylowym występuje:
34) W roślinach lipidy występują jako:
35) W roztworze kwaśnym jon obojnaczy aminokwasu:
36) W roztworze zasadowym jon obojnaczy aminokwasu
37) W skład aminokwasów wchodzą następujące pierwiastki chemiczne:
38) W skład białek prostych wchodzą: