Droga do Unii Europejskiej i jej instytucje, test z WOSu

Obszerny test sprawdzający wiedzę z zakresu integracji UE (postacie, koncepcje, traktaty), oraz instytucji Unii Europejskiej. Test maturalny z WOSu. Test składa się z 36 pytań.

REKLAMA
Rozpocznij test

Pytania znajdujące się w teście: "Droga do Unii Europejskiej i jej instytucje"

1) Wymień koncepcje integracji europy (alfabetycznie, po przecinku)
2) Koncepcja, wg. której celem integracji miało być utworzenie Stanów Zjednoczonych europy, to koncepcja:
3) Koncepcja, której twórcy sprzeciwiali się ścisłej współpracy ponadnarodowej, akceptując przy tym utworzenie parlamentu europejskiego koordynującego współpracę. Koncepcja ta zakładała także powołanie Rady Ministrów jako organu doradczego względem całej Europy. Jest to koncepcja:
4) Zwolennicy tej koncepcji opowiadali się za współpracą państw jedynie na poziomie międzynarodowym, a nie ponadnarodowym. Jest to koncepcja:
5) Koncepcja polegająca na skokowej integracji państw zrzeszonych. Organizacja, którą chciano powołać, miała działać w ramach ONZ jako organizacja regionalna. Miała być otwarta dla wszystkich państw eu, które zobowiążą się do przestrzeganie wspólnych regulacji konstytucyjnych.
6) Koncepcja zakładająca, że integracja miała na celu stworzenie ścisłej współpracy ekonomicznej, która z czasem miała przekształcić się w polityczną współpracę. Dzięki zwolennikom tej idei powołano EWWiS
7) Największe wpływy tej koncepcji widać w latach 20 XXw., kiedy powstał ruch, mający na celu stworzenie europejskiego organizmu ponadpaństwowego o charakterze federacyjnym.
8) Rozpoznaj postać ze zdjęcia i przypisz do niej koncepcje, której była zwolennikiem. [Przykład: Clement Attlee Koncepcja Unionistyczna]
9) Rozpoznaj postać ze zdjęcia i przypisz do niej koncepcje, której była zwolennikiem. [Przykład: Clement Attlee Koncepcja Unionistyczna]
10) Rozpoznaj postać ze zdjęcia i przypisz do niej koncepcje, której była zwolennikiem. [Przykład: Clement Attlee Koncepcja Unionistyczna]
11) Rozpoznaj postać ze zdjęcia i przypisz do niej koncepcje, której była zwolennikiem. [Przykład: Clement Attlee Koncepcja Unionistyczna]
12) Rozpoznaj postać z opisu. Francuski ekonomista i polityk. W latach 1920-1923 zastępca sekretarza generalnego Ligii Narodów. Był jednym z pomysłodawców EWWiS i pierwszym jej przewodniczącym (Wysokiej Władzy).
13) Rozpoznaj postać z opisu. Premier Włoch w latach 1945-1953, założyciel partii Chrześcijańsko-Demokratycznej. Zwolennik koncepcji funkcjonalistycznej.
14) Rozpoznaj postać z opisu. Niemiecki adwokat, pełniący funkcję premiera Francji. Był współautorem deklaracji o stworzeniu EWWiS. Pod koniec kadencji parlament nadał mu tytuł Ojca Europy.
15) Co i w którym roku zostało powołane na mocy traktatów paryskich? [Przykład: ONZ 1945]
16) Rozwiń skrót EWWiS
17) Na mocy jakich traktatów i w którym roku powstała Europejska Wspólnota Gospodarcza? [Przykład: traktaty paryskie 1951]
18) Dopasuj lata do etapów powojennej integracji ekonomicznej Europy Zachodniej.
19) W którym roku powstała Wspólnota Europejska?
20) Podaj datę Traktatu z Maastricht
21) Podaj rok, w którym Polska podpisała traktat lizboński i ówczesnego prezydenta RP
22) Dopasuj traktat do roku
23) Dopasuj kolejne rozszerzenia wspólnoti europejskich do lat.
24) Rozpoznaj postać ze zdjęcia i przypisz do niej pełnioną funkcję. [Przykład: Irena Lipowicz Rzecznik Praw Obywatelskich]
25) Rozpoznaj postać ze zdjęcia i przypisz pełnioną funkcję. [Przykład: Irena Lipowicz Rzecznik Praw Obywatelskich]
26) Rozpoznaj postać ze zdjęcia [Przykład: Karol Strasburger]
27) Wyłączne prawo do emisji banknotów i monet euro posiada:
28) Dopasuj nazwy instytucji do ich siedzib
29) Rozpoznaj Instytucję. Jest organem nadrzędnym UE. Składa się z szefów państw i rządów. Jej obradom przewodniczą rotacyjnie państwa członkowskie. Wyznacza kierunki rozwoju UE
30) Rozpoznaj Instytucję. Pełni funkcję głównego organu ustawodawczego i jest podstawową strukturą decyzyjną UE.
31) Rozpoznaj Instytucję. Bierze udział we wszelkich procedurach prawnych Unii. Udziela absolutorium UE. Wybory do tej instytucji są bezpośrednie i przeprowadzane w krajach członkowskich.
32) Kto pełni funkcję Przewodniczącego Parlamentu Europejskiego?
33) Rozpoznaj Instytucję. Jest ponadnarodowym organem wykonawczym składającym się z 27 członków. Pełni rolę mediacyjną, oraz inicjuje rozwiązania prawne UE. Jej przewodniczącym jest Jose Manuel Barroso.
34) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej ma siedzibę w ....
35) Rozpoznaj instytucję: Pełni rolę "księgowego" UE. Jest niezależną instytucją ustanowioną w 1975r.
36) Funkcję Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich pełni ...