Strona 2

Starożytna Mezopotamia

Pytanie 9
Jak nazywał się władca, który rozkazał stworzyć kodeks zawierający wszystkie obowiązujące prawa?
Sargon
Hammurabi
Asurbanipal
Pytanie 10
Która grupa społeczna stanowiła najliczniejszą część populacji Mezopotamii?
niewolnicy
"ludzie królewscy"
wolni obywatele
Pytanie 11
Połącz w pary bóstwa z rejonem Mezopotamii
Aszur
Asyria
Marduk
Babilon
Anu
Uruk
Enlil
Nippur
Isztar
Imperium Akadyjskie
Pytanie 12
Połącz bóstwo z jego "domeną".
Tammuz
przyroda i wegetacja
Nergal
świat podziemny
Ninurta
wojna
Pytanie 13
Zaznacz wynalazki, które wynaleziono w Mezopotamii.
koło
koło garncarskie
akwedukt
liczydło
pismo
Pytanie 14
Czym/kim był Etemenanki?
Największym babilońskim zikkuratem
Ostatnim władcą Babilonu
Najwyższym Kapłanem Sumerów
Bóstwem
Pytanie 15
Uzupełnij tekst.
Religia Mezopotamii miała charakter
politeistyczny
.
Pytanie 16
Kalendarz sumeryjski był oparty na cyklu:
księżycowym
słonecznym