Biochemia I egzamin Dobryszycki, test z chemii

Biochemia I egzamin Dobryszycki Test dla studentów z chemii. Test składa się z 71 pytań.

REKLAMA
Rozpocznij test

Pytania znajdujące się w teście: "Biochemia I egzamin Dobryszycki"

1) 1. Które z poniższych stwierdzeń na temat wiązań elektrostatycznych są prawdziwe?
2) 2. Które z poniższych stwierdzeń na temat wiązania kowalencyjnego są prawdziwe?
3) 3. Które z poniższych stwierdzeń na temat wiązań wodorowych są prawdziwe?
4) 4. Które z poniższych stwierdzeń odpowiadają pierwszej zasadzie termodynamiki?
5) 5. Które z poniższych stwierdzeń odpowiadają drugiej zasadzie termodynamiki?
6) 6. Termodynamika reakcji katalizowanych enzymatycznie to:
7) 7. Wybierz prawidłowe zakończenie następującego zdania: RNA charakteryzuje się tym, że...
8) 8. Które zdania dotyczące DNA są prawdziwe:
9) 1.Które z poniższych stwierdzeń dotyczących helis α w białkach są prawdziwe?
10) 2. Które z poniższych stwierdzeń dotyczących struktury harmonijki β w białkach są prawdziwe?
11) 3. Proszę podać skróty jednoliterowe aminokwasów:
12) 4. Który z podanych aminokwasów zawiera łańcuch boczny w przewadze naładowany dodatnio w ph7?
13) 5. Do której z poniższych grup aminokwasów należy glicyna?
14) 6. Który zestaw połączeń aminokwasów z właściwymi typami łańcuchów bocznych jest właściwy:
15) 7. Które z poniższych stwierdzeń definiuje pKa grupy aminowej?
16) 8. Które z poniższych stwierdzeń definiuje pKa grupy karboksylowej?
17) 9. Które ze zdań dotyczących mostków disiarczkowych są poprawne?
18) 1.Które z poniższych stwierdzeń dotyczących oczyszczania białek są prawdziwe?
19) 2. Proszę wskazać te z poniższych stwierdzeń dotyczących technik biochemicznych wykorzystujących przeciwciała, które są prawdziwe. Wybierz co najmniej jedną odpowiedź.
20) 3. Proszę wskazać te z poniższych stwierdzeń opisujących metodę degradacji Edmana, które są prawdziwe.
21) 3. Pytanie o przeciwciała (poliklonalne i monoklonalne)
22) 4. Które zdania dotyczące podstawowych definicji immunologii są prawdziwe:
23) 1. Które stwierdzenia dotyczące funkcji transportowej hemoglobiny są prawdziwe?
24) 2. Które ze stwierdzeń dotyczących różnych izoform hemoglobiny są prawdziwe?
25) 3. Które z poniższych stwierdzeń porównujących właściwość hemoglobiny i mioglobiny są prawdziwe?
26) 5. Które z poniższych stwierdzeń dotyczących modelu sekwencyjnego i jednoprzejściowego zmian allosterycznych w hemoglobinie są prawdziwe?
27) 3. Enzymy i kofaktory – które zdania są prawdziwe?
28) 4. Które ze stwierdzeń na temat witamin oraz koenzymów są prawdziwe?
29) 6. Które z poniższych stwierdzeń na temat hamowania enzymu przez inhibitor konkurencyjny są prawdziwe?
30) 7. Które ze stwierdzeń na temat enzymów są prawdziwe?
31) 9. Które z poniższych stwierdzeń na temat prędkości początkowej (Vo) oraz maksymalnej (Vmax) reakcji katalizowanej przez enzym zgodnie z modelem Michaelisa-Menten są prawdziwe?
32) 10. Proszę wskazać te z poniższych stwierdzeń, które są prawdziwe.
33) 12. Które zdania dotyczące kinetyki enzymatycznej są prawdziwe:
34) 1 Które z poniższych stwierdzeń dotyczących budowy białek pośredniczących w kaskadach przekazywania sygnałów są prawdziwe?
35) 2 Które z poniższych stwierdzeń o białkach G i ich funkcjonowaniu są prawdziwe?
36) 3 Które z poniższych stwierdzeń dotyczące sygnalizacji EGF są poprawne?
37) 4 Które z poniższych stwierdzeń na temat transportera ABC z Vibrio cholerae są poprawne?
38) 5 Które z poniższych stwierdzeń dotyczących insulinowego szlaku sygnalizacyjnego są poprawne?
39) 6 Które z poniższych stwierdzeń na temat szlaku sygnalizacyjnego opartego na kaskadzie fosfatydyloinozytolu (PIP2) są poprawne:
40) 7 Połącz dane z lewej kolumny z funkcjami po prawej stronie:
41) 8 Które z poniższych stwierdzeń dotyczących funkcjonowania przekaźników drugorzędowych w kaskadzie fosfatydyloinozytolowej są poprawne?
42) 9 Które z poniższych stwierdzeń dotyczących przenośników drugiego rzędu są prawdziwe?
43) 10 Każdemu z aktywnych przenośników wymienionych w lewej kolumnie przyporządkuj odpowiednią przenoszoną grupę
44) 13.1 Które z poniższych stwierdzeń dotyczących kanałów błonowych biorących udział w przekazywaniu impulsu nerwowego są prawdziwe?
45) 13.3 Stężenie jonów Na+ na zewnątrz i w środku komórki wynosi odpowiednio: 143 i 14,0 mM, a stężenie jonów K+ odpowiednio: 4,0 i 157 mM. Potencjał transbłonowy układu w temperaturze 37°C wynosi - 50 mV. R = 8.31 J•K-1•mol-1, F = 96.5 kJ•V-1•mol-1.
46) 13.4 Które z poniższych stwierdzeń dotyczących kanałów błonowych są prawdziwe?
47) 13.5 Które z poniższych stwierdzeń opisujących kanał potasowy są poprawne:
48) 7 Błonowy potencjał równowagowy dla jonów K+ można zdefiniować jako wartość napięcia, które ustali się w poprzek błony wtedy, gdy strumień jonów K+ wpływających do komórki będzie równy strumieniowi jonów K+ wypływających z komórki. Wiadomo, że wartość potencjału równowagowego dla jonów potasowych w przypadku pewnego neuronu wynosi - 85 mV w temperaturze 37°C. R = 8.31 J•K-1•mol-1, F = 96.5 kJ•V-1•mol-1.
49) 9 Na poniższym rysunku przedstawiono schematycznie system transportu czterech substancji chemicznych: X, Y, Z oraz S, który realizowany jest przez trzy białka, oznaczone literami A, B i C, zlokalizowane w błonie komórkowej. Które z poniższych stwierdzeń na temat tego systemu transportu i jego elementów są prawdziwe?
50) 11 Które ze stwierdzeń o 1,4,5-trifosforanie inozytolu są poprawne?
51) 1 Które z poniższych stwierdzeń dotyczących błon biologicznych są prawdziwe?
52) 2 Które z poniższych stwierdzeń dotyczących lipidów błon biologicznych są prawdziwe?
53) 12.4 Które z poniższych stwierdzeń dotyczących białek błonowych są prawdziwe?
54) 1 Karbamoilotransferaza asparaginianowa (ATCaza):
55) 3 Zaznacz poprawną odpowiedź na temat strategii regulacji enzymów:
56) 4 Które z poniższych stwierdzeń dotyczących fosforylacji białek są prawdziwe?
57) 5 Które stwierdzenia o cAMP są prawdziwe?
58) 6 Które z poniższych stwierdzeń dotyczących kinazy białkowej A (PKA) są prawdziwe?
59) 7 Które z poniższych stwierdzeń na temat chymotrypsynogenu (ChTg) oraz procesu jego aktywacji są prawdziwe?
60) 8 Które zdania dotyczące proteaz serynowych: trypsyny, chymotrypsyny i elastazy są prawdziwe?
61) 9 Aktywacja zymogenów trzustkowych rozpoczyna się od:
62) 10 Które z poniższych stwierdzeń dotyczących kaskady krzepnięcia krwi są prawdziwe?
63) 14 Które z poniższych białek syntetyzowane są w postaci nieaktywnej i podlegają aktywacji na drodze proteolitycznej?
64) 11 Które z poniższych stwierdzeń na temat kinaz NMP są prawdziwe?
65) 12 Które z podanych reakcji mogą być katalizowane przez kinazy NMP?
66) 10 Które z poniższych stwierdzeń dotyczących enzymów wykorzystujących jedną z reszt aminokwasowych jako silny nukleofil do hydrolizy wiązania peptydowego są prawdziwe?
67) 9 Na schemacie przedstawiono wyniki mutagenezy ukierunkowanej pewnej proteazy serynowej. Zaznaczone reszty tworzące triadę katalityczną zastępowano alaniną i mierzono aktywność zmutowanego punktowo enzymu (zielone słupki) wyznaczając wartość log10(kkat). Podobnie zbadano enzym zawierający alaninę we wszystkich trzech pozycjach triady (niebieski słupek). Dla porównania na schemacie przedstawiono wynik pomiaru aktywności dla enzymu niezmutowanego (czerwony słupek) oraz szybkość reakcji niekatalizowanej (czarny słupek). Które z poniższych stwierdzeń dotyczących roli poszczególnych reszt w katalizie uważasz za najbardziej prawdopodobne na podstawie danych uzyskanych w tym eksperymencie? Załóż, że każda z wprowadzonych mutacji zmienia wyłącznie strukturę pierwszorzędową enzymu
68) 8 Które z poniższych stwierdzeń dotyczących katalizy enzymatycznej są prawdziwe?
69) 7 Które z poniższych stwierdzeń dotyczących mechanizmu reakcji katalizowanej przez enzym restrykcyjny EcoRV są prawdziwe?
70) 6 Które z poniższych stwierdzeń dotyczących anhydraz węglanowych są prawdziwe?
71) 5 Które z poniższych stwierdzeń dotyczących mechanizmu reakcji katalizowanej przez ludzką anhydrazę węglanową II są prawdziwe?