Powtórzenie: Biochemia I egzamin Dobryszycki

Biochemia I egzamin Dobryszycki

Chemia, powtórzenie. 71 pytań.

1. Które z poniższych stwierdzeń na temat wiązań elektrostatycznych są prawdziwe?
b. Jest osłabiane w środowisku wodnym.
e. siła jest odwrotnie proporcjonalna do r^2 a energia wiązania odwrotnie proporcjonalna do r
2. Które z poniższych stwierdzeń na temat wiązania kowalencyjnego są prawdziwe?
a. Obecność cząsteczek wody osłabia oddziaływanie kowalencyjne
k. Podczas reakcji chemicznych dochodzić może do zrywania wiązań tego rodzaju
g. Podczas reakcji chemicznych dochodzi do zrywania i powstawania tego wiązania
i. Tworzone jest przez uwspólnienie pary elektronów dwóch sąsiadujących atomów
e. Podczas reakcji chemicznych dochodzi m. in. do zrywania wiązań tego rodzaju.
c. W utworzeniu wiązania wielokrotnego uczestniczy więcej niż jedna para elektronów
b. Jest najsilniejszym wiązaniem występującym w związkach biochemicznych.
3. Które z poniższych stwierdzeń na temat wiązań wodorowych są prawdziwe?
c. Ma ściśle ukierunkowany charakter.
b. Jest osłabiane w środowisku wodnym.
4. Które z poniższych stwierdzeń odpowiadają pierwszej zasadzie termodynamiki?
b. Energia całkowita układu i jego otoczenia jest stała.
a. Energia uwolniona podczas tworzenia wiązań chemicznych musi być wykorzystana do rozerwania innych wiązań lub uwolnienia w postaci ciepła lub też zmagazynowana w jakiejś innej formie.
5. Które z poniższych stwierdzeń odpowiadają drugiej zasadzie termodynamiki?
e. H>0 utrudnia, a S>0 ułatwia zajście reakcji
d. Reakcja może zajść spontanicznie jeśli zmiana energii swobodnej jest ujemna.
b. Całkowita entropia układu i otoczenia zawsze wzrasta.
f. Miejscowemu obniżeniu entropii często towarzyszy uwolnienie ciepła, które zwiększa entropię otoczenia.
6. Termodynamika reakcji katalizowanych enzymatycznie to:
b. dodatnia wartość entalpii reakcji (delta H>0) utrudnia, a dodatnia wartość entropii (deltaS>0) ułatwia spontaniczność reakcji
7. Wybierz prawidłowe zakończenie następującego zdania: RNA charakteryzuje się tym, że...
b. ... może być składnikiem rybosomu.
a. ... może pełnić rolę pośrednika w przepływie informacji genetycznej.
f. ... jego rdzeń jest zbudowany z powtarzających się jednostek cukrowo-fosforanowych
c. ... często zachodzi wewnątrz-łańcuchowe parowanie zasad.
e. ... jest liniowym polimerem.
8. Które zdania dotyczące DNA są prawdziwe:
a. Średnica helisy wynosi ok. 2 nm
1.Które z poniższych stwierdzeń dotyczących helis α w białkach są prawdziwe?
a. Są stabilizowane przez wiązania wodorowe łańcuchów głównych.
h. Występują głównie helisy prawoskrętne.
g. Helisy wyższego rzędu pełnią zwykle w białkach rolę mechaniczną.
j. Grupa CO n-tego aminokwasu tworzy wiązania wodorowe z grupą NH aminokwasu n+4 tego samego łańcucha.
2. Które z poniższych stwierdzeń dotyczących struktury harmonijki β w białkach są prawdziwe?
j. W strukturze antyrównoległej grupy jednego aminokwasu oddziałują z odpowiednimi grupami drugiego aminokwasu na sąsiednim łańcuchu.
f. Zwroty β często uczestniczą w oddziaływaniu białek.
i. Zwroty β zwykle znajdują się na powierzchni białek.
g. Struktury β mogą być tworzone przez wiele łańcuchów.
d. W strukturze równoległej grupy jednego aminokwasu oddziałują jednocześnie z odpowiednimi grupami dwóch aminokwasów na sąsiednim łańcuchu.
3. Proszę podać skróty jednoliterowe aminokwasów:
Alanina: A
Glicyna: G
Kwas glutaminowy/glutaminian: E
Kwas asparaginowy/asparaginian: D
Lizyna: K
Tyrozyna: Y
Tryptofan: W
Izoleucyna: I
4. Który z podanych aminokwasów zawiera łańcuch boczny w przewadze naładowany dodatnio w ph7?
lizyna
arginina
histydyna
5. Do której z poniższych grup aminokwasów należy glicyna?
zawierające alifatyczny łańcuch boczny
6. Który zestaw połączeń aminokwasów z właściwymi typami łańcuchów bocznych jest właściwy:
Trp – nie polarny aromatyczny
Lys - zasadowy
Ser - zawiera grupę hydroksylową
Cys – zawiera siarkę
Glu - kwaśny
Leu – niepolarny alifatyczny
7. Które z poniższych stwierdzeń definiuje pKa grupy aminowej?
b. Jest to wartość pH w której połowa grup α-NH2 jest uprotonowana.
8. Które z poniższych stwierdzeń definiuje pKa grupy karboksylowej?
a. Jest to wartość pH w której połowa grup α-COOH jest uprotonowana.
9. Które ze zdań dotyczących mostków disiarczkowych są poprawne?
c. podczas renaturacji rybonukleazy następuje spontaniczne odtworzenie mostków dwusiarczkowych.
1.Które z poniższych stwierdzeń dotyczących oczyszczania białek są prawdziwe?
a. Dializa jest metodą często używaną do oddzielenia białek od małych cząsteczek.
f. Podczas chromatografii metodą filtracji żelowej najszybciej wypływają z kolumny największe białka.
g. Do związania białka o charakterze zasadowym z kolumną do chromatografii jonowymiennej używa się kationitu.
2. Proszę wskazać te z poniższych stwierdzeń dotyczących technik biochemicznych wykorzystujących przeciwciała, które są prawdziwe. Wybierz co najmniej jedną odpowiedź.
d. test Western blotting umożliwia wykrycie białek rozdzielonych za pomocą elektroforezy żelowej
b. test ELISA umożliwia zarówno wykrycie antygenu, jak i jego ilościowe oznaczenie.
e. Przeciwciała nie mogą być wykorzystane do oczyszczania białek poprzez chromatografię jonowymienną
a. test ELISA może być wykorzystany do wykrycia danego antygenu w mieszaninach złożonych (np. we krwi)
3. Proszę wskazać te z poniższych stwierdzeń opisujących metodę degradacji Edmana, które są prawdziwe.
g. Pozwala na poznanie nie wiecej niż 50 reszt aminokwasowych w sekwencji peptydu od jego C-końca.
c. Wykorzystuje sekwencyjne odcinanie reszt aminokwasowych od końca N, po uprzedniej reakcji polipeptydu z fenyloizotiocyjanianem.
f. W środowisku lekko kwaśnym uwalniana jest cykliczna fenylotiohydantoinowa pochodna aminokwasu, po czym koniec peptydowy jest gotowy do kolejnego cyklu reakcji.

Inne tryby nauki

Możesz wyświetlić pytania w formie Testu, Testu z odpowiedziami lub Fiszek.