Hydrosfera - sprawdzian, test z geografii

Pytania dotyczące znajomości zagadnienia hydrosfery. Test dla liceum z geografii. Test składa się z 30 pytań.

REKLAMA
Rozpocznij test

Pytania znajdujące się w teście: "Hydrosfera - sprawdzian"

1) Wodna powłoka Ziemi przenikająca skorupę ziemską i atmosferę, obejmująca wodę występującą w przyrodzie w stanie stałym, ciekłym i gazowym to:
2) Potężne rzeki przemierzające powierzchniowe warstwy oceanów i mórz. Zachodzą głównie pod wpływem działalności wiatrów lub różnic temperatury, zasolenia i gęstości wody.
3) Bilans wodny to:
4) Obszar trwale podmokły, porośnięty roślinnością przystosowaną do specyficznych warunków środowiska. Powstaje w warunkach bardzo płytkiego zalegania wód podziemnych, utrudnionego odpływu wód gruntowych i opadowych.
5) Zaznacz typy jezior:
6) Linia na mapie łącząca punkty o takim samym stopniu zasolenia to:
7) Uzupełnij zdanie:

Ilość wody w hydrosferze wynosi [..] mld km2.
8) Ile % zasobów hydrosfery stanowią wody słodkie?
9) Czynnikiem, który wpływa na krążenie wody jest:
10) Cykl krążenia wody, który następuje pomiędzy oceanem, atmosferą i kontynentem to:
11) Co ile lat woda w całości wymienia się w hydrosferze?
12) Ile % udziału w hydrosferze mają wody podziemne?
13) Ile tys. km2 zajmuje para wodna?
14) Wahadłowy ruch wody morskiej od brzegu i w kierunku brzegu to:
15) Obszar lądu z którego dorzecze przyjmuje wodę to:
16) Obszar z którego wody spływają do jednego dużego zbiornika
17) Rzeki okresowe:
18) Zaznacz sposoby zasilania rzeki:
19) Miejsce gromadzenia się śniegu i przekształcania się śniegu w lód nazywamy:
20) Transgresja to:
21) Zaznacz typy lodowców:
22) Podaj długość rzeki Nil: (w km)
23) Ruch wody wywołany trzęsieniem ziemi, wybuchem podwodnych wulkanów, ?cieleniem się lodowca? to:
24) Przejście ze stanu ciekłego w stan gazowy to:
25) Tymczasowe zatrzymanie wody z obiegu to:
26) Przejście ze stanu stałego w stan gazowy to:
27) Przejście wody ze stanu gazowego w stan ciekły to:
28) Przejście ze stanu gazowego w stan stały to:
29) W którym zestawie prądów morskich znajduje się błąd?
30) Do wód powierzchniowych nie zaliczamy: