Strona 1

Alkany, węglowodory, wzory, budowa, i zastosowanie

Pytanie 1
Na jakie dwie grupy dzielimy związki chemiczne?
związki nieorganiczne
związki nasycone
węglowodowy
pochodne węglowodorów
związki organiczne
związki nienasycone
Pytanie 2
Co to są związki organiczne?
Węglowodory nasycone o łańcuchach prostych lub rozgałęzionych
Związki chemiczne posiadajcie w swojej cząsteczce atomy węgla
Cząsteczki zawierające jedno wielokrotne wiązanie pomiędzy atomami węgla
Pytanie 3
Ile elektronów posiada atom węgla? (wpisz tylko cyfrę)
Pytanie 4
Co to są węglowodory?
To związki chemiczne, których cząsteczki posiadają jedno wiązanie wielokrotne między atomami węgla
To bezbarwne, lotne i łatwopalne ciecze o charakterystycznym zapachu
To związki chemiczne zbudowane wyłącznie z wodoru i węgla
Pytanie 5
Paliwa, to naturalne źródła węglowodorów. Wskaż trzy podstawowe paliwa.
Ropa naftowa
Węgle kopalne
Polimery
Rudy cynku
Gaz ziemny
Rudy miedzi
Pytanie 6
Jakie są produkty destylacji ropy naftowej?
oleje napędowe
benzyna
Gaz raferyjny
smary
mazut
asfalt
nafta
Pytanie 7
Co to są związki nasycone?
To związki organiczne, których cząsteczki posiadają wyłącznie wiązania pojedyncze między atomami węgla
To związki organiczne, których cząsteczki posiadają jedno wiązanie wielokrotne między atomami węgla
Pytanie 8
Jaki jest wzór ogólny alkanów?
CnH2n
CnH2n-2
CnH2n+2