Strona 1

Sole, klasa 8

Pytanie 1
Sole to związki chemiczne składające się z
kationów metali i anionów reszt kwasowych
kationów metali i anionów wodorotlenkowych
anionów metali i kationów reszt kwasowych
kationów wodoru i anionów reszt kwasowych
Pytanie 2
Zaznacz zbiór, w którym znajdują się tylko nazwy soli.
Azotan(V) sodu, siarczan(IV) potasu, siarczek żelaza(III), węglan wapnia
Bromowodór, jodek potasu, chlorowodór, siarczek cynku
Chlorek miedzi(II), tlenek wapnia, fosforowodór, węglan cyny(II)
Węglan żelaza(II), wodorotlenek sodu, chlorek magnezu, azotan(V) glinu
Pytanie 3
Zaznacz zbiór, w którym wzory soli podano w następującej kolejności: chlorek sodu, siarczan(VI) magnezu, fosforan(V) wapnia.
Ca3(PO4)2, KCl, MgSO4
NaCl, MgSO4, Ca3(PO4)2
KClO4, Ca2(PO4)3, MgSO4
NaCl, MgSO3, Ca3(PO3)2
Pytanie 4
Zaznacz nazwy jonów powstających w wyniku dysocjacji jonowej KCl.
Kationy potasu i aniony chloranowe(VII)
kationy sodu i aniony chlorkowe
aniony potasu i kationy chlorowe
Kationy potasu i aniony chlorkowe
Pytanie 5
Do zobojętnienia zasady należy użyć
roztworu soli kuchennej
roztworu kwasu
roztworu innej zasady
wody
Pytanie 6
Zaznacz zapis jonowy reakcji zobojętniania zasady barowej kwasem chlorowodorowym.
Ba(OH)₂ + H+ + Cl– --->Ba₂+ + Cl– + H₂O
Ba₂+ + 2OH– + 2H+ + 2 Cl– --->Ba₂+ + 2Cl– + 2H₂O
Ba₂+ + 2OH– + 2H+ + 2Cl –--> Ba₂+ + 2Cl– + H₂O
Ba+ + OH– + H+ + Cl– --->Ba+ + Cl– + H₂O
Pytanie 7
Zaznacz przykłady zastosowań AgNO₃
produkcja nawozów sztucznych, pudrów i leków na nadkwasotę
pirotechnika, środek konserwujący produkty żywnościowe, produkcja nawozów sztucznych
przemysł farmaceutyczny, wyrób luster i farb
produkcja papieru, kosmetyków i środków pioràcych
Pytanie 8
Zaznacz skrócony zapis jonowy równania reakcji strąceniowej.
H+ + OH– → H₂O
K₂O + H₂O → 2 KOH
Pb₂+ + SO4₂– → PbSO4
Na₂CO3 2 Na+ + CO32–
Pytanie 9
Do zobojętnienia kwasu należy użyć
wody
roztworu soli kuchennej
roztworu innego kwasu
roztworu zasady
Pytanie 10
Zaznacz przykłady zastosowań NaNO₃
przemysł farmaceutyczny, wyrób farb i luster
pirotechnika, produkcja leków i nawozów sztucznych
produkcja nawozów sztucznych, pudrów i leków na nadkwasotę
produkcja nawozów sztucznych, budownictwo, laboratoryjne wykrywanie CO₂