Pytania i odpowiedzi

Sole, klasa 8

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. Sole: nazewnictwo soli i podstawowe metody otrzymywania. Pytania dla klasy 8, z zagadnienia Soli.
Ilość pytań: 10 Rozwiązywany: 136449 razy
Pytanie 1
Sole to związki chemiczne składające się z
kationów metali i anionów reszt kwasowych
Pytanie 2
Zaznacz zbiór, w którym znajdują się tylko nazwy soli.
Azotan(V) sodu, siarczan(IV) potasu, siarczek żelaza(III), węglan wapnia
Pytanie 3
Zaznacz zbiór, w którym wzory soli podano w następującej kolejności: chlorek sodu, siarczan(VI) magnezu, fosforan(V) wapnia.
NaCl, MgSO4, Ca3(PO4)2
Pytanie 4
Zaznacz nazwy jonów powstających w wyniku dysocjacji jonowej KCl.
Kationy potasu i aniony chlorkowe
Pytanie 5
Do zobojętnienia zasady należy użyć
roztworu kwasu
Pytanie 6
Zaznacz zapis jonowy reakcji zobojętniania zasady barowej kwasem chlorowodorowym.
Ba₂+ + 2OH– + 2H+ + 2 Cl– --->Ba₂+ + 2Cl– + 2H₂O
Pytanie 7
Zaznacz przykłady zastosowań AgNO₃
przemysł farmaceutyczny, wyrób luster i farb
Pytanie 8
Zaznacz skrócony zapis jonowy równania reakcji strąceniowej.
Pb₂+ + SO4₂– → PbSO4
Pytanie 9
Do zobojętnienia kwasu należy użyć
roztworu zasady
Pytanie 10
Zaznacz przykłady zastosowań NaNO₃
przemysł farmaceutyczny, wyrób farb i luster