Strona 1

Transkrypcja i translacja

Pytanie 1
3'UTR to: Wybierz jedną odpowiedź:
nie podlegający translacji odcinek mRNA znajdujący się poza kodonem terminacyjnym
podlegający translacji odcinek mRNA znajdujący się poza kodonem terminacyjnym
nie podlegający translacji odcinek mRNA znajdujący się przed kodonem terminacyjnym
żadna z odpowiedzi
Pytanie 2
Jak się oznacza nukleotyd przed miejscem startu transkrypcji? (wersja 1 - zielona)
0
1
-1
inne
Pytanie 3
Inicjacja transkrypcji u eukariota:
+30 sekwencja TAATA
-30 charakterystyczna sekwencja
+35 TATA
+30 charakterystyczna sekwencja
Pytanie 4
Wskaż nieprawdziwe zdanie o RNA:
Cząsteczki RNA mogą zwijać się, tworząc drugorzędowe struktury stabilizowane przez wiązania wodorowe pomiędzy różnymi parami zasad
W organizmie cząsteczka RNA nie występuje w formach innych niż pierwszorzędowe
Transkrypt powstaje podczas procesu transkrypcji na matrycy DNA
W procesie transkrypcji bierze udział polimeraza RNA
Pytanie 5
Jednostka transkrypcyjna pre-rRNA u eukariota zawiera:
16S, 5,8S i 18S rRNA
18S, 6,8S i 26S rRNA
18S, 5,8S i 28S rRNA
16S, 6,8S i 28S rRNA
Pytanie 6
Ramię akceptorowe, sekwencja antykodonowa i sekwencja Tψc wchodzi w skład:
snRNA
hnRNA (? możliwa inna opcja)
tRNA
żadna z odpowiedzi
Pytanie 7
Prawdziwe zdanie na temat eukariotycznego procesu transkrypcji:
Polimeraza RNA ma zdolność do samoistnej inicjacji transkrypcji
Do polimerazy RNA przyłączają się jakieś czynniki/białka pomocnicze
żadna z odpowiedzi
DNA posiada tylko jedno miejsce inicjacji
Pytanie 8
Sekwencja tymina-urocytozyny występuje w cząsteczce:
tRNA
żadna z odpowiedzi
inna odpowiedź
sRNA

Powiązane tematy