Test: Klasa 4, dział 1 - Poznajemy warsztat przyrodnika

Strona 1

Pytanie 1
Czym jest przyroda? Jest wszystkim co nas otacza oprócz...
obiektów na niebie
roślin
zwierząt
obiektów stworzonych przez ludzi
Pytanie 2
Jak dzielimy składniki przyrody?
na widzialne i niewidzialne
na pierwotne i bieżące
na ożywione i nieożywione
na roślinne i zwierzęce
Pytanie 3
Zaznacz zdania, które są prawdziwe.
Wszystkie organizmy są zdolne do wykonywania tych samych czynności życiowych.
Prawda
Gleba powstaje w wyniku rozpadania się skał na mniejsze części.
Prawda
Wszechświat nie jest częścią przyrody.
Fałsz
Energię naszej planecie zapewnia rozgrzane do czerwoności jądro planety.
Fałsz
Pytanie 4
Zaznacz nieożywione składniki przyrody.
pleśń
jezioro
drzewo
wiewiórka
powietrze
głaz
Pytanie 5
Ile zmysłów posiada człowiek?
sześć
pięć
siedem
cztery
Pytanie 6
Uważne przyglądanie się danemu obiektowi przyrodniczemu to:
Pytanie 7
Doświadczenia niebezpieczne, na przykład z użyciem ognia, środków chemicznych czy ostrych przedmiotów należy:
wykonywać w większych grupach
wykonywać pod opieką dorosłych
wykonywać w specjalnym stroju
Pytanie 8
Połącz przyrząd z jego funkcją.
mapa
ułatwia orientację w terenie
lupa
pozwala dokonywać obserwacji niewielkich obiektów
lornetka
pozwala obserwować odległe obiekty
GPS
pozwala zlokalizować swoją pozycję w terenie
kompas
wskazuje kierunki geograficzne
Pytanie 9
Jakie obiekty zaznacza się na mapie za pomocą linii?
parki, place, lasy
rzeki, drogi, tory kolejowe
muzea, kościoły, pomniki
Pytanie 10
Ile wyróżniamy kierunków głównych?
osiem
dwa
sześć
cztery
Pytanie 11
Linię pozornego zetknięcia nieba z powierzchnią ziemi nazywamy:
Pytanie 12
Jaki kierunek wskazuje w kompasie igła magnetyczna?
północ
zachód
południe
wschód
Pytanie 13
Jakiego przyrządu użyjemy chcąc wyznaczyć kierunek północny za pomocą Słońca?
higrometru
sekstansu
gnomonu
busoli
Pytanie 14
Jaka gwiazda na niebie wskazuje kierunek północny?
Gwiazda Barnarda
Syriusz
Gwiazda Polarna
Aldebaran
Pytanie 15
Zaznacz zdania prawidłowe dotyczące odnajdowania kierunków w terenie.
Gałęzie samotnie rosnącego drzewa są dłuższe od południowej strony.
Prawda
Anteny satelitarne w Polsce są skierowane w stronę północną.
Fałsz
Aby wyznaczyć północ w Polsce, należy zbadać położenie cienia o godzinie 10:00.
Fałsz
Mech najczęściej porasta głazy i pnie od północnej strony.
Prawda
Na ściętym pniu słoje są węższe od strony południowej.
Fałsz