Pytania i odpowiedzi

Klasa 4, dział 1 - Poznajemy warsztat przyrodnika

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. Pytania z 1 działu przyrody dla klasy 4 szkoły podstawowej.
Ilość pytań: 15 Rozwiązywany: 28015 razy
Pytanie 1
Czym jest przyroda? Jest wszystkim co nas otacza oprócz...
obiektów stworzonych przez ludzi
Pytanie 2
Jak dzielimy składniki przyrody?
na ożywione i nieożywione
Pytanie 3
Zaznacz zdania, które są prawdziwe.
Gleba powstaje w wyniku rozpadania się skał na mniejsze części.
Prawda
Wszechświat nie jest częścią przyrody.
Fałsz
Energię naszej planecie zapewnia rozgrzane do czerwoności jądro planety.
Fałsz
Wszystkie organizmy są zdolne do wykonywania tych samych czynności życiowych.
Prawda
Pytanie 4
Zaznacz nieożywione składniki przyrody.
jezioro
głaz
powietrze
Pytanie 5
Ile zmysłów posiada człowiek?
pięć

Są to: wzrok, słuch, smak, dotyk, węch.

Pytanie 6
Uważne przyglądanie się danemu obiektowi przyrodniczemu to:
obserwacja
Pytanie 7
Doświadczenia niebezpieczne, na przykład z użyciem ognia, środków chemicznych czy ostrych przedmiotów należy:
wykonywać pod opieką dorosłych
Pytanie 8
Połącz przyrząd z jego funkcją.
lupa
pozwala dokonywać obserwacji niewielkich obiektów
mapa
ułatwia orientację w terenie
kompas
wskazuje kierunki geograficzne
lornetka
pozwala obserwować odległe obiekty
GPS
pozwala zlokalizować swoją pozycję w terenie
Pytanie 9
Jakie obiekty zaznacza się na mapie za pomocą linii?
rzeki, drogi, tory kolejowe
Pytanie 10
Ile wyróżniamy kierunków głównych?
cztery
Pytanie 11
Linię pozornego zetknięcia nieba z powierzchnią ziemi nazywamy:
widnokręgiem
Pytanie 12
Jaki kierunek wskazuje w kompasie igła magnetyczna?
północ
Pytanie 13
Jakiego przyrządu użyjemy chcąc wyznaczyć kierunek północny za pomocą Słońca?
gnomonu
Pytanie 14
Jaka gwiazda na niebie wskazuje kierunek północny?
Gwiazda Polarna
Pytanie 15
Zaznacz zdania prawidłowe dotyczące odnajdowania kierunków w terenie.
Na ściętym pniu słoje są węższe od strony południowej.
Fałsz
Gałęzie samotnie rosnącego drzewa są dłuższe od południowej strony.
Prawda
Anteny satelitarne w Polsce są skierowane w stronę północną.
Fałsz
Mech najczęściej porasta głazy i pnie od północnej strony.
Prawda
Aby wyznaczyć północ w Polsce, należy zbadać położenie cienia o godzinie 10:00.
Fałsz