Test: Romuald Traugutt i powstanie styczniowe

Strona 1

Pytanie 1
Na terytorium którego zaboru wybuchło powstanie styczniowe?
austriackiego
pruskiego
rosyjskiego
Pytanie 2
Kiedy wybuchło powstanie styczniowe?
11 stycznia 1864 r.
29 stycznia 1864 r.
22 stycznia 1863 r.
8 stycznia 1863 r.
Pytanie 3
Jak wyglądał strój powstańca styczniowego?
nie noszono mundurów tylko biało-czerwone kokardy i metalowe orzełki na czapkach
tak jak umundurowanie żołnierzy Rzeczpospolitej przed rozbiorami
ubierano się w stroje zaborców by ich zmylić i zaatakować z zaskoczenia
noszono ciemne szaty przypominające habity
Pytanie 4
Jakie miano nosił naczelny dowódca powstania?
dyktator
palatyn
hetman
trybun
Pytanie 5
Kiedy Romuald Traugutt został mianowany dowódcą powstania?
17 października 1863 r.
17 lutego 1864 r.
22 stycznia 1863 r.
9 sierpnia 1863 r.
Pytanie 6
W jaki sposób Rosjanie chcieli nie dopuścić do wybuchu powstania?
obniżono podatki na terytorium zaboru rosyjskiego
przeprowadzono brankę
zwiększono liczbę stacjonujących w Polsce Rosjan do 200 tys.
Pytanie 7
Jaką instytucję powoływał do życia manifest wybuchu powstania styczniowego?
Stronnictwo Walki o Wolność
Tymczasowy Rząd Narodowy
Lożę Narodową
Radę Narodowego Zwycięstwa
Pytanie 8
Zaznacz zdania prawdziwe.
Romuald Traugutt często brał udział w potyczkach partyzanckich w okolicach Warszawy.
Wojska rosyjskie dysponowały armatami, których powstańcy nie posiadali.
Polacy byli doskonale przygotowani militarnie.
Powstanie rozszerzyło się z czasem również na ziemie Litwy, Białorusi i Ukrainy.
W młodości Romuald Traugutt był oficerem armii Pruskiej.
W trakcie powstania nie dochodziło do otwartych bitew a jedynie walk partyzankich.
Pytanie 9
Kiedy aresztowano Romualda Traugutta?
18 stycznia 1864 r.
29 listopada 1864 r.
11 kwietnia 1864 r.
23 lutego 1865 r.
Pytanie 10
Uzupełnij zdanie dotyczące śmierci Romualda Traugutta.
Romuald Traugutt został skazany za śmierć przez
powieszenie
. Wyrok został wykonany
5 sierpnia 1864
w okolicy Cytadeli Warszawskiej.
Pytanie 11
Dokąd Rosjanie zsyłali polskich powstańców po upadku powstania styczniowego?
do Kazachstanu
na Ural
na Syberię
na Krym