Strona 1

Romuald Traugutt i powstanie styczniowe

Pytanie 1
Na terytorium którego zaboru wybuchło powstanie styczniowe?
pruskiego
rosyjskiego
austriackiego
Pytanie 2
Kiedy wybuchło powstanie styczniowe?
22 stycznia 1863 r.
11 stycznia 1864 r.
29 stycznia 1864 r.
8 stycznia 1863 r.
Pytanie 3
Jak wyglądał strój powstańca styczniowego?
tak jak umundurowanie żołnierzy Rzeczpospolitej przed rozbiorami
nie noszono mundurów tylko biało-czerwone kokardy i metalowe orzełki na czapkach
ubierano się w stroje zaborców by ich zmylić i zaatakować z zaskoczenia
noszono ciemne szaty przypominające habity
Pytanie 4
Jakie miano nosił naczelny dowódca powstania?
dyktator
palatyn
hetman
trybun
Pytanie 5
Kiedy Romuald Traugutt został mianowany dowódcą powstania?
22 stycznia 1863 r.
17 października 1863 r.
17 lutego 1864 r.
9 sierpnia 1863 r.
Pytanie 6
W jaki sposób Rosjanie chcieli nie dopuścić do wybuchu powstania?
zwiększono liczbę stacjonujących w Polsce Rosjan do 200 tys.
obniżono podatki na terytorium zaboru rosyjskiego
przeprowadzono brankę
Pytanie 7
Jaką instytucję powoływał do życia manifest wybuchu powstania styczniowego?
Lożę Narodową
Tymczasowy Rząd Narodowy
Radę Narodowego Zwycięstwa
Stronnictwo Walki o Wolność
Pytanie 8
Zaznacz zdania prawdziwe.
W młodości Romuald Traugutt był oficerem armii Pruskiej.
Polacy byli doskonale przygotowani militarnie.
Romuald Traugutt często brał udział w potyczkach partyzanckich w okolicach Warszawy.
W trakcie powstania nie dochodziło do otwartych bitew a jedynie walk partyzankich.
Powstanie rozszerzyło się z czasem również na ziemie Litwy, Białorusi i Ukrainy.
Wojska rosyjskie dysponowały armatami, których powstańcy nie posiadali.