Test: prawo międzynarodowe publiczne test I

Strona 1

Pytanie 1
Określenie agresji (napaści) w prawie międzynarodowym jest:
częściowo określone w obowiązującym traktacie Paryskim z 1928 roku
w pełni zdefiniowane i obowiązujące zgodnie z konwencją londyńską z 1933 roku
w niewystaczający sposób określone w rezolucji Zgromadzenia Ogólnego ONZ z 14.12.1974 roku
określone w art. 5 Traktatu Waszyngtońskiego (NATO) i następnie zwyczajowo przyjęta przez społeczność międzynarodową
Pytanie 2
Akredytacja szefa misji dyplomatycznej w więcej niż jednym państwie:
wymaga zgody państw przyjmujących
jest niedopuszczalna
zależy wyłącznie od decyzji państwa wysyłającego
zależy wyłącznie od szefa misji
Pytanie 3
Sankcje w prawie międzynarodowym:
posiadają wyłącznie niezorganizowany sposób reakcji, tj. opinii publicznej i odwet
to przymus stosowany w zorganizowany sposób przez organizacje międzynarodowe
to negatywna reakcja społeczności międzynarodowej wobec naruszającego normy państwa
polegają na możliwści zastosowania wyłącznie retorsji lub represalii
Pytanie 4
Monizm to teoria uznająca:
różnorodność prawa wewnętrznego i międzynarodowego
jedność systemu prawnego, w którym prawo wewnętrzne i zewnętrzne pozostają w obojętnych relacjach
jedność norm ale dopiero po transformacji norm zewnętrznych do wewnętrznych
jedność prawa z prymatem wewnętrznego nad międzynarodowym i odwrotnie
Pytanie 5
Współczesne prawo międzynarodowe wykazuje następujące tendencje:
włączaniu prawa zewnętrznego do norm wewnętrznych o charakterze cywilnoprawnych i umożliwieniu państwu jednostronnej modyfikacji norm międzynarodowych
tworzenie zasad ogólnych zastępujących normy partykularne
ograniczanie roli państw na rzecz jednostek, które stają się podstawowymi podmiotami tego prawa
zwiększeniem roli dobrowolnie przyjmowanych standardów przy świadomym ograniczaniu wykonywania suwerenności i przyjęciu zasady spójności prawa wewnętrznego z przyjętymi zobowiązaniami międzynarodowymi
Pytanie 6
Głównymi źródłami prawa międzynarodowego w znaczeniu formalno - prawnym są:
uchwały organizacji międzynarodowych oraz wyroki MTS jako autorytetów o uznanej teorii
akty wiążące Wspólnoty Europejskie i prawo zasadnicze państw
normy zwyczajowe umowne i prawotwórcze, uchwały organizacji międzyrządowych
zwyczaj międzynarodowy oraz ogólne zasady prawa