Strona 1

prawo międzynarodowe publiczne test I

Pytanie 1
Określenie agresji (napaści) w prawie międzynarodowym jest:
w niewystaczający sposób określone w rezolucji Zgromadzenia Ogólnego ONZ z 14.12.1974 roku
częściowo określone w obowiązującym traktacie Paryskim z 1928 roku
określone w art. 5 Traktatu Waszyngtońskiego (NATO) i następnie zwyczajowo przyjęta przez społeczność międzynarodową
w pełni zdefiniowane i obowiązujące zgodnie z konwencją londyńską z 1933 roku
Pytanie 2
Akredytacja szefa misji dyplomatycznej w więcej niż jednym państwie:
jest niedopuszczalna
zależy wyłącznie od decyzji państwa wysyłającego
zależy wyłącznie od szefa misji
wymaga zgody państw przyjmujących
Pytanie 3
Sankcje w prawie międzynarodowym:
posiadają wyłącznie niezorganizowany sposób reakcji, tj. opinii publicznej i odwet
polegają na możliwści zastosowania wyłącznie retorsji lub represalii
to przymus stosowany w zorganizowany sposób przez organizacje międzynarodowe
to negatywna reakcja społeczności międzynarodowej wobec naruszającego normy państwa
Pytanie 4
Monizm to teoria uznająca:
różnorodność prawa wewnętrznego i międzynarodowego
jedność prawa z prymatem wewnętrznego nad międzynarodowym i odwrotnie
jedność norm ale dopiero po transformacji norm zewnętrznych do wewnętrznych
jedność systemu prawnego, w którym prawo wewnętrzne i zewnętrzne pozostają w obojętnych relacjach
Pytanie 5
Współczesne prawo międzynarodowe wykazuje następujące tendencje:
zwiększeniem roli dobrowolnie przyjmowanych standardów przy świadomym ograniczaniu wykonywania suwerenności i przyjęciu zasady spójności prawa wewnętrznego z przyjętymi zobowiązaniami międzynarodowymi
włączaniu prawa zewnętrznego do norm wewnętrznych o charakterze cywilnoprawnych i umożliwieniu państwu jednostronnej modyfikacji norm międzynarodowych
ograniczanie roli państw na rzecz jednostek, które stają się podstawowymi podmiotami tego prawa
tworzenie zasad ogólnych zastępujących normy partykularne
Pytanie 6
Głównymi źródłami prawa międzynarodowego w znaczeniu formalno - prawnym są:
uchwały organizacji międzynarodowych oraz wyroki MTS jako autorytetów o uznanej teorii
zwyczaj międzynarodowy oraz ogólne zasady prawa
normy zwyczajowe umowne i prawotwórcze, uchwały organizacji międzyrządowych
akty wiążące Wspólnoty Europejskie i prawo zasadnicze państw