Fiszki

prawo międzynarodowe publiczne test I

Test w formie fiszek Test z zakresu wiedzy nt prawa międzynarodowego publicznego. Ułożony na podstawie testów egzaminacyjnych Uniwersytetu Wrocławskiego.
Ilość pytań: 10 Rozwiązywany: 15693 razy
Określenie agresji (napaści) w prawie międzynarodowym jest:
określone w art. 5 Traktatu Waszyngtońskiego (NATO) i następnie zwyczajowo przyjęta przez społeczność międzynarodową
w niewystaczający sposób określone w rezolucji Zgromadzenia Ogólnego ONZ z 14.12.1974 roku
w pełni zdefiniowane i obowiązujące zgodnie z konwencją londyńską z 1933 roku
częściowo określone w obowiązującym traktacie Paryskim z 1928 roku
w niewystaczający sposób określone w rezolucji Zgromadzenia Ogólnego ONZ z 14.12.1974 roku
Akredytacja szefa misji dyplomatycznej w więcej niż jednym państwie:
zależy wyłącznie od decyzji państwa wysyłającego
zależy wyłącznie od szefa misji
jest niedopuszczalna
wymaga zgody państw przyjmujących
wymaga zgody państw przyjmujących
Sankcje w prawie międzynarodowym:
to przymus stosowany w zorganizowany sposób przez organizacje międzynarodowe
polegają na możliwści zastosowania wyłącznie retorsji lub represalii
to negatywna reakcja społeczności międzynarodowej wobec naruszającego normy państwa
posiadają wyłącznie niezorganizowany sposób reakcji, tj. opinii publicznej i odwet
to negatywna reakcja społeczności międzynarodowej wobec naruszającego normy państwa
Monizm to teoria uznająca:
jedność systemu prawnego, w którym prawo wewnętrzne i zewnętrzne pozostają w obojętnych relacjach
jedność prawa z prymatem wewnętrznego nad międzynarodowym i odwrotnie
różnorodność prawa wewnętrznego i międzynarodowego
jedność norm ale dopiero po transformacji norm zewnętrznych do wewnętrznych
jedność prawa z prymatem wewnętrznego nad międzynarodowym i odwrotnie
Współczesne prawo międzynarodowe wykazuje następujące tendencje:
ograniczanie roli państw na rzecz jednostek, które stają się podstawowymi podmiotami tego prawa
tworzenie zasad ogólnych zastępujących normy partykularne
zwiększeniem roli dobrowolnie przyjmowanych standardów przy świadomym ograniczaniu wykonywania suwerenności i przyjęciu zasady spójności prawa wewnętrznego z przyjętymi zobowiązaniami międzynarodowymi
włączaniu prawa zewnętrznego do norm wewnętrznych o charakterze cywilnoprawnych i umożliwieniu państwu jednostronnej modyfikacji norm międzynarodowych
włączaniu prawa zewnętrznego do norm wewnętrznych o charakterze cywilnoprawnych i umożliwieniu państwu jednostronnej modyfikacji norm międzynarodowych
Głównymi źródłami prawa międzynarodowego w znaczeniu formalno - prawnym są:
zwyczaj międzynarodowy oraz ogólne zasady prawa
akty wiążące Wspólnoty Europejskie i prawo zasadnicze państw
uchwały organizacji międzynarodowych oraz wyroki MTS jako autorytetów o uznanej teorii
normy zwyczajowe umowne i prawotwórcze, uchwały organizacji międzyrządowych
uchwały organizacji międzynarodowych oraz wyroki MTS jako autorytetów o uznanej teorii
Domniemanie wykonania czynności związanych z zawarciem umowy posiada:
głowa państwa, szef rządu i minister spraw zagranicznych
premier, minister spraw zagranicznych, ambasador, konsul
głowa państwa, wojewodowie i minister spraw zagranicznych
głowa państwa, szef rządu i minister spraw zagranicznych oraz wszyscy ministrowie
głowa państwa, szef rządu i minister spraw zagranicznych
Skutek zastrzeżenia polega na:
nieważności umowy
modyfikacji lub wykluczeniu skutków prawnych zastrzeżonych dla postanowień w stosunku do pozostałych stron
wygaśnięcia części umowy między państwem zgłaszającym zastrzeżenie, a pozostałymi stronami
nieobowiązywaniu całej umowy między państwem zgłaszającym, a tymi stronami, które wyrażają sprzeciw zwykły
nieobowiązywaniu całej umowy między państwem zgłaszającym, a tymi stronami, które wyrażają sprzeciw zwykły
Wyroki Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości:
mogą być zaskarżane do Zgromadzenia Ogólnego lub Rady Bezpieczeństwa
sąostateczne i nie podlegają odwołaniu
mają precedensowy charakter i wiążą na przyszłość sąd i ewentualne strony innego sporu w tej materii
jeśli podjęte były w izbach mogą podlegać odwołaniu do pełnego składu Trybunału
sąostateczne i nie podlegają odwołaniu
Gdy wystąpi sprzeczność pomiędzy zobowiązaniami z Karty Narodów Zjednoczonych a innymi zobowiązaniami umownymi:
bezwzględne pierwszeństwo będą miały postanowienia z Karty
o pierwszeństwie decyduje komisja konsolidacyjna
nie ma herarchii a o pierwszeństwie decyduje sąd arbitrażowy
pierwszeństwo zastosowania ma Karta jeśli sprzeczna z nią umowa wyraźnie tak mówi
bezwzględne pierwszeństwo będą miały postanowienia z Karty