Pytania i odpowiedzi

Rachunkowość

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. 1
Ilość pytań: 70 Rozwiązywany: 4984 razy
Pytanie 21
Koszty stałe na jednostkę produktu są:
malejące
Pytanie 22
Przykładem kosztów zmiennych w firmie handlowej są:
koszty wynagrodzeń akwizytorów
Pytanie 23
Rachunek kosztów normatywnych jest rachunkiem kosztów:
planowanych
Pytanie 24
Jeżeli zmienne koszty wydziałowe wynosiły w poprzednim miesiącu 10000 zł przy produkcji miesiecznej równej 5000 roboczogodzin, to ile wynosiły te koszty w bieżącym miesiącu jeżeli produkcja w nim była o 50 % wyższa od poprzedniej?
o 50 % więcej
Pytanie 25
Jak zmieni się wrtościowy prób rentowności przy produkcji wieloasortymentowej, jezeli stopa marzy brutto zwiększy sie o 50 %?
zmniejszy się o 1/3
Pytanie 26
W rachunku kosztów ABC koszty pośrednie rozlicza się
na produkty
Pytanie 27
W Target Costing koszty docelowe produktów ustala się na etapie:
projektowania
Pytanie 28
Wynik ze sprzedaży w rachunku kosztów zmiennych będzie niższy od wyniku ze sprzedaży w rachunku kosztów pełnych jeżeli:
rosną zapasy
Pytanie 29
Jeżeli na wydziale o kosztach pośrednich w wysokości 31.500 zł wyprodukowano 10 szt. Wyrobu A i 40 szt. Wyrobu B o pracochłonności jednostkowej wyrobu A w wysokości 1,5 mg/szt., a wyrobu B o 20 % mniejsze to koszty przypadające na wyrób B:
są 3,2 razy większe niż dla wyrobu A
Pytanie 30
Ile wynoszą koszty materiałów bezporśrednich jeżeli techniczny koszt wytworzenia 63.750 zł, robocizna bezpośrednia 20.000 zł a koszty wydziałowe 75 % kosztów materiałów bezpośrednich:
25.000 zł
Pytanie 31
Nakładem nie jest:
zapłata 100 zł raty kredytu bankowego
Pytanie 32
Rozliczenia międzyokresowe są czynne, gdy:
wydatki wyprzedzają koszty
Pytanie 33
Rozliczenie kosztów pośrednich może miec zastosowanie
obie powyższe odpowiedzi są poprawne
Pytanie 34
Przykładem kosztów zmiennych moga być:
koszty energii technologicznej maszyn produkcyjnych
Pytanie 35
Które zdarzenie (w momencie zaistnienia) jest wydatkiem?
pobranie przez bank opłaty za prowadzenie rachunku bieżącego
Pytanie 36
Metoda DCF wyceny przedsiębiorstwa nie opiera się na:
zdyskontowanych wartościach spółek porównywalnych
Pytanie 37
Jeżeli KS= 100, cj = 10, a kz=5, to Q BEP wartościowy:
200 zł
Pytanie 38
W kalkulacji doliczeniowej zleceniowej koszty bezpośrednie:
odnoszone są wprost na zlecenia
Pytanie 39
Ocena projektów gospodarczych metodami dynamicznymi oznacza, że:
obie powyższe odpowiedzi są prawidłowe
Pytanie 40
Ilościowy próg rentowności jest to:
wolumen produkcji sprzedanej dla której strefa bezpieczeństwa jest równa zero

Powiązane tematy

#2