Fiszki

Rachunkowość

Test w formie fiszek 1
Ilość pytań: 70 Rozwiązywany: 4970 razy
1. Rachunek kosztów normatywnych jest rachunkiem kosztów:
faktycznych
planowanych
ex ante
nie wiem
planowanych
2. W rachunku kosztów ABC koszty pośrednie rozlicza się:
nie wiem
na mierniki
na produkty
na procesy
na produkty
Koszty stałe przy wzroście produkcji na jednostkę produkcji są:
nie wiem
Malejące
Stałe
Rosnące
Malejące
Jeżeli na wydziale o kosztach pośrednich w wysokości 31.500 zł wyprodukowano 10 szt. Wyrobu A i 40 szt. Wyrobu B o pracochłonności jednostkowej wyrobu A w wysokości 1,5 mg/szt., a wyrobu B o 20% mniejsze tokoszty przypadające na wyrób B:
są o 16.500 zł mniejsze niż dla wyrobu A
wynoszą 21.000 zł
sa 3,2 razy większe niż dla wyrobu A
nie wiem
sa 3,2 razy większe niż dla wyrobu A
W Target Costing koszty docelowe produktów ustala sie na etapie:
produkcji
nie wiem
projektowania
dystrybucji
projektowania
Przykładem kosztów zmiennych w firmie handlowej są:
koszty ubezpieczeń
dzierżawa powierzchni handlowej
nie wiem
koszty wynagrodzeń akwizytorów
koszty wynagrodzeń akwizytorów
Ile wynosza koszty materiałów bezpośrednich, jeżeli techniczny koszt wytworzenia 63.750 zł, robocicna bezpośrednia 20.000 zł a koszty wydziałowe 75% kosztów materiałów bezpośrednich:
15.000 zł
25.000 zł
10.000 zł
nie wiem
25.000 zł
Jak zmieni się wartościowy próg rentowności przy produkcji wieloasortymentowej, jeżeli stopa marży brutto zwiększy się o 50%?:
zmniejszy się o 1/3
nie wiem
zmniejszy się o 50%
zwiększy się także o 50%
zmniejszy się o 1/3
Wynik ze sprzedaży w rachunku kosztów zmiennych będzie niższy od wyniku ze sprzedaży w rachunku kosztów pełnych, jezeli:
zapasy utrzymują sie na stałym poziomie
rosną zapasy
zapasy maleją
nie wiem
rosną zapasy
Jeżeli zmienne koszty wydziałowe wynosiły w poprzednim miesiącu 10.000 zł przy produkcji miesięcznej równej 5.000 roboczogodzin, to ile wynosiły te koszty w bieżącym miesiącu jeżeli produkcja w nim była o 50% wyższa od poprzedniej
12.500 zł
0 50% więcej
nie wiem
7.500 zł
0 50% więcej
Które z niżej wymienionych zdań jest fałszywe:
Do kosztów podstawowych zalicza się m.in. wynagrodzenie zarządu firmy.
Wydatki to wyrażone w jednostkach pieniężnych wszystkie zmniejszenia środków pieniężnych przedsiębiorstwa.
nie wiem
Nie wszystkie wydatki firmy są związane z kosztami działalności.
Do kosztów podstawowych zalicza się m.in. wynagrodzenie zarządu firmy.
Zakup środka trwałego zalicza się do:
nie wiem
kosztów operacyjnych
kosztów inwestycji
wydatków w działalności finansowej
kosztów inwestycji
Który klucz podziałowy będzie najbardziej odpowiedni do rozliczania kosztów wydziałowych:
techniczny koszt wytworzenia
pracochłonność
nie wiem
koszy przerobu
koszy przerobu
Kosztami zmiennymi produkcji są koszty:
zależne od wykorzystanej zdolności produkcyjnej
nie wiem
zależne od posiadanej zdolności produkcyjnej
zmieniające się w czasie
zależne od wykorzystanej zdolności produkcyjnej
Kiedy współczynnik narastania kosztów będzie równy 1:
nie wiem
gdy koszt jest dodawany przed pierwszą operacją technologiczną
gdy koszt jest dodawany po ostatniej operacji technologicznej
gdy koszt nie jest w ogóle dodawany procesie technologicznym
gdy koszt jest dodawany po ostatniej operacji technologicznej
W kalkulacji doliczeniowej do zleceń lub produktów ,,doliczane'' są:
koszty bezpośrednie
koszty zmienne
nie wiem
koszty pośrednie
koszty pośrednie
W rachunku kosztów standardowych zastosowanie nowej technologii produkcji, powodujące wzrost kosztów materiałowych będzie odchyleniem:
typu niedotrzymania
nie wiem
typu sprostowania
częściowo sprostowanie, częściowo niedotrzymaniem
częściowo sprostowanie, częściowo niedotrzymaniem
W rachunku kosztów zmiennych marża brutto równa się:
różnicy między przychodami ze sprzedaży a zmiennymi kosztami pośrednimi
róznicy między przychodami ze sprzedaży a kosztem wytworzenia produktu
nie wiem
kosztami zmiennymi lub stałymi
różnicy między przychodami ze sprzedaży a zmiennymi kosztami pośrednimi
Jaka nastąpi zmiena wartościowego progu rentowności w warunkach wieloasertywności, jezeli spadnie wskaźnik udziału kosztów zmienych w przychodach ze sprzedaży:
nie wiem
wzrośnie
zmaleje
pozostanie bez zmian
zmaleje
Dodatnie odchylenie kosztów faktycznych od budżetu oceniane będzie wstępnie:
nie wiem
neutralnie
negatywnie
pozytywnie
neutralnie

Powiązane tematy

#2

Inne tryby