Pytania i odpowiedzi

Rachunkowość

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. 1
Ilość pytań: 70 Rozwiązywany: 4942 razy
Pytanie 1
1. Rachunek kosztów normatywnych jest rachunkiem kosztów:
planowanych
Pytanie 2
2. W rachunku kosztów ABC koszty pośrednie rozlicza się:
na produkty
Pytanie 3
Koszty stałe przy wzroście produkcji na jednostkę produkcji są:
Malejące
Pytanie 4
Jeżeli na wydziale o kosztach pośrednich w wysokości 31.500 zł wyprodukowano 10 szt. Wyrobu A i 40 szt. Wyrobu B o pracochłonności jednostkowej wyrobu A w wysokości 1,5 mg/szt., a wyrobu B o 20% mniejsze tokoszty przypadające na wyrób B:
sa 3,2 razy większe niż dla wyrobu A
Pytanie 5
W Target Costing koszty docelowe produktów ustala sie na etapie:
projektowania
Pytanie 6
Przykładem kosztów zmiennych w firmie handlowej są:
koszty wynagrodzeń akwizytorów
Pytanie 7
Ile wynosza koszty materiałów bezpośrednich, jeżeli techniczny koszt wytworzenia 63.750 zł, robocicna bezpośrednia 20.000 zł a koszty wydziałowe 75% kosztów materiałów bezpośrednich:
25.000 zł
Pytanie 8
Jak zmieni się wartościowy próg rentowności przy produkcji wieloasortymentowej, jeżeli stopa marży brutto zwiększy się o 50%?:
zmniejszy się o 1/3
Pytanie 9
Wynik ze sprzedaży w rachunku kosztów zmiennych będzie niższy od wyniku ze sprzedaży w rachunku kosztów pełnych, jezeli:
rosną zapasy
Pytanie 10
Jeżeli zmienne koszty wydziałowe wynosiły w poprzednim miesiącu 10.000 zł przy produkcji miesięcznej równej 5.000 roboczogodzin, to ile wynosiły te koszty w bieżącym miesiącu jeżeli produkcja w nim była o 50% wyższa od poprzedniej
0 50% więcej
Pytanie 11
Które z niżej wymienionych zdań jest fałszywe:
Do kosztów podstawowych zalicza się m.in. wynagrodzenie zarządu firmy.
Pytanie 12
Zakup środka trwałego zalicza się do:
kosztów inwestycji
Pytanie 13
Który klucz podziałowy będzie najbardziej odpowiedni do rozliczania kosztów wydziałowych:
koszy przerobu
Pytanie 14
Kosztami zmiennymi produkcji są koszty:
zależne od wykorzystanej zdolności produkcyjnej
Pytanie 15
Kiedy współczynnik narastania kosztów będzie równy 1:
gdy koszt jest dodawany po ostatniej operacji technologicznej
Pytanie 16
W kalkulacji doliczeniowej do zleceń lub produktów ,,doliczane'' są:
koszty pośrednie
Pytanie 17
W rachunku kosztów standardowych zastosowanie nowej technologii produkcji, powodujące wzrost kosztów materiałowych będzie odchyleniem:
częściowo sprostowanie, częściowo niedotrzymaniem
Pytanie 18
W rachunku kosztów zmiennych marża brutto równa się:
różnicy między przychodami ze sprzedaży a zmiennymi kosztami pośrednimi
Pytanie 19
Jaka nastąpi zmiena wartościowego progu rentowności w warunkach wieloasertywności, jezeli spadnie wskaźnik udziału kosztów zmienych w przychodach ze sprzedaży:
zmaleje
Pytanie 20
Dodatnie odchylenie kosztów faktycznych od budżetu oceniane będzie wstępnie:
neutralnie

Powiązane tematy

#2