Pytania i odpowiedzi

Węglowodory - Alkany, alkeny, alkiny

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. Wybrane zagadnienia dotyczące alkenów, alkanów i alkinów.
Ilość pytań: 9 Rozwiązywany: 11278 razy
Pytanie 1
Nazywany często gazem kopalnianym lub gazem błotnym.
metan
Pytanie 2
Szósty węglowodór szeregu homologicznego alkanu metanu.
heksan
Pytanie 3
Węglowodory zawierające jedno wiązanie podwójne w cząsteczce to....
alkeny
Pytanie 4
Węglowodory nienasycone zawierające jedno potrójne wiązanie pomiędzy atomami węgla nazywają się....
alkiny
Pytanie 5
Nazwa zwyczajowa etenu.
etylen
Pytanie 6
Eten spala się płomieniem....
świecącym
Pytanie 7
Nazwa systematyczna acetylenu
etin
Pytanie 8
Alkany zawierające od 5 do 15 atomów węgla w cząsteczce to...
ciecze
Pytanie 9
etin spala się płomieniem...
kopcącym