Fiszki

Węglowodory - Alkany, alkeny, alkiny

Test w formie fiszek Wybrane zagadnienia dotyczące alkenów, alkanów i alkinów.
Ilość pytań: 9 Rozwiązywany: 11319 razy
Nazywany często gazem kopalnianym lub gazem błotnym.
metan
Szósty węglowodór szeregu homologicznego alkanu metanu.
heksan
Węglowodory zawierające jedno wiązanie podwójne w cząsteczce to....
alkeny
Węglowodory nienasycone zawierające jedno potrójne wiązanie pomiędzy atomami węgla nazywają się....
alkiny
Nazwa zwyczajowa etenu.
etylen
Eten spala się płomieniem....
świecącym
Nazwa systematyczna acetylenu
etin
Alkany zawierające od 5 do 15 atomów węgla w cząsteczce to...
gazy
ciała stałe
ciecze i gazy
ciecze
ciecze
etin spala się płomieniem...
iskrzącym
niebieskim
kopcącym
kopcącym