Pytania i odpowiedzi

Słownik pojęć - WOS

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. Ważne i istotne pojęcia, ich znajomość może okazać się nieoceniona na maturze z WOSU.
Ilość pytań: 51 Rozwiązywany: 15986 razy
Pytanie 1
Możliwość swobodnego decydowania o sobie i swoich sprawach lub interesach.
Suwerenność
Pytanie 2
Organizacja społeczna, której celem jest zdobycie, a następnie utrzymanie władzy, także rządzenie państwem.
Partia polityczna
Pytanie 3
Prawo tworzenia i funkcjonowania na scenie politycznej wielu partii, gwarantowane w państwach demokratycznych konstytucyjnie.
Pluralizm polityczny
Pytanie 4
Grupa ludzi charakteryzująca się poczuciem odrębności kulturowej, nie dążąca jednak do uzyskania własnego państwa.
Grupa etniczna
Pytanie 5
Rodzaj dobrowolnego zrzeszenia samodzielnie określającego swoje cele i działania, mającego program, członków, struktury organizacyjne oraz określone aktem prawnym zasady działania.
Stowarzyszenie
Pytanie 6
Powrót do ojczystego kraju osoby wysiedlonej, znajdującej się na uchodźstwie lub z innego powodu przebywająca za granicami kraju.
Repatriacja
Pytanie 7
Sprzeczne z prawem użycie siły lub przemocy, które ma na celu zastraszenie i wymuszenie realizacji określonych żądań.
Terroryzm
Pytanie 8
Uprawnienie narodów do swobodnego określenia swego statusu politycznego, łącznie z utworzeniem własnego państwa.
Prawo samostanowienia
Pytanie 9
Autorytet, poważanie, szacunek otoczenia związany ze statusem.
Prestiż społeczny
Pytanie 10
Wewnętrzna budowa społeczeństwa, uwzględniająca jego zróżnicowanie.
Struktura społeczeńśtwa
Pytanie 11
Grupa ludzi wyodrębnienia według kryterium ekonomicznego.
Klasa społeczna
Pytanie 12
Wszystkie normy, wartości i instytucje społeczne, przekazywane z pokolenia na pokolenie i otaczane szczególnym szacunkiem.
Tradycja
Pytanie 13
Dostosowanie własnego zachowania i sposobu myślenia do zachowania i myślenia innych członków zbiorowości.
Konformizm
Pytanie 14
Mała, pierwotna grupa społeczna składająca się z osób spokrewnionych.
Rodzina
Pytanie 15
Przynależność państwowa danej osoby.
Obywatelstwo
Pytanie 16
Nauka społeczna zajmująca się teoria organizacji państwa i polityką.
Politologia
Pytanie 17
Usystematyzowany zbiór przekonań i poglądów na rzeczywistość społeczną, opierający się na określonych wartościach.
Ideologia
Pytanie 18
Usystematyzowany zbiór przekonań i poglądów na rzeczywistość społeczną, opierający się na określonych wartościach.
Ideologia
Pytanie 19
Ideologia dla której podstawą jest tradycja.
Konserwatyzm
Pytanie 20
Ideologia dla której podstawą jest wolność jednostki.
Liberalizm