Pytania i odpowiedzi

Controlling produkcji

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. Miłej nauki misie kolorowe :3
Ilość pytań: 53 Rozwiązywany: 5450 razy
Pytanie 1
1. Termin Andon oznacza
a) sygnał wizualny i/lub dźwiękowy na produkcji,
b) jest to system zwykle uruchamiany bezpośrednio przez operatora w celu zasygnalizowania problemu,
Pytanie 2
2. Do głównych funkcji koordynacyjnych controllingu produkcji zaliczono:
a) koordynacje poszczególnych planów produkcyjnych
b) koordynacje strategicznego i operatywnego planowania produkcji
c) koordynacje planowania i kontroli produkcji
Pytanie 3
3. Zadaniem controllingu produkcyjnego jest:
a) współudział w przygotowywaniu decyzji dotyczących podjęcia określonych zadań produkcyjnych we własnym zakresie
b) zlecenie i przygotowanie decyzji wykonania zadania na zewnątrz, po dokonaniu oceny opłacalności tych przedsięwzięć
c) badanie możliwości wdrożenia nowoczesnych technologii produkcyjnych z punku widzenia oceny ich wpływu na sygnaturę kosztów i układ logistyczny procesu produkcji
Pytanie 4
4. Realizacja następujących celów koncentruje się controlling produkcji:
a) utrzymanie założonego poziomu obsługi klienta
d) utrzymanie racjonalnego poziomu zapasów w procesie produkcji
Pytanie 5
5. Struktury liniowe charakteryzują się:
a) stanowiskami pracy, które rozmieszczone są zgodnie z kolejnością operacji technologicznych podanych w marszutach
b) formy te charakteryzują się liniowym przebiegiem procesu przez stanowiska robocze
c) często obok stanowisk tworzy się małe magazyny kompensacyjne wyrównujące różnice w czasach obróbki kolejnych operacji
Pytanie 6
6. Linia wieloprzedmiotowa asynchroniczna oznacza, że:
a) jest przeznaczona do produkcji wielu wyrobów
c) proces produkcyjny często realizowany jest z pominięciem operacji
Pytanie 7
7. Tradycyjne formy struktury produkcyjnej zorientowane są na:
a) zdolności produkcyjne
b) sterowanie programem produkcyjnym
c) maksymalny podział pracy
Pytanie 8
8. Normy produkcyjne (Production Standards) to:
a) dające się ustalić mierniki, wzorce rozliczeniowe planowania i wykonania zadań w procesie produkcyjnym
b) wyraża się je w formie norm wydajności, tj. liczby produktów wytworzonych w określonym czasie
c) dzięki nim możliwa jest terminowa realizacja harmonogramu produkcyjnego
Pytanie 9
9. Czynniki wpływające na długość cyklu:
a) czas wykonania poszczególnych operacji technologicznych
b) czas przerw między operacyjnych
c) wielkości partii wyrobów do wykonania
d) liczba stanowisk realizujących poszczególne operacje technologiczne
Pytanie 10
10. Cykl produkcyjny można skrócić wprowadzając:
a) równoległość przepływu
c) wielostrumieniowość
d) szeregowanie kolejności realizacji zadań
Pytanie 11
11. Wielostrumieniowość przepływu uzyskuje się:
b) poprzez wykonywanie tej samej operacji na więcej niż jednym stanowisku pracy
c) wprowadzenie więcej niż jednego stanowiska wykonującego tę samą operacje
Pytanie 12
12. W szeregowaniu kolejności realizacji zadań produkcyjnych:
a) ustala się taką kolejność obróbki, aby całkowity czas wykonania zadania był minimalny
b) stosuje się metody przybliżone
c) w zastosowaniach praktycznych obliczenia należy przeprowadzić kilkoma metodami i wybrać uszeregowanie charakteryzujące się najkrótszym czasem wykonania
d) wybieramy kolejność charakteryzującą się najkrótszym czasem
Pytanie 13
13. O ile % należy skrócić takt T=4, 4 min aby produktywność wzrosła o 12%?
b) 10,68%
Pytanie 14
14. Wśród wybranych metod planowania i sterowania produkcją wykorzystywanych w controllingu produkcji wyróżniamy:
a) metoda ścieżki krytycznej- CPM
b) JIT/ Karta KanBan
c) harmonogramy (karty) Grantt`a
d) technologia optymalizacji produkcji- OPT
Pytanie 15
15. Dokładnie na czas- JIT/karty KANBAN:
a) wykorzystywana jest do planowania i sterowania produkcją przy wykorzystaniu kart jako podstawy do uruchomienia krótkich serii produkcji w różnych fazach procesu
b) skupia się na zarządzaniu cyklami realizacji zamówień by wyeliminować marnotrawstwo czasu i składników produkcji
d) charakteryzuje się niewielkimi zapasami w magazynach centralnych
Pytanie 16
16. Wśród metod planowania i sterowania produkcją wykorzystywanych w controllingu produkcji wyróżnia się:
a) metoda ścieżki krytycznej- CPM
b) JIT/ karta KanBan
c) harmonogramy (karty) Grantt`a
d) technologia optymalizacji produkcji- OPT
Pytanie 17
17. Controlling produkcji powinien umożliwiać:
a) koordynację działań poprzez wprowadzanie zasad i procedur
b) podejmowanie decyzji na podstawie wyników analizy i oceny odchyleń
c) dostęp kadry kierowniczej do wszelkiej informacji zarządczej
d) wspomaganie służ personalnych przy tworzeniu systemu motywacyjnego
Pytanie 18
18. Najczęściej wykorzystywane narzędzia w controllingu produkcji
a) analiza parametrów proc. produkcji
b) analiza stanu zapasów
c) rachunek kosztów pełnych
d) analiza produktywności
Pytanie 19
19. Termin "Uptime" oznacza:
c) stosunek czasu pracy do czasu efektywnego urządzenia
Pytanie 20
20. Ustal kolejność wyrobów przy zastosowaniu algorytmu Johnsona
c) caegbdf