Fiszki

Controlling produkcji

Test w formie fiszek Miłej nauki misie kolorowe :3
Ilość pytań: 53 Rozwiązywany: 5492 razy
1. Termin Andon oznacza
d) wspomaga zarządzanie przepływem zapasami.
a) sygnał wizualny i/lub dźwiękowy na produkcji,
b) jest to system zwykle uruchamiany bezpośrednio przez operatora w celu zasygnalizowania problemu,
c) pozwala usprawnić pracę na stanowisku pracy,
a) sygnał wizualny i/lub dźwiękowy na produkcji,
b) jest to system zwykle uruchamiany bezpośrednio przez operatora w celu zasygnalizowania problemu,
2. Do głównych funkcji koordynacyjnych controllingu produkcji zaliczono:
b) koordynacje strategicznego i operatywnego planowania produkcji
d) koordynacje planowania inwestycyjnego
a) koordynacje poszczególnych planów produkcyjnych
c) koordynacje planowania i kontroli produkcji
b) koordynacje strategicznego i operatywnego planowania produkcji
a) koordynacje poszczególnych planów produkcyjnych
c) koordynacje planowania i kontroli produkcji
3. Zadaniem controllingu produkcyjnego jest:
d) modyfikowanie operacji technologicznych w celu skrócenia realizacji cyklu produkcyjnego
b) zlecenie i przygotowanie decyzji wykonania zadania na zewnątrz, po dokonaniu oceny opłacalności tych przedsięwzięć
a) współudział w przygotowywaniu decyzji dotyczących podjęcia określonych zadań produkcyjnych we własnym zakresie
c) badanie możliwości wdrożenia nowoczesnych technologii produkcyjnych z punku widzenia oceny ich wpływu na sygnaturę kosztów i układ logistyczny procesu produkcji
b) zlecenie i przygotowanie decyzji wykonania zadania na zewnątrz, po dokonaniu oceny opłacalności tych przedsięwzięć
a) współudział w przygotowywaniu decyzji dotyczących podjęcia określonych zadań produkcyjnych we własnym zakresie
c) badanie możliwości wdrożenia nowoczesnych technologii produkcyjnych z punku widzenia oceny ich wpływu na sygnaturę kosztów i układ logistyczny procesu produkcji
4. Realizacja następujących celów koncentruje się controlling produkcji:
c) uzyskanie najniższej efektywności wykorzystania zaangażowanych w procesie produkcji zasobów produkcji i logistyki
a) utrzymanie założonego poziomu obsługi klienta
b) uzyskanie najwyższych całkowitych kosztów produkcji
d) utrzymanie racjonalnego poziomu zapasów w procesie produkcji
a) utrzymanie założonego poziomu obsługi klienta
d) utrzymanie racjonalnego poziomu zapasów w procesie produkcji
5. Struktury liniowe charakteryzują się:
c) często obok stanowisk tworzy się małe magazyny kompensacyjne wyrównujące różnice w czasach obróbki kolejnych operacji
b) formy te charakteryzują się liniowym przebiegiem procesu przez stanowiska robocze
d) stanowiska nie są powiązane ze sobą w procesie produkcji
a) stanowiskami pracy, które rozmieszczone są zgodnie z kolejnością operacji technologicznych podanych w marszutach
c) często obok stanowisk tworzy się małe magazyny kompensacyjne wyrównujące różnice w czasach obróbki kolejnych operacji
b) formy te charakteryzują się liniowym przebiegiem procesu przez stanowiska robocze
a) stanowiskami pracy, które rozmieszczone są zgodnie z kolejnością operacji technologicznych podanych w marszutach
6. Linia wieloprzedmiotowa asynchroniczna oznacza, że:
d) czasy trwania operacji są sobie równe
b) stanowiska robocze ułożone są w kolejności wykonywania operacji
c) proces produkcyjny często realizowany jest z pominięciem operacji
a) jest przeznaczona do produkcji wielu wyrobów
c) proces produkcyjny często realizowany jest z pominięciem operacji
a) jest przeznaczona do produkcji wielu wyrobów
7. Tradycyjne formy struktury produkcyjnej zorientowane są na:
b) sterowanie programem produkcyjnym
d) wytwarzanie grup wyrobów
c) maksymalny podział pracy
a) zdolności produkcyjne
b) sterowanie programem produkcyjnym
c) maksymalny podział pracy
a) zdolności produkcyjne
8. Normy produkcyjne (Production Standards) to:
a) dające się ustalić mierniki, wzorce rozliczeniowe planowania i wykonania zadań w procesie produkcyjnym
c) dzięki nim możliwa jest terminowa realizacja harmonogramu produkcyjnego
b) wyraża się je w formie norm wydajności, tj. liczby produktów wytworzonych w określonym czasie
d) pozwala ustalić wielkości przepływów transportowych na linii produkcyjnej
a) dające się ustalić mierniki, wzorce rozliczeniowe planowania i wykonania zadań w procesie produkcyjnym
c) dzięki nim możliwa jest terminowa realizacja harmonogramu produkcyjnego
b) wyraża się je w formie norm wydajności, tj. liczby produktów wytworzonych w określonym czasie
9. Czynniki wpływające na długość cyklu:
b) czas przerw między operacyjnych
a) czas wykonania poszczególnych operacji technologicznych
d) liczba stanowisk realizujących poszczególne operacje technologiczne
c) wielkości partii wyrobów do wykonania
b) czas przerw między operacyjnych
a) czas wykonania poszczególnych operacji technologicznych
d) liczba stanowisk realizujących poszczególne operacje technologiczne
c) wielkości partii wyrobów do wykonania
10. Cykl produkcyjny można skrócić wprowadzając:
a) równoległość przepływu
c) wielostrumieniowość
d) szeregowanie kolejności realizacji zadań
b) prostopadłość przepływów transportowych
a) równoległość przepływu
c) wielostrumieniowość
d) szeregowanie kolejności realizacji zadań
11. Wielostrumieniowość przepływu uzyskuje się:
c) wprowadzenie więcej niż jednego stanowiska wykonującego tę samą operacje
d) ustalenie takiej kolejności obróbki, aby całkowity czas wykonania zadania był minimalny
a) dzieląc partię produkcyjną wyrobu na partie transportowe
b) poprzez wykonywanie tej samej operacji na więcej niż jednym stanowisku pracy
c) wprowadzenie więcej niż jednego stanowiska wykonującego tę samą operacje
b) poprzez wykonywanie tej samej operacji na więcej niż jednym stanowisku pracy
12. W szeregowaniu kolejności realizacji zadań produkcyjnych:
c) w zastosowaniach praktycznych obliczenia należy przeprowadzić kilkoma metodami i wybrać uszeregowanie charakteryzujące się najkrótszym czasem wykonania
d) wybieramy kolejność charakteryzującą się najkrótszym czasem
a) ustala się taką kolejność obróbki, aby całkowity czas wykonania zadania był minimalny
b) stosuje się metody przybliżone
c) w zastosowaniach praktycznych obliczenia należy przeprowadzić kilkoma metodami i wybrać uszeregowanie charakteryzujące się najkrótszym czasem wykonania
d) wybieramy kolejność charakteryzującą się najkrótszym czasem
a) ustala się taką kolejność obróbki, aby całkowity czas wykonania zadania był minimalny
b) stosuje się metody przybliżone
13. O ile % należy skrócić takt T=4, 4 min aby produktywność wzrosła o 12%?
c) 9,82%
b) 10,68%
a) 11,84%
d) 12,4%
b) 10,68%
14. Wśród wybranych metod planowania i sterowania produkcją wykorzystywanych w controllingu produkcji wyróżniamy:
b) JIT/ Karta KanBan
a) metoda ścieżki krytycznej- CPM
d) technologia optymalizacji produkcji- OPT
c) harmonogramy (karty) Grantt`a
b) JIT/ Karta KanBan
a) metoda ścieżki krytycznej- CPM
d) technologia optymalizacji produkcji- OPT
c) harmonogramy (karty) Grantt`a
15. Dokładnie na czas- JIT/karty KANBAN:
c) pozwala skrócić długość trwania cyklu produkcyjnego
b) skupia się na zarządzaniu cyklami realizacji zamówień by wyeliminować marnotrawstwo czasu i składników produkcji
d) charakteryzuje się niewielkimi zapasami w magazynach centralnych
a) wykorzystywana jest do planowania i sterowania produkcją przy wykorzystaniu kart jako podstawy do uruchomienia krótkich serii produkcji w różnych fazach procesu
b) skupia się na zarządzaniu cyklami realizacji zamówień by wyeliminować marnotrawstwo czasu i składników produkcji
d) charakteryzuje się niewielkimi zapasami w magazynach centralnych
a) wykorzystywana jest do planowania i sterowania produkcją przy wykorzystaniu kart jako podstawy do uruchomienia krótkich serii produkcji w różnych fazach procesu
16. Wśród metod planowania i sterowania produkcją wykorzystywanych w controllingu produkcji wyróżnia się:
d) technologia optymalizacji produkcji- OPT
a) metoda ścieżki krytycznej- CPM
b) JIT/ karta KanBan
c) harmonogramy (karty) Grantt`a
d) technologia optymalizacji produkcji- OPT
a) metoda ścieżki krytycznej- CPM
b) JIT/ karta KanBan
c) harmonogramy (karty) Grantt`a
17. Controlling produkcji powinien umożliwiać:
a) koordynację działań poprzez wprowadzanie zasad i procedur
c) dostęp kadry kierowniczej do wszelkiej informacji zarządczej
d) wspomaganie służ personalnych przy tworzeniu systemu motywacyjnego
b) podejmowanie decyzji na podstawie wyników analizy i oceny odchyleń
a) koordynację działań poprzez wprowadzanie zasad i procedur
c) dostęp kadry kierowniczej do wszelkiej informacji zarządczej
d) wspomaganie służ personalnych przy tworzeniu systemu motywacyjnego
b) podejmowanie decyzji na podstawie wyników analizy i oceny odchyleń
18. Najczęściej wykorzystywane narzędzia w controllingu produkcji
c) rachunek kosztów pełnych
b) analiza stanu zapasów
a) analiza parametrów proc. produkcji
d) analiza produktywności
c) rachunek kosztów pełnych
b) analiza stanu zapasów
a) analiza parametrów proc. produkcji
d) analiza produktywności
19. Termin "Uptime" oznacza:
b) poziom braków
c) stosunek czasu pracy do czasu efektywnego urządzenia
d) jest narzędziem JIT
a) najdłuższy czas pracy urządzenia
c) stosunek czasu pracy do czasu efektywnego urządzenia
20. Ustal kolejność wyrobów przy zastosowaniu algorytmu Johnsona
c) caegbdf
d) cbadefg
a) abfgcde
b) gfedcba
c) caegbdf