Strona 1

Controlling produkcji

Ucz się w skupieniu. Jeszcze skuteczniej i bez reklam.

Memorizer+ to brak reklam, zaawansowany moduł powtórek, tryb quizowy i wiele innych...

Aktywuj
Pytanie 1
1. Termin Andon oznacza
a) sygnał wizualny i/lub dźwiękowy na produkcji,
b) jest to system zwykle uruchamiany bezpośrednio przez operatora w celu zasygnalizowania problemu,
d) wspomaga zarządzanie przepływem zapasami.
c) pozwala usprawnić pracę na stanowisku pracy,
Pytanie 2
2. Do głównych funkcji koordynacyjnych controllingu produkcji zaliczono:
c) koordynacje planowania i kontroli produkcji
d) koordynacje planowania inwestycyjnego
a) koordynacje poszczególnych planów produkcyjnych
b) koordynacje strategicznego i operatywnego planowania produkcji
Pytanie 3
3. Zadaniem controllingu produkcyjnego jest:
c) badanie możliwości wdrożenia nowoczesnych technologii produkcyjnych z punku widzenia oceny ich wpływu na sygnaturę kosztów i układ logistyczny procesu produkcji
b) zlecenie i przygotowanie decyzji wykonania zadania na zewnątrz, po dokonaniu oceny opłacalności tych przedsięwzięć
a) współudział w przygotowywaniu decyzji dotyczących podjęcia określonych zadań produkcyjnych we własnym zakresie
d) modyfikowanie operacji technologicznych w celu skrócenia realizacji cyklu produkcyjnego
Pytanie 4
4. Realizacja następujących celów koncentruje się controlling produkcji:
b) uzyskanie najwyższych całkowitych kosztów produkcji
a) utrzymanie założonego poziomu obsługi klienta
c) uzyskanie najniższej efektywności wykorzystania zaangażowanych w procesie produkcji zasobów produkcji i logistyki
d) utrzymanie racjonalnego poziomu zapasów w procesie produkcji
Pytanie 5
5. Struktury liniowe charakteryzują się:
c) często obok stanowisk tworzy się małe magazyny kompensacyjne wyrównujące różnice w czasach obróbki kolejnych operacji
b) formy te charakteryzują się liniowym przebiegiem procesu przez stanowiska robocze
d) stanowiska nie są powiązane ze sobą w procesie produkcji
a) stanowiskami pracy, które rozmieszczone są zgodnie z kolejnością operacji technologicznych podanych w marszutach
Pytanie 6
6. Linia wieloprzedmiotowa asynchroniczna oznacza, że:
d) czasy trwania operacji są sobie równe
c) proces produkcyjny często realizowany jest z pominięciem operacji
a) jest przeznaczona do produkcji wielu wyrobów
b) stanowiska robocze ułożone są w kolejności wykonywania operacji
Pytanie 7
7. Tradycyjne formy struktury produkcyjnej zorientowane są na:
d) wytwarzanie grup wyrobów
b) sterowanie programem produkcyjnym
a) zdolności produkcyjne
c) maksymalny podział pracy
Pytanie 8
8. Normy produkcyjne (Production Standards) to:
b) wyraża się je w formie norm wydajności, tj. liczby produktów wytworzonych w określonym czasie
c) dzięki nim możliwa jest terminowa realizacja harmonogramu produkcyjnego
a) dające się ustalić mierniki, wzorce rozliczeniowe planowania i wykonania zadań w procesie produkcyjnym
d) pozwala ustalić wielkości przepływów transportowych na linii produkcyjnej