CKZ TRANSPORT DROGOWY - D. - PRAWO PODATKOWE

Zawodowe, powtórzenie. 271 pytań.

Które z niżej podanych podmiotów muszą płacić podatek dochodowy od osób fizycznych?
spółki jawne,
Nieograniczony obowiązek podatkowy dotyczy osób fizycznych, które:
w roku podatkowym przebywają na terytorium RP przez okres dłuższy niż 183 dni lub posiadają na terytorium RP ośrodek interesów życiowych,
Osoby fizyczne, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania:
podlegają opodatkowaniu tylko od dochodów osiągniętych na terytorium RP.
Pojęcie zorganizowanej części przedsiębiorstwa, w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oznacza:
organizacyjnie i finansowo wyodrębniony zespół składników materialnych i niematerialnych przedsiębiorstwa, w tym zobowiązania, który mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące zadania gospodarcze.
Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych przychodem z działalności gospodarczej jest:
odpłatne zbycie środka trwałego, jeżeli przed zbyciem został on wycofany z działalności gospodarczej, a pomiędzy końcem roku, w którym środek trwały został wycofany z działalności i jego odpłatnym zbyciem nie upłynęło 6 lat,
Dochód ze źródła przychodów, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, stanowi:
nadwyżka sumy przychodów z tego źródła nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w roku podatkowym,
Podstawę obliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych co do zasady stanowi:
dochód pomniejszony o przysługujące podatnikowi odliczenia,
Przychody z nieujawnionych źródeł kwalifikowane są jako przychód osoby fizycznej:
z „innych” źródeł,
Wynagrodzenia otrzymywane przez osoby należące do organów stanowiących osób prawnych, stanowią w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przychody z:
działalności wykonywanej osobiście,
Do przychodów z działalności gospodarczej w podatku dochodowym od osób fizycznych nie wlicza się:
otrzymanych zwrotów podatku od towarów i usług dokonywanych na podstawie odrębnych przepisów.
Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych, za datę powstania przychodu z działalności gospodarczej przyjmuje się, co do zasady:
dzień wykonania usługi, nie później jednak niż dzień wystawienia faktury albo uregulowania należności.
Opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych w przypadku udziału w funduszach kapitałowych podlega:
przychód,
Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych, zbycie udziałów w spółce z o.o. w celu ich umorzenia stanowi przychód:
należny, choćby nie został faktycznie otrzymany,
Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych, w przypadku zbycia pożyczonych papierów wartościowych na zasadach określonych w odrębnych przepisach (sprzedaż krótka) dochód ustala się:
na dzień zwrotu pożyczonych papierów wartościowych,
Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych, koszty uzyskania przychodu w przypadku sprzedaży w 2007 r. własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nabytego w tym samym roku w drodze spadku stanowią:
udokumentowane nakłady, które zwiększyły wartość zbywanego prawa, poczynione w czasie jego posiadania oraz kwota zapłaconego podatku od spadków i darowizn w takiej części, w jakiej wartość zbywanego prawa przyjęta do opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn odpowiada łącznej wartości rzeczy i praw majątkowych przyjętej do opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn,
Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych dokumentami stanowiącymi podstawę do zaliczenia w koszty uzyskania przychodów z odpłatnego zbycia wydatków z tytułu nakładów, które zwiększyły wartość rzeczy i praw majątkowych, poczynionych w czasie ich posiadania są:
faktury VAT w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług oraz dokumenty stwierdzające poniesienie opłat administracyjnych,
Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych, warunkiem zaliczenia odpisów amortyzacyjnych do kosztów uzyskania przychodów jest:
wprowadzenie środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych,
Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych, do kosztów wytworzenia środka trwałego nie zalicza się:
wartości własnej pracy podatnika
Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych, odpisów amortyzacyjnych od ujawnionych środków trwałych dokonuje się:
począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym środki te zostały wprowadzone do ewidencji,
Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych, za wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych uważa się w razie nabycia w drodze darowizny:
wartość rynkową z dnia nabycia, chyba że umowa darowizny określa tę wartość w niższej wysokości,

Inne tryby nauki

Możesz wyświetlić pytania w formie Testu, Testu z odpowiedziami lub Fiszek.