CKZ TRANSPORT DROGOWY - D. - PRAWO PODATKOWE, fiszki z kompetencji zawodowych

Fiszki, Zawodowe, Studia.

Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Podatnicy, którzy w okresie rozliczeniowym nie wykonywali czynności opodatkowanych, co do zasady kwotę podatku naliczonego za ten okres:
wykazują w deklaracji dotyczącej tego okresu i mogą ją przenieść do rozliczenia za następny okres rozliczeniowy,
nie wykazują w deklaracji za ten okres, lecz dopiero wówczas, gdy wystąpią u nich czynności opodatkowane.
wykazują w deklaracji za ten okres, ale przenoszą do rozliczenia za następny okres rozliczeniowy- jeżeli jednak w kolejnych 6 miesiącach nie wystąpią u nich czynności opodatkowane podatek ten nie podlega już odliczeniu od podatku należnego,
Podatnicy, którzy w okresie rozliczeniowym nie wykonywali czynności opodatkowanych, co do zasady kwotę podatku naliczonego za ten okres:
wykazują w deklaracji dotyczącej tego okresu i mogą ją przenieść do rozliczenia za następny okres rozliczeniowy,
nie wykazują w deklaracji za ten okres, lecz dopiero wówczas, gdy wystąpią u nich czynności opodatkowane.
wykazują w deklaracji za ten okres, ale przenoszą do rozliczenia za następny okres rozliczeniowy- jeżeli jednak w kolejnych 6 miesiącach nie wystąpią u nich czynności opodatkowane podatek ten nie podlega już odliczeniu od podatku należnego,
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Co nie stanowi podstawy prawnej do udzielenia przedsiębiorstwu kredytu?
wniosek wraz z dokumentacją
informacja pisemna banku o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku i gotowości udzielenia kredytu
pisemne oświadczenie woli zaciągnięcia kredytu wraz z propozycją spłaty zaciągniętego kredytu wraz z odsetkami
umowa kredytowa
Co nie stanowi podstawy prawnej do udzielenia przedsiębiorstwu kredytu?
wniosek wraz z dokumentacją
informacja pisemna banku o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku i gotowości udzielenia kredytu
pisemne oświadczenie woli zaciągnięcia kredytu wraz z propozycją spłaty zaciągniętego kredytu wraz z odsetkami
umowa kredytowa
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
W rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, dochodem lub stratą ze sprzedaży składników majątku trwałego, związanego z prowadzoną działalnością, jest:
różnica pomiędzy przychodem uzyskanym ze sprzedaży a jego wartością wykazaną w ewidencji środków trwałych, powiększona o sumę dokonanych odpisów amortyzacyjnych,
różnica pomiędzy przychodem uzyskanym ze sprzedaży a jego wartością wykazaną w ewidencji środków trwałych, pomniejszona o wartość dokonanych odpisów amortyzacyjnych,
różnica pomiędzy przychodem uzyskanym ze sprzedaży a jego ceną nabycia
W rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, dochodem lub stratą ze sprzedaży składników majątku trwałego, związanego z prowadzoną działalnością, jest:
różnica pomiędzy przychodem uzyskanym ze sprzedaży a jego wartością wykazaną w ewidencji środków trwałych, powiększona o sumę dokonanych odpisów amortyzacyjnych,
różnica pomiędzy przychodem uzyskanym ze sprzedaży a jego wartością wykazaną w ewidencji środków trwałych, pomniejszona o wartość dokonanych odpisów amortyzacyjnych,
różnica pomiędzy przychodem uzyskanym ze sprzedaży a jego ceną nabycia
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych, zbycie udziałów w spółce z o.o. w celu ich umorzenia stanowi przychód:
z tytułu udziału w zyskach osób prawnych.
z praw majątkowych,
należny, choćby nie został faktycznie otrzymany,
Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych, zbycie udziałów w spółce z o.o. w celu ich umorzenia stanowi przychód:
z tytułu udziału w zyskach osób prawnych.
z praw majątkowych,
należny, choćby nie został faktycznie otrzymany,
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Prawo do odliczenia podatku naliczonego od podatku należnego od nabywanych towarów i usług przysługuje, co do zasady, w zakresie:
w jakim te towary i usługi wykorzystywane są do wykonywania czynności opodatkowanych oraz zwolnionych z podatku.
w jakim te towary i usługi wykorzystywane są do wykonywania czynności opodatkowanych i niepodlegających opodatkowaniu,
w jakim te towary i usługi wykorzystywane są do wykonywania czynności opodatkowanych,
Prawo do odliczenia podatku naliczonego od podatku należnego od nabywanych towarów i usług przysługuje, co do zasady, w zakresie:
w jakim te towary i usługi wykorzystywane są do wykonywania czynności opodatkowanych oraz zwolnionych z podatku.
w jakim te towary i usługi wykorzystywane są do wykonywania czynności opodatkowanych i niepodlegających opodatkowaniu,
w jakim te towary i usługi wykorzystywane są do wykonywania czynności opodatkowanych,
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych, odpisów amortyzacyjnych od ujawnionych środków trwałych dokonuje się:
począwszy od pierwszego miesiąca następnego roku podatkowego.
od miesiąca w którym środek został ujawniony,
począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym środki te zostały wprowadzone do ewidencji,
Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych, odpisów amortyzacyjnych od ujawnionych środków trwałych dokonuje się:
począwszy od pierwszego miesiąca następnego roku podatkowego.
od miesiąca w którym środek został ujawniony,
począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym środki te zostały wprowadzone do ewidencji,
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Przy umowie spółki cywilnej obowiązek podatkowy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych ciąży na:
na spółce,
wspólnikach,
na wskazanym przez spółkę wspólniku.
Przy umowie spółki cywilnej obowiązek podatkowy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych ciąży na:
na spółce,
wspólnikach,
na wskazanym przez spółkę wspólniku.
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych, przekazana do nieodpłatnego użytkowania nieruchomość stanowi:
dla korzystającego przychód ze źródła zaliczanego przez ustawodawcę jako przychód z nieruchomości lub ich części,
przychód zarówno dla oddającego do użytkowania, jak i korzystającego,
przychód jedynie dla korzystającego,
Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych, przekazana do nieodpłatnego użytkowania nieruchomość stanowi:
dla korzystającego przychód ze źródła zaliczanego przez ustawodawcę jako przychód z nieruchomości lub ich części,
przychód zarówno dla oddającego do użytkowania, jak i korzystającego,
przychód jedynie dla korzystającego,
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Podatnik może zrzec się zastosowania opodatkowania w formie karty podatkowej w terminie:
14 dni od wejścia w życie przepisów zmieniających zasady opodatkowania w formie karty podatkowej.
14 dni od dnia doręczenia decyzji ustalającej wysokość karty podatkowej,
14 dni od rozpoczęcia każdego roku podatkowego,
Podatnik może zrzec się zastosowania opodatkowania w formie karty podatkowej w terminie:
14 dni od wejścia w życie przepisów zmieniających zasady opodatkowania w formie karty podatkowej.
14 dni od dnia doręczenia decyzji ustalającej wysokość karty podatkowej,
14 dni od rozpoczęcia każdego roku podatkowego,
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
W ustawie o podatku od towarów i usług przewiduje się stosowanie:
trzech stawek podatku: 23%, 8% i 5%,
pięciu stawek podatku: 23%, 12%, 8%, 5% i 0%,
czterech stawek podatku /nie licząc stawek ryczałtowych/ tj. 23%, 8%, 5% i 0%.
W ustawie o podatku od towarów i usług przewiduje się stosowanie:
trzech stawek podatku: 23%, 8% i 5%,
pięciu stawek podatku: 23%, 12%, 8%, 5% i 0%,
czterech stawek podatku /nie licząc stawek ryczałtowych/ tj. 23%, 8%, 5% i 0%.
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
W podatku dochodowym od osób prawnych przedmiotem opodatkowania jest:
dochód a w ściśle określonych przypadkach przychód
zawsze dochód,
zawsze przychód,
W podatku dochodowym od osób prawnych przedmiotem opodatkowania jest:
dochód a w ściśle określonych przypadkach przychód
zawsze dochód,
zawsze przychód,
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Obowiązujące w Polsce stawki podatku od towarów i usług mają dla podatnika charakter:
stawek minimalnych,
stawek maksymalnych, które może podatnik obniżać, jednak do poziomu nie niższego, niż przewidują to przepisy dyrektyw UE.
stawek sztywnych,
Obowiązujące w Polsce stawki podatku od towarów i usług mają dla podatnika charakter:
stawek minimalnych,
stawek maksymalnych, które może podatnik obniżać, jednak do poziomu nie niższego, niż przewidują to przepisy dyrektyw UE.
stawek sztywnych,
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Proszę wskazać formę opodatkowania, która charakteryzuje się mnożeniem przychodu przez stawkę procentową określoną w ustawie:
ryczałt „ewidencjonowany”
karta podatkowa
zasady ogólne
Proszę wskazać formę opodatkowania, która charakteryzuje się mnożeniem przychodu przez stawkę procentową określoną w ustawie:
ryczałt „ewidencjonowany”
karta podatkowa
zasady ogólne
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Kto z wymienionych nie może skorzystać z uproszczonej formy naliczania podatku na zasadach ogólnych?
podatnik, którego zysk nie przekroczył 250 000 Euro
podatnik wykazujący w ostatnim roku stratę w zakresie działalności pomimo pozytywnych wyników osiąganych w latach poprzednich (był płatnikiem podatku dochodowego)
podatnik nie osiągający przez ostatnie dwa lata dochodu pociągającego za sobą obowiązku płacenia podatku lub wykazujący stratę.
Kto z wymienionych nie może skorzystać z uproszczonej formy naliczania podatku na zasadach ogólnych?
podatnik, którego zysk nie przekroczył 250 000 Euro
podatnik wykazujący w ostatnim roku stratę w zakresie działalności pomimo pozytywnych wyników osiąganych w latach poprzednich (był płatnikiem podatku dochodowego)
podatnik nie osiągający przez ostatnie dwa lata dochodu pociągającego za sobą obowiązku płacenia podatku lub wykazujący stratę.
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Który z wymienionych dokumentów jest bezpośrednio związany z opodatkowaniem na zasadach ogólnych?
książka przychodów i rozchodów
ewidencja VAT
ewidencja przychodów
Który z wymienionych dokumentów jest bezpośrednio związany z opodatkowaniem na zasadach ogólnych?
książka przychodów i rozchodów
ewidencja VAT
ewidencja przychodów
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Obowiązek podatkowy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych powstaje:
w 14-tym dniu od dokonania czynności cywilnoprawnej,
z chwilą dokonania czynności cywilnoprawnej,
z chwilą wystąpienia wszystkich skutków prawnych czynności cywilnoprawnej.
Obowiązek podatkowy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych powstaje:
w 14-tym dniu od dokonania czynności cywilnoprawnej,
z chwilą dokonania czynności cywilnoprawnej,
z chwilą wystąpienia wszystkich skutków prawnych czynności cywilnoprawnej.
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych, dochody z dywidendy z tytułu udziału w spółce posiadającej siedzibę na terytorium RP, uzyskane przez podmiot mający siedzibę w innym państwie należącym do EOG:
podlegają zwolnieniu, o ile podmiot uzyskujący dochody posiada bezpośrednio nie mniej niż 15% udziałów w spółce wypłacającej, nieprzerwanie przez okres 2 lat.
opodatkowane są 19% podatkiem ryczałtowym,
podlegają zwolnieniu, o ile podmiot uzyskujący dochody posiada bezpośrednio nie mnie niż 25% udziałów w spółce wypłacającej, nieprzerwanie przez okres 2 lat,
Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych, dochody z dywidendy z tytułu udziału w spółce posiadającej siedzibę na terytorium RP, uzyskane przez podmiot mający siedzibę w innym państwie należącym do EOG:
podlegają zwolnieniu, o ile podmiot uzyskujący dochody posiada bezpośrednio nie mniej niż 15% udziałów w spółce wypłacającej, nieprzerwanie przez okres 2 lat.
opodatkowane są 19% podatkiem ryczałtowym,
podlegają zwolnieniu, o ile podmiot uzyskujący dochody posiada bezpośrednio nie mnie niż 25% udziałów w spółce wypłacającej, nieprzerwanie przez okres 2 lat,
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, jeżeli po upływie podstawowego okresu amortyzacji umowy tzw. leasingu operacyjnego (odpisów amortyzacyjnych dokonuje finansujący), finansujący oddaje korzystającemu do dalszego używania środki trwałe będące przedmiotem tej umowy przychodem finansującego są:
opłaty ustalone przez strony w umowie w łącznej wysokości nie wyższej niż rzeczywista wartość netto,
opłaty ustalone przez strony w umowie, o ile umowa została zarejestrowana przez organ podatkowy.
opłaty ustalone przez strony w umowie,
Zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, jeżeli po upływie podstawowego okresu amortyzacji umowy tzw. leasingu operacyjnego (odpisów amortyzacyjnych dokonuje finansujący), finansujący oddaje korzystającemu do dalszego używania środki trwałe będące przedmiotem tej umowy przychodem finansującego są:
opłaty ustalone przez strony w umowie w łącznej wysokości nie wyższej niż rzeczywista wartość netto,
opłaty ustalone przez strony w umowie, o ile umowa została zarejestrowana przez organ podatkowy.
opłaty ustalone przez strony w umowie,
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Organ podatkowy może dokonać zwrotu zapłaconego podatku od środków transportowych na zasadach określonych w ustawie:
podatnikom posiadającym pojazdy zabytkowe, w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym,
podatnikom wykorzystującym pojazdy specjalne oraz pojazdy używane do celów specjalnych w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym,
podatnikom wykorzystującym środki transportu, dla wykonywania przewozów w transporcie kombinowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Organ podatkowy może dokonać zwrotu zapłaconego podatku od środków transportowych na zasadach określonych w ustawie:
podatnikom posiadającym pojazdy zabytkowe, w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym,
podatnikom wykorzystującym pojazdy specjalne oraz pojazdy używane do celów specjalnych w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym,
podatnikom wykorzystującym środki transportu, dla wykonywania przewozów w transporcie kombinowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Jeżeli środek transportowy stanowi współwłasność dwóch lub więcej osób fizycznych lub prawnych:
obowiązek podatkowy w zakresie podatku od środków transportowych ciąży solidarnie na wszystkich współwłaścicielach,
obowiązek podatkowy w zakresie podatku od środków transportowych ciąży na użytkowniku pojazdu.
obowiązek podatkowy w zakresie podatku od środków transportowych ciąży na tym współwłaścicielu, którego udział we współwłasności środka transportu jest największy,
Jeżeli środek transportowy stanowi współwłasność dwóch lub więcej osób fizycznych lub prawnych:
obowiązek podatkowy w zakresie podatku od środków transportowych ciąży solidarnie na wszystkich współwłaścicielach,
obowiązek podatkowy w zakresie podatku od środków transportowych ciąży na użytkowniku pojazdu.
obowiązek podatkowy w zakresie podatku od środków transportowych ciąży na tym współwłaścicielu, którego udział we współwłasności środka transportu jest największy,