CKZ TRANSPORT DROGOWY - D. - PRAWO PODATKOWE, fiszki z kompetencji zawodowych

Fiszki, Zawodowe, Studia.

Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Decyzja o nadaniu numeru NIP wygasa z mocy prawa:
z chwilą przekształcenia spółki cywilnej w spółkę prawa handlowego,
z chwilą ustania bytu prawnego spółki cywilnej.
z chwilą wpisu spółki cywilnej do rejestru przedsiębiorców,
Decyzja o nadaniu numeru NIP wygasa z mocy prawa:
z chwilą przekształcenia spółki cywilnej w spółkę prawa handlowego,
z chwilą ustania bytu prawnego spółki cywilnej.
z chwilą wpisu spółki cywilnej do rejestru przedsiębiorców,
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Przychody z nieujawnionych źródeł kwalifikowane są jako przychód osoby fizycznej:
z „innych” źródeł,
w zależności od zakwalifikowania przez organ podatkowy - do najbardziej prawdopodobnego źródła jego pochodzenia
z działalności gospodarczej,
Przychody z nieujawnionych źródeł kwalifikowane są jako przychód osoby fizycznej:
z „innych” źródeł,
w zależności od zakwalifikowania przez organ podatkowy - do najbardziej prawdopodobnego źródła jego pochodzenia
z działalności gospodarczej,
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych przez podstawowy okres umowy leasingu rozumie się czas oznaczony na jaki:
została zawarta umowa,
została zawarta umowa z wyłączeniem czasu, na jaki może być przedłużona lub skrócona,
została zawarta umowa z uwzględnieniem okresu, o który może być przedłużona
Zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych przez podstawowy okres umowy leasingu rozumie się czas oznaczony na jaki:
została zawarta umowa,
została zawarta umowa z wyłączeniem czasu, na jaki może być przedłużona lub skrócona,
została zawarta umowa z uwzględnieniem okresu, o który może być przedłużona
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
W rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, pod pojęciem podmiotów powiązanych należy rozumieć:
małżonków, krewnych do trzeciego stopnia oraz powinowatych do pierwszego stopnia,
osoby fizyczne pełniące funkcje nadzorcze w spółce akcyjnej, będące jednocześnie wspólnikami spółki jawnej.
spółkę kapitałową oraz osobę fizyczną, w której to spółce osoba fizyczna posiada bezpośrednio udziały kapitale tego podmiotu, bez względu na ilość posiadanych udziałów,
W rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, pod pojęciem podmiotów powiązanych należy rozumieć:
małżonków, krewnych do trzeciego stopnia oraz powinowatych do pierwszego stopnia,
osoby fizyczne pełniące funkcje nadzorcze w spółce akcyjnej, będące jednocześnie wspólnikami spółki jawnej.
spółkę kapitałową oraz osobę fizyczną, w której to spółce osoba fizyczna posiada bezpośrednio udziały kapitale tego podmiotu, bez względu na ilość posiadanych udziałów,
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Prawo do odliczenia podatku naliczonego od podatku należnego od nabywanych towarów i usług przysługuje, co do zasady, w zakresie:
w jakim te towary i usługi wykorzystywane są do wykonywania czynności opodatkowanych,
w jakim te towary i usługi wykorzystywane są do wykonywania czynności opodatkowanych i niepodlegających opodatkowaniu,
w jakim te towary i usługi wykorzystywane są do wykonywania czynności opodatkowanych oraz zwolnionych z podatku.
Prawo do odliczenia podatku naliczonego od podatku należnego od nabywanych towarów i usług przysługuje, co do zasady, w zakresie:
w jakim te towary i usługi wykorzystywane są do wykonywania czynności opodatkowanych,
w jakim te towary i usługi wykorzystywane są do wykonywania czynności opodatkowanych i niepodlegających opodatkowaniu,
w jakim te towary i usługi wykorzystywane są do wykonywania czynności opodatkowanych oraz zwolnionych z podatku.
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi:
20% ,17% ,8,5% ,5,5% , 3% przychodów.
20%,17%,8,5% 5,5% , 3% przychodów po pomniejszeniu o uzasadnione koszty uzyskania,
20% ,17% , 8,5% ,5,5% ,3% przychodów po pomniejszeniu wyłącznie o składkę na powszechne ubezpieczenie zdrowotne opłacone przez podatnika,
Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi:
20% ,17% ,8,5% ,5,5% , 3% przychodów.
20%,17%,8,5% 5,5% , 3% przychodów po pomniejszeniu o uzasadnione koszty uzyskania,
20% ,17% , 8,5% ,5,5% ,3% przychodów po pomniejszeniu wyłącznie o składkę na powszechne ubezpieczenie zdrowotne opłacone przez podatnika,
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Czy w transporcie osób jest dopuszczalne wystawianie faktury zbiorczej za wykonane w danym miesiącu usługi transportowe?
nie, należy wystawić fakturę po każdej usłudze
tak, jeżeli liczba przewozów w miesiącu nie przekracza czterech razy
nie, prawo nie przewiduje takiej możliwości
tak, można wystawić taką fakturę po zakończeniu każdego miesiąca jeżeli przewiduje to umowa
Czy w transporcie osób jest dopuszczalne wystawianie faktury zbiorczej za wykonane w danym miesiącu usługi transportowe?
nie, należy wystawić fakturę po każdej usłudze
tak, jeżeli liczba przewozów w miesiącu nie przekracza czterech razy
nie, prawo nie przewiduje takiej możliwości
tak, można wystawić taką fakturę po zakończeniu każdego miesiąca jeżeli przewiduje to umowa
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Co nie zalicza się do wewnętrznych źródeł finansowania inwestycji?
wkłady, udziały i akcje
amortyzację, sprzedaż majątku, rezerwy i zysk
kredyty i udziały
obligacje, leasing i dotacje
Co nie zalicza się do wewnętrznych źródeł finansowania inwestycji?
wkłady, udziały i akcje
amortyzację, sprzedaż majątku, rezerwy i zysk
kredyty i udziały
obligacje, leasing i dotacje
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Organem podatkowym właściwym w sprawach opłaty skarbowej jest:
minister właściwy s. finansów
naczelnik urzędu skarbowego według miejsca zamieszkania osoby fizycznej lub siedziby osoby prawnej,
naczelnik urzędu skarbowego według miejsca dokonania czynności urzędowej.
wójt (burmistrz, prezydent miasta)
Organem podatkowym właściwym w sprawach opłaty skarbowej jest:
minister właściwy s. finansów
naczelnik urzędu skarbowego według miejsca zamieszkania osoby fizycznej lub siedziby osoby prawnej,
naczelnik urzędu skarbowego według miejsca dokonania czynności urzędowej.
wójt (burmistrz, prezydent miasta)
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Wysokość stawek podatku od od środków transportowych określana jest przez
radę gminy,
ministra właściwego ds. finansowych
ministra właściwego ds. transportu
Starostę
Wysokość stawek podatku od od środków transportowych określana jest przez
radę gminy,
ministra właściwego ds. finansowych
ministra właściwego ds. transportu
Starostę
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Skrócony z 60 do 25 dni termin zwrotu różnicy w podatku od towarów i usług (w przypadku gdy kwota podatku od towarów i usług naliczonego jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego), przysługuje podatnikowi:
bezwarunkowo na jego żądanie,
na jego wniosek złożony wraz z deklaracją podatkową przy spełnieniu określonych warunków.
bezwarunkowo – bez złożenia wniosku,
Skrócony z 60 do 25 dni termin zwrotu różnicy w podatku od towarów i usług (w przypadku gdy kwota podatku od towarów i usług naliczonego jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego), przysługuje podatnikowi:
bezwarunkowo na jego żądanie,
na jego wniosek złożony wraz z deklaracją podatkową przy spełnieniu określonych warunków.
bezwarunkowo – bez złożenia wniosku,
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Wynagrodzenia otrzymywane przez osoby należące do organów stanowiących osób prawnych, stanowią w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przychody z:
działalności wykonywanej osobiście,
pozarolniczej działalności gospodarczej,
wykonywania wolnego zawodu.
Wynagrodzenia otrzymywane przez osoby należące do organów stanowiących osób prawnych, stanowią w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przychody z:
działalności wykonywanej osobiście,
pozarolniczej działalności gospodarczej,
wykonywania wolnego zawodu.
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Formy zryczałtowane podatku dochodowego dla osób fizycznych prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą:
ryczałt od przychodów ewidencjonowanych,
karta podatkowa,
ryczałt od przychodów ewidencjonowanych i karta podatkowa
Formy zryczałtowane podatku dochodowego dla osób fizycznych prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą:
ryczałt od przychodów ewidencjonowanych,
karta podatkowa,
ryczałt od przychodów ewidencjonowanych i karta podatkowa
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
W przypadku umowy spółki osobowej, za zmianę umowy powodującą powstanie obowiązku zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych uważa się między innymi:
udzielenie pożyczki przez spółkę wspólnikowi.
oddanie przez wspólnika spółce rzeczy lub praw majątkowych do nieodpłatnego używania,
wypłatę wspólnikowi części zysku,
W przypadku umowy spółki osobowej, za zmianę umowy powodującą powstanie obowiązku zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych uważa się między innymi:
udzielenie pożyczki przez spółkę wspólnikowi.
oddanie przez wspólnika spółce rzeczy lub praw majątkowych do nieodpłatnego używania,
wypłatę wspólnikowi części zysku,
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Podatnikowi, który nie dokonał obniżenia podatku należnego o podatek naliczony w ustawowych terminach przysługuje prawo do takiego obniżenia poprzez dokonanie korekty deklaracji podatkowej za okres, w którym wystąpiło prawo do obniżenia, nie później jednak niż:
w ciągu 5 lat licząc od początku roku, w którym wystąpiło prawo do obniżenia podatku należnego,
w ciągu 1 roku licząc od początku roku, w którym wystąpiło prawo do obniżenia podatku należnego,
w ciągu 5 lat licząc od końca roku, w którym wystąpiło prawo do obniżenia podatku należnego.
Podatnikowi, który nie dokonał obniżenia podatku należnego o podatek naliczony w ustawowych terminach przysługuje prawo do takiego obniżenia poprzez dokonanie korekty deklaracji podatkowej za okres, w którym wystąpiło prawo do obniżenia, nie później jednak niż:
w ciągu 5 lat licząc od początku roku, w którym wystąpiło prawo do obniżenia podatku należnego,
w ciągu 1 roku licząc od początku roku, w którym wystąpiło prawo do obniżenia podatku należnego,
w ciągu 5 lat licząc od końca roku, w którym wystąpiło prawo do obniżenia podatku należnego.
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Wysokość stawek podatku od środków transportowych określa:
wójt, burmistrz, prezydent miasta,
ustawa o podatku od środków transportowych.
rada gminy w drodze uchwały, z tym że roczna stawka podatku od jednego środka transportowego nie może przekroczyć kwot określonych w ustawie,
Wysokość stawek podatku od środków transportowych określa:
wójt, burmistrz, prezydent miasta,
ustawa o podatku od środków transportowych.
rada gminy w drodze uchwały, z tym że roczna stawka podatku od jednego środka transportowego nie może przekroczyć kwot określonych w ustawie,
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Według czego naliczany jest podatek przy opodatkowaniu na zasadach ogólnych?
według skali obrotów
według skali podatkowej od osiągniętego przychodu
według skali podatkowej od osiągniętego dochodu
Według czego naliczany jest podatek przy opodatkowaniu na zasadach ogólnych?
według skali obrotów
według skali podatkowej od osiągniętego przychodu
według skali podatkowej od osiągniętego dochodu
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, leasing oznacza:
umowę nazwaną w ustawie o swobodzie prowadzenia działalności gospodarczej.
umowę nazwaną w kodeksie cywilnym i umowę dzierżawy,
umowę nazwaną w kodeksie cywilnym i każdą inną umowę, w której finansujący oddaje do odpłatnego używania korzystającemu podlegające amortyzacji środki trwałe, wartości niematerialne i prawne lub grunty,
Zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, leasing oznacza:
umowę nazwaną w ustawie o swobodzie prowadzenia działalności gospodarczej.
umowę nazwaną w kodeksie cywilnym i umowę dzierżawy,
umowę nazwaną w kodeksie cywilnym i każdą inną umowę, w której finansujący oddaje do odpłatnego używania korzystającemu podlegające amortyzacji środki trwałe, wartości niematerialne i prawne lub grunty,
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
W podatku dochodowym od osób prawnych przedmiotem opodatkowania jest:
dochód a w ściśle określonych przypadkach przychód
zawsze dochód,
zawsze przychód,
W podatku dochodowym od osób prawnych przedmiotem opodatkowania jest:
dochód a w ściśle określonych przypadkach przychód
zawsze dochód,
zawsze przychód,
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Dane zawarte w dokumentacji związanej z nadaniem NIP oraz aktualizacją danych zawartych w zgłoszeniach identyfikacyjnych udostępniane są m.in.:
prokuratorom, przedstawicielom NIK, Policji, ABW, CBA, w celu realizacji ich zadań ustawowych,
stronom czynności cywilnoprawnych, w zakresie dotyczącym tych stron,
sądom rodzinnym – w związku z prowadzonym postępowaniem.
Dane zawarte w dokumentacji związanej z nadaniem NIP oraz aktualizacją danych zawartych w zgłoszeniach identyfikacyjnych udostępniane są m.in.:
prokuratorom, przedstawicielom NIK, Policji, ABW, CBA, w celu realizacji ich zadań ustawowych,
stronom czynności cywilnoprawnych, w zakresie dotyczącym tych stron,
sądom rodzinnym – w związku z prowadzonym postępowaniem.