Test: CKZ TRANSPORT DROGOWY - D. - PRAWO PODATKOWE

REKLAMA
Które z niżej podanych podmiotów muszą płacić podatek dochodowy od osób fizycznych?
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością,
jednostki organizacyjne osób prawnych posiadające osobowość prawną,
spółki akcyjne.
spółki jawne,
{"qId":1, "cId":1, "tId":13814}
Nieograniczony obowiązek podatkowy dotyczy osób fizycznych, które:
w roku podatkowym przebywają na terytorium RP przez okres dłuższy niż 183 dni lub posiadają na terytorium RP ośrodek interesów życiowych,
w roku podatkowym przebywają na terytorium RP przez okres co najmniej 183 dni.
mają miejsce zameldowania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
{"qId":2, "cId":1, "tId":13814}
Osoby fizyczne, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania:
podlegają opodatkowaniu tylko od dochodów osiągniętych na terytorium RP.
w ogóle nie podlegają opodatkowaniu na terytorium RP,
podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów z wykonywanej na terytorium RP pracy na podstawie stosunku służbowego lub stosunku pracy,
{"qId":3, "cId":1, "tId":13814}
Pojęcie zorganizowanej części przedsiębiorstwa, w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oznacza:
organizacyjnie i finansowo wyodrębniony zespół składników materialnych i niematerialnych przedsiębiorstwa, który mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące zadania gospodarcze, z wyłączeniem zobowiązań,
zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu kodeksu cywilnego,
organizacyjnie i finansowo wyodrębniony zespół składników materialnych i niematerialnych przedsiębiorstwa, w tym zobowiązania, który mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące zadania gospodarcze.
{"qId":4, "cId":1, "tId":13814}
Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych przychodem z działalności gospodarczej jest:
odpłatne zbycie spółdzielczego własnościowego praw do lokalu użytkowego, wycofanego z działalności gospodarczej, jeżeli między pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym składnik majątku został wycofany z działalności i dniem jego odpłatnego zbycia, nie upłynęło 6 lat.
odpłatne zbycie środka trwałego, jeżeli przed zbyciem został on wycofany z działalności gospodarczej, a pomiędzy końcem roku, w którym środek trwały został wycofany z działalności i jego odpłatnym zbyciem nie upłynęło 6 lat,
odpłatne zbycie środka trwałego wykorzystywanego w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, jeżeli przed zbyciem środek ten został wycofany z działalności gospodarczej, a między pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym składnik został wycofany z działalności i dniem jego odpłatnego zbycia, nie upłynęło 6 lat,
{"qId":5, "cId":1, "tId":13814}
Dochód ze źródła przychodów, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, stanowi:
nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskani
nadwyżka sumy przychodów z tego źródła nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w roku podatkowym,
nadwyżka sumy przychodów nad wydatkami,
{"qId":6, "cId":1, "tId":13814}
Podstawę obliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych co do zasady stanowi:
przychód pomniejszony o koszty jego uzyskania,
dochód
dochód pomniejszony o przysługujące podatnikowi odliczenia,
{"qId":7, "cId":1, "tId":13814}
Przychody z nieujawnionych źródeł kwalifikowane są jako przychód osoby fizycznej:
w zależności od zakwalifikowania przez organ podatkowy - do najbardziej prawdopodobnego źródła jego pochodzenia
z działalności gospodarczej,
z „innych” źródeł,
{"qId":8, "cId":1, "tId":13814}
Wynagrodzenia otrzymywane przez osoby należące do organów stanowiących osób prawnych, stanowią w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przychody z:
pozarolniczej działalności gospodarczej,
wykonywania wolnego zawodu.
działalności wykonywanej osobiście,
{"qId":9, "cId":1, "tId":13814}
Do przychodów z działalności gospodarczej w podatku dochodowym od osób fizycznych nie wlicza się:
otrzymanych skapitalizowanych odsetek od udzielonych pożyczek,
otrzymanych zwrotów podatku od towarów i usług dokonywanych na podstawie odrębnych przepisów.
otrzymanych kar umownych,
{"qId":10, "cId":1, "tId":13814}
Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych, za datę powstania przychodu z działalności gospodarczej przyjmuje się, co do zasady:
dzień wykonania usługi, nie później jednak niż dzień wystawienia faktury albo uregulowania należności.
dzień postawienia do dyspozycji podatnika środków pieniężnych,
dzień wystawienia faktury, nie później jednak niż ostatni dzień miesiąca, w którym wykonano usługę,
{"qId":11, "cId":1, "tId":13814}
Opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych w przypadku udziału w funduszach kapitałowych podlega:
dochód,
nie ustala się przychodu.
przychód,
{"qId":12, "cId":1, "tId":13814}
Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych, zbycie udziałów w spółce z o.o. w celu ich umorzenia stanowi przychód:
z tytułu udziału w zyskach osób prawnych.
należny, choćby nie został faktycznie otrzymany,
z praw majątkowych,
{"qId":13, "cId":1, "tId":13814}
REKLAMA