Powtórzenie: CKZ TRANSPORT DROGOWY - D. - PRAWO PODATKOWE

Zawodowe, powtórzenie. 271 pytań.

Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych, amortyzacji nie podlegają:
dzieła sztuki i eksponaty muzealne,
Zgodnie z definicją zawartą w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, kosztami uzyskania przychodów są:
koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23 ustawy.
Kosztami uzyskania przychodów w podatku dochodowym od osób fizycznych:
są wydatki pracodawcy poniesione na zapewnienie prawidłowej realizacji pracowniczego programu emerytalnego,
godnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych, koszt uzyskania przychodów, w przypadku zbycia udziałów w spółce z o.o., objętych w zamian z wkład niepieniężny w postaci akcji, ustala się w wysokości:
nominalnej wartości objętych udziałów w spółce z o.o..
Koszty uzyskania przychodu w podatku dochodowym od osób fizycznych stanowią:
opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu.
Wydatki na reklamę stanowią w podatku dochodowym od osób fizycznych koszt uzyskania przychodu:
w całości, o ile pomiędzy poniesionym wydatkiem a uzyskanym przychodem istnieje związek przyczynowo-skutkowy,
Koszty uzyskania przychodu w podatku dochodowym od osób fizycznych stanowią:
podstawowe odpisy i wpłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
Kosztu uzyskania przychodu w podatku dochodowym od osób fizycznych nie stanowi:
podatek od spadków i darowizn.
Do kosztów uzyskania przychodów w podatku dochodowym od osób fizycznych:
zaliczana jest wartość naliczonego podatku od towarów i usług, od nabytych towarów, które służyły dokonaniu czynności zwolnionej od podatku od towarów i usług.
U podatników podatku dochodowego od osób fizycznych, którzy zgodnie z obowiązującymi ich przepisami o rachunkowości sporządzają sprawozdanie finansowe, za dochód z działalności gospodarczej uważa się:
dochód wykazany na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg, zmniejszony o dochody wolne od podatku i zwiększony o wydatki nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów, zaliczone uprzednio w ciężar kosztów,
W rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, dochodem lub stratą ze sprzedaży składników majątku trwałego, związanego z prowadzoną działalnością, jest:
różnica pomiędzy przychodem uzyskanym ze sprzedaży a jego wartością wykazaną w ewidencji środków trwałych, powiększona o sumę dokonanych odpisów amortyzacyjnych,
Dochodu z udziału w zyskach osób prawnych w podatku dochodowym od osób fizycznych nie stanowi:
dochód z odpłatnego zbycia prawa poboru akcji,
Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych, opłaty ustalone w umowie leasingu ponoszone przez korzystającego w podstawowym okresie umowy z tytułu używania środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych stanowią - co do zasady - przychód finansującego i koszt uzyskania przychodów korzystającego, jeżeli umowa została zawarta na czas oznaczony:
stanowiący co najmniej 40% normatywnego okresu amortyzacji, jeżeli jej przedmiotem są podlegające odpisom amortyzacyjnym rzeczy ruchome,
W rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, pod pojęciem podmiotów powiązanych należy rozumieć:
osoby fizyczne pełniące funkcje nadzorcze w spółce akcyjnej, będące jednocześnie wspólnikami spółki jawnej.
Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych, przekazana do nieodpłatnego użytkowania nieruchomość stanowi:
przychód jedynie dla korzystającego,
Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych, obowiązek sporządzania i przesyłania informacji podatkowych obejmuje transakcje między podmiotami powiązanymi, w których łączna kwota wynikająca z umowy lub rzeczywiście zapłacona w roku podatkowym przekracza:
30 000 Euro.
Przy obliczaniu podstawy podatku dochodowego od osób fizycznych odliczeniu nie podlegają:
składki z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego.
Podatnik podatku dochodowego od osób fizycznych opłacający podatek wg skali podatkowej może odliczyć przekazaną darowiznę:
zarówno od dochodu jak i od podatku,
Kwota składki na ubezpieczenie zdrowotne, o którą zmniejsza się podatek dochodowy od osób fizycznych nie może przekroczyć:
7,75% podstawy wymiaru tej składki ,
Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych, od dochodów z nieujawnionych źródeł przychodów lub nie znajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach pobiera się podatek :
w wysokości 75% dochodu,

Inne tryby nauki

Możesz wyświetlić pytania w formie Testu, Testu z odpowiedziami lub Fiszek.