Pytania i odpowiedzi

egzamin inz wggios

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. zimop/gospwod/sip/grunty
Ilość pytań: 120 Rozwiązywany: 9987 razy
Pytanie 21
Jeżeli podczas odsiarczania spalin używana jest ciecz a produkt końcowy jest w postaci suchej to jest to metoda
półsucha
Pytanie 22
Europejski Standard Emisji Spalin EURO 5 dotyczy
nowych pojazdów sprzedawanych na terytorium Unii Europejskiej
Pytanie 23
Na ilość NOx w gazach odlotowych nie mają wpływu
odpylanie spalin
Pytanie 24
Metodą usuwania NOx z gazów odlotowych nie jest
sekwestracja
Pytanie 25
Protokół z Kioto (1997) - wybierz nieprawidłową odpowiedź
spełnił swoje założenia ponieważ wszyscy najwięksi światowi emitenci CO2 go ratyfikowali
Pytanie 26
Międzynarodowe porozumienia dotyczące ochrony powietrza atmosferycznego są efektem
transgranicznego przemieszczania się zanieczyszczeń
Pytanie 27
Ograniczanie emisji zanieczyszczeń do powietrza przez poszczególne kraje określone w porozumieniach międzynarodowych powinno być
różne w zależności od emisji i chłonności środowiska danego kraju
Pytanie 28
Do dominujących czynników powodujących przekraczanie dopuszczalnych norm jakości powietrza na terenach gęsto zaludnionych nie należy
procesy produkcyjne w zakładach przemysłowych
Pytanie 29
Program ochrony powietrza to
plan naprawczy ustanawiany przez organy administracji państwowej obligatoryjnie w sytuacji przekroczenia
Pytanie 30
Monitoring jakości powietrza w Polsce jest prowadzony przez
Inspekcję Ochrony Środowiska
Pytanie 31
Według Ramowej Dyrektywy Wodnej UE głównym środowiskowym celem gospodarki wodnej jest:
osiągnięcie dobrego stanu wód podziemnych i powierzchniowych do 2015 r. lub ewentualnie w latach późniejszych
Pytanie 32
Zadania gospodarki wodnej to:
zaspokojenie zapotrzebowania na wodę ludności i przemysłu; ochrona wód i ekosystemów zależnych od wód oraz
Pytanie 33
Według RDW, zasady zintegrowanego zarządzania zasobami wody to:
łączne podejście do wód powierzchniowych i podziemnych; traktowanie zlewni jako obszaru gospodarowania wodą; uspołecznienie procesu planowania działań i podejmowania decyzji
Pytanie 34
Pięć najważniejszych zadań gospodarki wodnej to:
zapewnienie odpowiedniej ilości i jakości wody dla ludności; ochrona zasobów wodnych przed zanieczyszczeniem oraz niewłaściwą lub nadmierną eksploatacją; utrzymywanie lub poprawa stanu ekosystemów wodnych; ochrona przed powodzią oraz suszą; zapewnienie wody na potrzeby rolnictwa i przemysłu
Pytanie 35
Gospodarka wodna opiera się o:
zachowanie zasady racjonalnego i całościowego traktowania zasobów wód, z uwzględnieniem ich ilości i jakości
Pytanie 36
Cele gospodarki wodnej realizuje się z uwzględnieniem podziału państwa na obszary:
dorzeczy
Pytanie 37
Jednolita część wód powierzchniowych to
oddzielny i znaczący element wód, jak wody przejściowe, jezioro lub inny naturalny zbiornik wodny, sztuczny zbiornik
Pytanie 38
Jednolita część wód podziemnych to:
określona objętość wód podziemnych występująca w obrębie warstwy wodonośnej lub zespołu warstw wodonośnych, umożliwiająca pobór istotny w zaopatrzeniu ludności lub przepływ o natężeniu znaczącym dla kształtowania stanu wód powierzchniowych i ekosystemów lądowych
Pytanie 39
Pobór wód podziemnych istotny w zaopatrzeniu ludności w wodę to pobór wynoszący:
ponad 10 m3/d albo pobór zaopatrujący co najmniej 50 osób
Pytanie 40
Dobry stan ilościowy wód podziemnych jest gdy:
poziom wód podziemnych w części wód podziemnych jest taki, że zapewnia nieprzekraczanie dyspozycyjnych zasobów wód podziemnych przy określonej z wielolecia średniorocznej wartości poboru wód

Powiązane tematy

#geologia #is #agh