Pytania i odpowiedzi

ARZ

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. ARZ
Ilość pytań: 38 Rozwiązywany: 2117 razy
Pytanie 1
Badania rynkowe w odróżnieniu od wąsko rozumianych badań marketingowych:
służą do zmniejszenia entropii związanej m.in. z występowaniem ryzyka
odnoszą się do sfery adaptacji pierwotnej
Pytanie 2
Do badań rynków zagranicznych służących do podejmowania decyzji strategicznych należą:
badania strukturalne
badanie popytu zagranicznego na towary i usługi
badania podaży na rynku zagranicznym
Pytanie 3
Do badań rynkowych o charakterze strukturalnym należą:
badania dotyczące sytuacji demofraficznej na rynku zagranicznym
badania dotyczące regulacji prawnych w sferze gospodarczej
Pytanie 4
Czynniki wpływające na koszt uzyskania informacji to:
liczba ogniw pośrednich na drodze przekazu informacji
stopień przetworzenia danych
dokładność informacji
odległość między nadawcą a odbiorcą
Pytanie 5
Do źródeł wtórnych wykorzystywanych w badaniach rynków zagranicznych należą:
gotowe analizy rynkowe agencji badawczych
dokumentacja i korepondencja handlowa przedsiębiorstwa
Pytanie 6
Ograniczeniami związanymi ze zbieraniem danych pierwotnch w badaniach międzynarodowych są:
problemy z właściwym doborem respondentów do próby badawczej
niechęć do udzielania odpowiedzi przez respondentów
Pytanie 7
Kraj o najleprzym otoczeniu biznesu spośród niżej wymienionych według raportu Doing Business 205 Banku Światowego to:
Singapur
Pytanie 8
Które kryteria oceny jakości otoczenia boznesu wchodzą w skład wskaźnika DOing BUsiness Banku Świetowego:
handel zagraniczny (procedury)
egzekwowanie umów
uzyskiwanie przyłączenia do sieci elektrycznej
Pytanie 9
Które z poniższych stwierdzeń dotyczących wskaźnika Doing Business są prawdziwe:
wskaźniki ustalane są na ogół na podstawie sytuacji w największym mieście
badania prowadzone są z wykorzystaniem jednakowych hipotetycznych transakcji
oceny bazują na opinii praktyków-ekspertów
Pytanie 10
Polska w najnowszym rankingu Doing Business 2016
odnotowała awans o kilka miejsc w porównaniu do poprzedniej edycji rankingu
Pytanie 11
Wskaźnik GIniego o wartości rzędu 0,2-0,3 (20%-30%) wskazuje na to, że w danycm kraju:
mamy do czynienia z równomiernym rozkładem dochodów w gospodarce
Pytanie 12
Wskaźnik GIniego w przypadku krajów skandynawskich mieści się w przedziale proc.:
20-30
Pytanie 13
Wskaźnik Human Development Index jest średnią geometryczną, której składnikami są:
PNB per capita (PPP)
oczekiwana długość życia
upowszechnienie edukacji
Pytanie 14
Kraj o najwyższym wskaźniku HDI w 2015 to:
Norwegia
Pytanie 15
Które z poniższych kryteriów służą do oceny ryzyka za pomocą wskaźnika ryzyka ORI (wg BERI)
stabilizacja polityczna
inflacja
biurokracja

Powiązane tematy

#ARZ