Pytania i odpowiedzi

BHP

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. Test zawiera pytania z BHP i ergonomii, ogólne i górnicze.
Ilość pytań: 58 Rozwiązywany: 19811 razy
Pytanie 21
System Ochrony Pracy dzieli się na sektory:
Naukowo-badawczy, wykonawczy, nadzoru
Pytanie 22
Państwowa Inspekcja Pracy to:
Organ centralny powołany do kontroli przestrzegania prawa pracy
Pytanie 23
Dopuszczalny poziom hałasu w warunkach normalnych to:
85 dB
Pytanie 24
Bezpieczeństwo pracy to:
Zespół warunków, których zachowanie jest konieczne aby pracownicy mogli pracować bezpiecznie i bez szkody dla zdrowia
Pytanie 25
Higiena pracy obejmuje
Działanie techniczne, organizacyjne i ekonomiczne służące zapobieganiu chorobom zawodowym
Pytanie 26
Wypadek przy pracy to:
Nagłe zdarzenie, wywołane przyczyną zewnętrzną, powodujące uraz lub śmierć, mające związek z pracą
Pytanie 27
Za śmiertelny wypadek przy pracy uważa się wypadek w wyniku którego śmierć poszkodowanego nastąpiła:
W okresie nieprzekraczającym 6 miesięcy od dnia wypadku
Pytanie 28
Choroba zawodowa to:
Chroba, na którą zapada pracownik wykonując pracę w niekorzystnych warunkach i wymieniona na liście chorób zawodowych
Pytanie 29
Ochrona pracy to:
Gwarancje prawne określające relacje pomiędzy uczestnikami procesu pracy ze szczególnym uwzględnieniem interesów pracowników
Pytanie 30
Czynniki, które mogą doprowadzić do powstania choroby zawodowej pracownika to czynniki:
Szkodliwe
Pytanie 31
Wypadki i choroby zawodowe klasyfikujemy na podstawie:
CKWiC
Pytanie 32
Najbardziej narażone na możliwość powstania wypadku są prace:
Niepowtarzalne
Pytanie 33
Pracodawca ma obowiązek zatwierdzić protokół powypadkowy w terminie:
5 dni
Pytanie 34
W zakładzie pracy za stan bezpieczeństwa i higieny pracy odpowiada:
Pracodawca
Pytanie 35
Protokół powypadkowy sporządza się nie później niż w ciągu
14 dni od uzyskania zawiadomienia o wypadku
Pytanie 36
Koszty wypadków określa się wzorem
Kw=Kb+Kp-O
Pytanie 37
Do metod identyfikacji zagrożeń zaliczamy:
Hazop, listy kontrolne
Pytanie 38
Gdy ryzyko zawodowe zostało ocenione jako średnie (poniżej NDS), należy:
Zaplanować i podjąć działania w celu zmniejszenia ryzyka zawodowego
Pytanie 39
Ryzyko zawodowe określa:
Prawdopodobieństwo, że pracownik dozna szkody na zdrowiu w okresie aktywności zawodowej
Pytanie 40
Ogólne zasady oceny ryzyka zawodowego obejmują:
Zebranie informacji, identyfikacja zagrożeń, oszacowanie ryzyka, wyznaczenie dopuszczalności ryzyka

Powiązane tematy

#bhp #studia #gornictwo