Fiszki

BHP

Test w formie fiszek Test zawiera pytania z BHP i ergonomii, ogólne i górnicze.
Ilość pytań: 58 Rozwiązywany: 19829 razy
Bezpieczeństwo pracy to:
bezpieczeństwo zatrudnienia
zespół warunków, które muszą być spełnione aby pracownicy mogli wykonywać swoje zadania bezpiecznie
zespół warunków, które muszą być spełnione aby pracownicy mogli wykonywać swoje zadania bezpiecznie
Higiena pracy to:
nauka zajmująca się badaniem wpływu środowiska na organizm człowieka, służąca zapobieganiu chorobom zawodowym
higieniczne warunki pracy
nauka zajmująca się badaniem wpływu środowiska na organizm człowieka, służąca zapobieganiu chorobom zawodowym
Ryzyko to:
Podejmowanie decyzji lub czynności w warunkach zagrożenia
Podejmowanie decyzji lub czynności mogących przynieść korzyści, szkodę lub stratę
Podejmowanie decyzji lub czynności w warunkach zagrożenia
Wypadek przy pracy to:
zdarzenie nagłe, wywołane przyczyną zewnętrzną, mające związek z pracą i powodujące uraz lub śmierć
zdarzenie nagłe, wywołane przyczyną zewnętrzną, mające związek z pracą
zdarzenie nagłe, wywołane przyczyną zewnętrzną, mające związek z pracą i powodujące uraz lub śmierć
Wypadek śmiertelny przy pracy to:
Wypadek, który spowodował zgon pracownika na miejscu zdarzenia lub w ciągu 3 miesięcy od tego zdarzenia
Wypadek, który spowodował zgon pracownika na miejscu zdarzenia lub w ciągu 6 miesięcy od tego zdarzenia
Wypadek, który spowodował zgon pracownika na miejscu zdarzenia lub w ciągu 6 miesięcy od tego zdarzenia
Niebezpieczeństwo to:
Odejście od obowiązujących norm i stworzenie sytuacji, w której może powstać szkoda lub strata
zagrożenie
Odejście od obowiązujących norm i stworzenie sytuacji, w której może powstać szkoda lub strata
Choroba zawodowa to:
Choroba, wymieniona na liście chorób zawodowych, na którą zapadł pracownik wykonując pracę w warunkach szkodliwych lub uciążliwych dla zdrowia
Choroba, na którą zapadł pracownik wykonując pracę w warunkach szkodliwych lub uciążliwych dla zdrowia
Choroba, wymieniona na liście chorób zawodowych, na którą zapadł pracownik wykonując pracę w warunkach szkodliwych lub uciążliwych dla zdrowia
Profilaktyka to:
Wszelkie działania, których celem jest zapobieganie niebezpiecznym zdarzeniom
Wszelkie działania mające na celu utrzymanie dyscypliny w pracy
Wszelkie działania, których celem jest zapobieganie niebezpiecznym zdarzeniom
Aktualnie na liście chorób jest:
26 pozycji
21 pozycji
26 pozycji
Decyzję o stwierdzeniu choroby zawodowej wydaje w I instancji
Powiatowy inspektor pracy
Powiatowy inspektor sanitarny
Powiatowy inspektor sanitarny
Obowiązek stworzenia służby BHP spoczywa na pracodawcy gdy zatrudnia on:
więcej niż 100 pracowników
więcej niż 150 pracowników
więcej niż 100 pracowników
Aby uznać pylicę za chorobę zawodową jej skutki musza objawić się:
nie później niż do 5 lat od czasu narażenia
nie określa się terminu
nie określa się terminu
Wielkość ryzyka to:
Suma wielkości możliwej starty i prawdopodobieństwa jej wystąpienia
Iloczyn wielkości możliwej starty i prawdopodobieństwa jej wystąpienia
Iloczyn wielkości możliwej starty i prawdopodobieństwa jej wystąpienia
Wypadkowość to:
Ilość wypadków odniesiona do wielkości zatrudnienia lub produkcji
Ilość wypadków w czasie
Ilość wypadków w czasie
Wskaźnik ciężkości wypadków to:
Ilość dni chorobowych przypadających na jeden wypadekw
Ilość wypadków śmiertelnych i ciężkich w roku
Ilość dni chorobowych przypadających na jeden wypadekw
Wskaźnik częstotliwości wypadków to:
Ilość dni chorobowych w roku związanych z wypadkiem
Ilość wypadków w przeliczeniu na jednostkę produkcji lub przepracowany czas
Ilość wypadków w przeliczeniu na jednostkę produkcji lub przepracowany czas
Wypadkowość zależy od:
Częstotliwości podejmowania przez załogę ryzyka w obecności zagrożeń
Występujących zagrożeń pierwotnych w zakładzie pracy
Częstotliwości podejmowania przez załogę ryzyka w obecności zagrożeń
System Ochrony Pracy w Polsce to:
system prawny gwarantujący prawidłowe relacje między uczestnikami procesu pracy
System prawny wspierający utrzymanie miejsc pracy
system prawny gwarantujący prawidłowe relacje między uczestnikami procesu pracy
MORT to:
Metoda analizy przyczyn wypadków, tzw. drzewo błędów
Jedna z metod zarządzania bezpieczeństwem pracy
Metoda analizy przyczyn wypadków, tzw. drzewo błędów
Model zarządzania bezpieczeństwem pracy obejmuje:
Planowanie, realizację, audyt, korygowanie
Planowanie, realizację, badanie, ocenę
Planowanie, realizację, audyt, korygowanie

Powiązane tematy

#bhp #studia #gornictwo

Inne tryby