Pytania i odpowiedzi

BHP

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. Test zawiera pytania z BHP i ergonomii, ogólne i górnicze.
Ilość pytań: 58 Rozwiązywany: 19813 razy
Pytanie 1
Bezpieczeństwo pracy to:
zespół warunków, które muszą być spełnione aby pracownicy mogli wykonywać swoje zadania bezpiecznie
Pytanie 2
Higiena pracy to:
nauka zajmująca się badaniem wpływu środowiska na organizm człowieka, służąca zapobieganiu chorobom zawodowym
Pytanie 3
Ryzyko to:
Podejmowanie decyzji lub czynności w warunkach zagrożenia
Pytanie 4
Wypadek przy pracy to:
zdarzenie nagłe, wywołane przyczyną zewnętrzną, mające związek z pracą i powodujące uraz lub śmierć
Pytanie 5
Wypadek śmiertelny przy pracy to:
Wypadek, który spowodował zgon pracownika na miejscu zdarzenia lub w ciągu 6 miesięcy od tego zdarzenia
Pytanie 6
Niebezpieczeństwo to:
Odejście od obowiązujących norm i stworzenie sytuacji, w której może powstać szkoda lub strata
Pytanie 7
Choroba zawodowa to:
Choroba, wymieniona na liście chorób zawodowych, na którą zapadł pracownik wykonując pracę w warunkach szkodliwych lub uciążliwych dla zdrowia
Pytanie 8
Profilaktyka to:
Wszelkie działania, których celem jest zapobieganie niebezpiecznym zdarzeniom
Pytanie 9
Aktualnie na liście chorób jest:
26 pozycji
Pytanie 10
Decyzję o stwierdzeniu choroby zawodowej wydaje w I instancji
Powiatowy inspektor sanitarny
Pytanie 11
Obowiązek stworzenia służby BHP spoczywa na pracodawcy gdy zatrudnia on:
więcej niż 100 pracowników
Pytanie 12
Aby uznać pylicę za chorobę zawodową jej skutki musza objawić się:
nie określa się terminu
Pytanie 13
Wielkość ryzyka to:
Iloczyn wielkości możliwej starty i prawdopodobieństwa jej wystąpienia
Pytanie 14
Wypadkowość to:
Ilość wypadków w czasie
Pytanie 15
Wskaźnik ciężkości wypadków to:
Ilość dni chorobowych przypadających na jeden wypadekw
Pytanie 16
Wskaźnik częstotliwości wypadków to:
Ilość wypadków w przeliczeniu na jednostkę produkcji lub przepracowany czas
Pytanie 17
Wypadkowość zależy od:
Częstotliwości podejmowania przez załogę ryzyka w obecności zagrożeń
Pytanie 18
System Ochrony Pracy w Polsce to:
system prawny gwarantujący prawidłowe relacje między uczestnikami procesu pracy
Pytanie 19
MORT to:
Metoda analizy przyczyn wypadków, tzw. drzewo błędów
Pytanie 20
Model zarządzania bezpieczeństwem pracy obejmuje:
Planowanie, realizację, audyt, korygowanie

Powiązane tematy

#bhp #studia #gornictwo