Antyczna Grecja - Historia Polityczna, test z historii

Polityczna historia Grecji w ujęciu całościowym uwypuklająca najważniejsze wydarzenia i konteksty. Skupia się na najstarszych dziejach Grecji oraz ustroju politycznym jej najważniejszych ośrodków - Aten i Sparty. Nie obejmuje wojen z Persami, wojen Peloponeskich oraz podbojów Aleksandra Macedońskiego. Test dla liceum z historii. Test składa się z 60 pytań.

REKLAMA
Rozpocznij test

Pytania znajdujące się w teście: "Antyczna Grecja - Historia Polityczna"

1) Gdzie narodziła się najstarsza cywilizacja świata greckiego ? (Wpisać odpowiedź w odmienionej formie
2) Jak nazwano pierwszą grecką cywilizację ?
3) Cywilizacja minojska słynęła z obszernych budowli, które stały się cechą charakterystyczną tej cywilizacji. Te obszerne budowle to...
4) Najsłynniejszy taki kompleks budowlany odkryto w...
5) Zaznacz elementy kultury kreteńskiej.
6) Upadek cywilizacji minojskiej nastąpił w... (podaj przybliżony rok lub wiek)
7) Najstarszą cywilizacją grecką w Grecji kontynentalnej rozwinęli... (Podaj nazwę ludu, plemienia)
8) Najważniejszy ośrodek kultury achajskiej to...
9) Świat mykeński przetrwał w opowieściach pieśniarzy. Jak nazywani byli owi pieśniarze ?
10) Najwybitniejszym z nich był Homer, któremu przypisuje się autorstwo dwóch eposów - Iliady i Odysei. Pojawia się w nich historia wojny trojańskiej. Jak w języku Homera nazwana jest Troja ?
11) Około którego roku nastąpiło oblężenie Troi ?(jeśli w ogóle nastąpiło)
12) Zaznacz elementy kultury Achajów.
13) Upadek cywilizacji Myken nastąpił między 1200 a 1100 r. p.n.e. Jedną z przyczyn według tradycji greckiej był najazd potomków Heraklesa. Z jakim plemieniem greckim są utożsamiani Heraklidzi ?
14) Zmierzch cywilizacji minojskiej i mykeńskiej określany jest jako...
15) W wiekach ciemnych podstawowym surowcem rzemieślniczym było...
16) Po "wiekach ciemnych" w dziejach Grecji wyodrębnia się okres...
17) Powstała wtedy charakterystyczna dla Greków forma państwowości. Jak się ona nazywa
18) Terytorialny grecki świat ukształtował się w efekcie zjawiska nazywanego...
19) Wielka Kolonizacja przypada na...wiek p.n.e. (... - ...)
20) Alfabet grecki został przejęty od...
21) Grecja obfituje w wiele form ustrojowych. Zaznacz je.
22) Podstawą armii greckiej od IX wieku byli/a...
23) Szyk bojowy hoplitów greckich to...
24) Jednym z ważniejszych elementów ekwipunku hoplity była tarcza nazywana... (forma odmieniona)
25) Miasto macierzyste utworzonej koloni greckiej nazywane jest....
26) W którym wieku wprowadzono pieniądz monetarny w niektórych polis greckich ? (podaj cyfrę rzymską)
27) Grecy ludy nie posługujące się greką nazywali...
28) Sparta rozkwitła nad dwiema rzekami. Podaj ich nazwy. (... i ...)
29) Sparta powstała z połączenia się kilku gmin wiejskich. Dokładnie z ilu ? (podaj cyfrę arabską)
30) Spartanie po podboju Mesenii zamienili jej ludność w niewolnych chłopów zwanych w Sparcie...
31) Około roku 550 roku p.n.e. powstała symmachia na czele ze Spartą. Jak się ją nazywa ? (forma odmieniona)
32) Legendarnym prawodawcą Sparty był...
33) Likurg stworzył regulacje prawne spisane w tzw......
34) Wprowadzała ona radę starszych nazywaną w Sparcie...
35) W skład geruzji wchodzili obywatele powyżej 60 roku życia. Ilu ich było ?
36) Pełnoprawni obywatele Sparty to...
37) Trzecią grupę społeczną stanowili mający wolność osobistą, ale pozbawieni praw politycznych...
38) W Sparcie obowiązywało podwójne królestwo nazywane...
39) Władzę wykonawczą w Sparcie dzierżyli...
40) Eforów wybierano co rok. Ilu ich było ?
41) Zgromadzenie ludowe w Sparcie to...
42) Mitycznym założycielem Aten był...
43) Początkowo w Atenach władzę sprawowali arystokraci, który wybierali spośród siebie...
44) Byli archonci skupiali się w...
45) Pierwsze regulacje prawne opracował...
46) Drakon opracował swoje surowe prawa w roku...p.n.e.
47) Do najważniejszych reform Solona należało...
48) Swoje reformy Solon przedstawił w roku...p.n.e.
49) Po Solonie władzę Tyrańską przejął...
50) Było to w roku...p.n.e.
51) Reformy Klejstenesa to rok...p.n.e.
52) W społeczeństwie Aten cudzoziemcy nazywani byli...
53) Najważniejszą instytucją w polis było zgromadzenie ludowe określane jako...
54) Sąd ludowy to...
55) Sąd skorupkowy to reforma przypisywana...
56) Ostracyzm cechowało kworum...tysięcy obywateli
57) "Złotym wiekiem" określa się rządy...
58) Ilu członków liczyła instytucja strategów ?
59) Krasomówcy określani jako "przywódcy ludu" to...
60) Kandydat wybrany na jakiś urząd przechodził procedurę egzaminacyjną określaną jako...