Strona 1

OWIP Część 5

Pytanie 1
Korzystający z utworu:
nie jest obowiązany umożliwić twórcy przed rozpowszechnieniem utworu przeprowadzenie nadzoru autorskiego
jest obowiązany umożliwić twórcy przed rozpowszechnieniem utworu przeprowadzenie nadzoru autorskiego
jest obowiązany umożliwić twórcy po rozpowszechnieniu utworu przeprowadzenie nadzoru autorskiego
Pytanie 2
Jeżeli twórca nie przeprowadzi nadzoru autorskiego w odpowiednim terminie, uważa się, że:
wyraził zgodę na przeniesienie praw autorskich osobistych
nie wyraził zgody na rozpowszechnianie utworu
wyraził zgodę na rozpowszechnianie utworu
Pytanie 3
Jeżeli umowa obejmuje sporządzenie egzemplarzy przeznaczonych do udostępnienia publiczności, twórcy należą się egzemplarze autorskie w liczbie:
określonej w umowie
200
100
Pytanie 4
Jeśli w umowie nie postanowiono inaczej, to umowa zobowiązująca do przeniesienia autorskich praw majątkowych przenosi na nabywcę, z chwilą przyjęcia utworu, prawo do wyłącznego korzystania z utworu:
na określonym w umowie polu eksploatacji
w pełnym zakresie
w małym zakresie
Pytanie 5
W braku wyraźnego postanowienia w umowie o przeniesieniu prawa, uważa się, że twórca:
udzielił licencji
przeniósł prawa majątkowe na nabywcę
przeniósł prawa osobiste na nabywcę
Pytanie 6
Umowa licencyjna co do zasady uprawnia do korzystania z utworu w okresie:
pięciu lat na terytorium państw Unii Europejskiej
dziesięciu lat na terytorium państwa, w którym licencjobiorca ma swoją siedzibę
pięciu lat na terytorium państwa, w którym licencjobiorca ma swoją siedzibę
Pytanie 7
Licencja wyłączna polega na:
wyłączeniu prawa korzystania z utworu
zastrzeżeniu wyłączności korzystania z utworu w określony sposób
nie ograniczaniu udzielenia przez twórcę upoważnienia innym osobom do korzystania z utworu na tym samym polu eksploatacji
Pytanie 8
Licencja niewyłączna polega na:
nie wyłączeniu prawa korzystania z utworu
nie ograniczaniu udzielenia przez twórcę upoważnienia innym osobom do korzystania z utworu na tym samym polu eksploatacji
zastrzeżeniu wyłączności korzystania z utworu w określony sposób