Fiszki

OWIP Część 5

Test w formie fiszek Test z Ochrony Własności Intelektualnej i Przemysłowej.
Ilość pytań: 20 Rozwiązywany: 7998 razy
Korzystający z utworu:
jest obowiązany umożliwić twórcy przed rozpowszechnieniem utworu przeprowadzenie nadzoru autorskiego
nie jest obowiązany umożliwić twórcy przed rozpowszechnieniem utworu przeprowadzenie nadzoru autorskiego
jest obowiązany umożliwić twórcy po rozpowszechnieniu utworu przeprowadzenie nadzoru autorskiego
jest obowiązany umożliwić twórcy przed rozpowszechnieniem utworu przeprowadzenie nadzoru autorskiego
Jeżeli twórca nie przeprowadzi nadzoru autorskiego w odpowiednim terminie, uważa się, że:
wyraził zgodę na rozpowszechnianie utworu
nie wyraził zgody na rozpowszechnianie utworu
wyraził zgodę na przeniesienie praw autorskich osobistych
wyraził zgodę na rozpowszechnianie utworu
Jeżeli umowa obejmuje sporządzenie egzemplarzy przeznaczonych do udostępnienia publiczności, twórcy należą się egzemplarze autorskie w liczbie:
określonej w umowie
200
100
określonej w umowie
Jeśli w umowie nie postanowiono inaczej, to umowa zobowiązująca do przeniesienia autorskich praw majątkowych przenosi na nabywcę, z chwilą przyjęcia utworu, prawo do wyłącznego korzystania z utworu:
na określonym w umowie polu eksploatacji
w małym zakresie
w pełnym zakresie
na określonym w umowie polu eksploatacji
W braku wyraźnego postanowienia w umowie o przeniesieniu prawa, uważa się, że twórca:
udzielił licencji
przeniósł prawa osobiste na nabywcę
przeniósł prawa majątkowe na nabywcę
udzielił licencji
Umowa licencyjna co do zasady uprawnia do korzystania z utworu w okresie:
pięciu lat na terytorium państwa, w którym licencjobiorca ma swoją siedzibę
dziesięciu lat na terytorium państwa, w którym licencjobiorca ma swoją siedzibę
pięciu lat na terytorium państw Unii Europejskiej
pięciu lat na terytorium państwa, w którym licencjobiorca ma swoją siedzibę
Licencja wyłączna polega na:
nie ograniczaniu udzielenia przez twórcę upoważnienia innym osobom do korzystania z utworu na tym samym polu eksploatacji
wyłączeniu prawa korzystania z utworu
zastrzeżeniu wyłączności korzystania z utworu w określony sposób
zastrzeżeniu wyłączności korzystania z utworu w określony sposób
Licencja niewyłączna polega na:
zastrzeżeniu wyłączności korzystania z utworu w określony sposób
nie ograniczaniu udzielenia przez twórcę upoważnienia innym osobom do korzystania z utworu na tym samym polu eksploatacji
nie wyłączeniu prawa korzystania z utworu
nie ograniczaniu udzielenia przez twórcę upoważnienia innym osobom do korzystania z utworu na tym samym polu eksploatacji
Umowa licencyjna wyłączna:
może mieć formę ustną
wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności
nie wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności
wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności
Jeżeli umowa nie stanowi inaczej, a licencji udzielono na czas nieoznaczony, twórca może ją wypowiedzieć z zachowaniem terminów umownych, a w ich braku:
na rok naprzód, na koniec roku kalendarzowego
na trzy miesiące naprzód, na koniec roku kalendarzowego
na pół roku naprzód, na koniec roku kalendarzowego
na rok naprzód, na koniec roku kalendarzowego
Licencję udzieloną na okres dłuższy niż pięć lat uważa się, po upływie tego terminu, za udzieloną:
na czas nieoznaczony
na czas określony
na czas oznaczony
na czas nieoznaczony
Reżyser, operator obrazu, twórca adaptacji utworu literackiego, twórca stworzonych dla utworu audiowizualnego utworów muzycznych lub słowno-muzycznych oraz twórca scenariusza są:
współtwórcami utworu audiowizualnego
twórcami utworu audiowizualnego
twórcami solidarnymi
współtwórcami utworu audiowizualnego
Producent utworu audiowizualnego nabywa na mocy umowy o stworzenie utworu albo umowy o wykorzystanie już istniejącego utworu:
częściowe prawa majątkowe do eksploatacji tych utworów w ramach utworu audiowizualnego jako całości
niewyłączne prawa majątkowe do eksploatacji tych utworów w ramach utworu audiowizualnego jako całości
wyłączne prawa majątkowe do eksploatacji tych utworów w ramach utworu audiowizualnego jako całości
wyłączne prawa majątkowe do eksploatacji tych utworów w ramach utworu audiowizualnego jako całości
Główny reżyser, operator obrazu, twórcy scenariusza, twórcy innych utworów literackich lub muzycznych, które stworzone zostały do utworu audiowizualnego lub w nim wykorzystane, oraz artyści wykonawcy:
nie są uprawnieni do wynagrodzenia proporcjonalnego do wpływów z tytułu wyświetlania utworu audiowizualnego w kinach
są uprawnieni do wynagrodzenia stałego z tytułu wyświetlania utworu audiowizualnego w kinach
są uprawnieni do wynagrodzenia proporcjonalnego do wpływów z tytułu wyświetlania utworu audiowizualnego w kinach
są uprawnieni do wynagrodzenia proporcjonalnego do wpływów z tytułu wyświetlania utworu audiowizualnego w kinach
Programy komputerowe podlegają ochronie jak utwory:
muzyczne
plastyczne
literackie
literackie
Prawa majątkowe do programu komputerowego stworzonego przez pracownika w wyniku wykonywania obowiązków ze stosunku pracy przysługują:
pracownikom, o ile umowa nie stanowi inaczej
pracodawcy, o ile umowa nie stanowi inaczej
organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi
pracodawcy, o ile umowa nie stanowi inaczej
Jeżeli twórca nie wyraził innej woli, po jego śmierci z powództwem o ochronę autorskich praw osobistych zmarłego:
może wystąpić małżonek, ale nie jego zstępni, rodzice, rodzeństwo, zstępni rodzeństwa
może wystąpić małżonek, a w jego braku kolejno: zstępni, rodzice, rodzeństwo, zstępni rodzeństwa
nie może wystąpić małżonek, a również zstępni, rodzice, rodzeństwo, zstępni rodzeństwa
może wystąpić małżonek, a w jego braku kolejno: zstępni, rodzice, rodzeństwo, zstępni rodzeństwa
Twórca może żądać od osoby, która naruszyła jego autorskie prawa majątkowe, zaniechania naruszenia, wydania uzyskanych korzyści albo:
zapłacenia w potrójnej, a w przypadku gdy naruszenie jest zawinione, pięciokrotnej wysokości stosownego wynagrodzenia z chwili jego dochodzenia
zapłacenia w podwójnej, a w przypadku gdy naruszenie jest zawinione, potrójnej wysokości stosownego wynagrodzenia z chwili jego dochodzenia
zapłacenia w pięciokrotnej, a w przypadku gdy naruszenie jest zawinione, siedmiokrotnej wysokości stosownego wynagrodzenia z chwili jego dochodzenia
zapłacenia w podwójnej, a w przypadku gdy naruszenie jest zawinione, potrójnej wysokości stosownego wynagrodzenia z chwili jego dochodzenia
Sąd orzeka przepadek bezprawnie wytworzonych egzemplarzy utworów na rzecz:
Skarbu Państwa
Skarbu Państwa lub poszkodowanego
poszkodowanego
Skarbu Państwa
Sąd może orzec przepadek przedmiotów służących do bezprawnego wytworzenia egzemplarzy utworów lub przedmiotów, przy których użyciu dokonano naruszenia na rzecz Skarbu Państwa lub przyznanie ich:
organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi
Funduszowi Promocji Twórczości
poszkodowanemu, na poczet należnego odszkodowania
poszkodowanemu, na poczet należnego odszkodowania