Pytania i odpowiedzi

OWIP Część 5

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. Test z Ochrony Własności Intelektualnej i Przemysłowej.
Ilość pytań: 20 Rozwiązywany: 7949 razy
Pytanie 1
Korzystający z utworu:
jest obowiązany umożliwić twórcy przed rozpowszechnieniem utworu przeprowadzenie nadzoru autorskiego
Pytanie 2
Jeżeli twórca nie przeprowadzi nadzoru autorskiego w odpowiednim terminie, uważa się, że:
wyraził zgodę na rozpowszechnianie utworu
Pytanie 3
Jeżeli umowa obejmuje sporządzenie egzemplarzy przeznaczonych do udostępnienia publiczności, twórcy należą się egzemplarze autorskie w liczbie:
określonej w umowie
Pytanie 4
Jeśli w umowie nie postanowiono inaczej, to umowa zobowiązująca do przeniesienia autorskich praw majątkowych przenosi na nabywcę, z chwilą przyjęcia utworu, prawo do wyłącznego korzystania z utworu:
na określonym w umowie polu eksploatacji
Pytanie 5
W braku wyraźnego postanowienia w umowie o przeniesieniu prawa, uważa się, że twórca:
udzielił licencji
Pytanie 6
Umowa licencyjna co do zasady uprawnia do korzystania z utworu w okresie:
pięciu lat na terytorium państwa, w którym licencjobiorca ma swoją siedzibę
Pytanie 7
Licencja wyłączna polega na:
zastrzeżeniu wyłączności korzystania z utworu w określony sposób
Pytanie 8
Licencja niewyłączna polega na:
nie ograniczaniu udzielenia przez twórcę upoważnienia innym osobom do korzystania z utworu na tym samym polu eksploatacji
Pytanie 9
Umowa licencyjna wyłączna:
wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności
Pytanie 10
Jeżeli umowa nie stanowi inaczej, a licencji udzielono na czas nieoznaczony, twórca może ją wypowiedzieć z zachowaniem terminów umownych, a w ich braku:
na rok naprzód, na koniec roku kalendarzowego
Pytanie 11
Licencję udzieloną na okres dłuższy niż pięć lat uważa się, po upływie tego terminu, za udzieloną:
na czas nieoznaczony
Pytanie 12
Reżyser, operator obrazu, twórca adaptacji utworu literackiego, twórca stworzonych dla utworu audiowizualnego utworów muzycznych lub słowno-muzycznych oraz twórca scenariusza są:
współtwórcami utworu audiowizualnego
Pytanie 13
Producent utworu audiowizualnego nabywa na mocy umowy o stworzenie utworu albo umowy o wykorzystanie już istniejącego utworu:
wyłączne prawa majątkowe do eksploatacji tych utworów w ramach utworu audiowizualnego jako całości
Pytanie 14
Główny reżyser, operator obrazu, twórcy scenariusza, twórcy innych utworów literackich lub muzycznych, które stworzone zostały do utworu audiowizualnego lub w nim wykorzystane, oraz artyści wykonawcy:
są uprawnieni do wynagrodzenia proporcjonalnego do wpływów z tytułu wyświetlania utworu audiowizualnego w kinach
Pytanie 15
Programy komputerowe podlegają ochronie jak utwory:
literackie
Pytanie 16
Prawa majątkowe do programu komputerowego stworzonego przez pracownika w wyniku wykonywania obowiązków ze stosunku pracy przysługują:
pracodawcy, o ile umowa nie stanowi inaczej
Pytanie 17
Jeżeli twórca nie wyraził innej woli, po jego śmierci z powództwem o ochronę autorskich praw osobistych zmarłego:
może wystąpić małżonek, a w jego braku kolejno: zstępni, rodzice, rodzeństwo, zstępni rodzeństwa
Pytanie 18
Twórca może żądać od osoby, która naruszyła jego autorskie prawa majątkowe, zaniechania naruszenia, wydania uzyskanych korzyści albo:
zapłacenia w podwójnej, a w przypadku gdy naruszenie jest zawinione, potrójnej wysokości stosownego wynagrodzenia z chwili jego dochodzenia
Pytanie 19
Sąd orzeka przepadek bezprawnie wytworzonych egzemplarzy utworów na rzecz:
Skarbu Państwa
Pytanie 20
Sąd może orzec przepadek przedmiotów służących do bezprawnego wytworzenia egzemplarzy utworów lub przedmiotów, przy których użyciu dokonano naruszenia na rzecz Skarbu Państwa lub przyznanie ich:
poszkodowanemu, na poczet należnego odszkodowania