Strona 1

OWIP Część 2

Pytanie 1
Współtwórcom przysługuje prawo autorskie:
kumulatywnie
wspólnie
łącznie
Pytanie 2
Każdy ze współtwórców może żądać określenia wielkości udziałów przez:
właściwą organizację zbiorowego zarządzania prawami autorskimi
sąd
ministra właściwego ds. kultury i sztuki
Pytanie 3
Do wykonywania prawa autorskiego do całości utworu:
może być potrzebna zgoda wszystkich współtwórców, w zależności od utworu
nie potrzebna jest zgoda wszystkich współtwórców
potrzebna jest zgoda wszystkich współtwórców
Pytanie 4
Autorskie prawa majątkowe do utworu zbiorowego, w szczególności do encyklopedii lub publikacji periodycznej, przysługują:
producentowi lub wydawcy, a do poszczególnych części mających samodzielne znaczenie - ich twórcom
producentowi i wydawcy
tylko twórcom poszczególnych części mających samodzielne znaczenie
Pytanie 5
Prawo do tytułu utworu zbiorowego co do zasady przysługuje:
producentowi i wydawcy
twórcom poszczególnych części takiego utworu
producentowi lub wydawcy
Pytanie 6
Jeżeli ustawa lub umowa o pracę nie stanowią inaczej, pracodawca, którego pracownik stworzył utwór w wyniku wykonywania obowiązków ze stosunku pracy:
nabywa z chwilą przyjęcia utworu autorskie prawa majątkowe
nabywa z chwilą ustalenia utworu autorskie prawa majątkowe
nie nabywa z chwilą przyjęcia utworu autorskie prawa majątkowe
Pytanie 7
Twórca może wyznaczyć pracodawcy na piśmie odpowiedni termin na rozpowszechnienie utworu z tym skutkiem, że po jego bezskutecznym upływie prawa uzyskane przez pracodawcę wraz z własnością przedmiotu, na którym utwór utrwalono, powracają do twórcy jeżeli pracodawca:
w okresie trzech lat od daty przyjęcia utworu, nie przystąpi do rozpowszechniania utworu przeznaczonego w umowie o pracę do rozpowszechnienia
w okresie roku od daty przyjęcia utworu, nie przystąpi do rozpowszechniania utworu przeznaczonego w umowie o pracę do rozpowszechnienia
w okresie dwóch lat od daty przyjęcia utworu, nie przystąpi do rozpowszechniania utworu przeznaczonego w umowie o pracę do rozpowszechnienia
Pytanie 8
Uważa się, że utwór został przyjęty bez zastrzeżeń, jeżeli pracodawca nie zawiadomi twórcy o jego nieprzyjęciu lub uzależnieniu przyjęcia od dokonania określonych zmian w terminie:
jednego miesiąca od dostarczenia utworu
sześciu miesięcy od dostarczenia utworu
trzech miesięcy od dostarczenia utworu