Pytania i odpowiedzi

OWIP Część 2

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. Test z Ochrony Własności Intelektualnej i Przemysłowej.
Ilość pytań: 20 Rozwiązywany: 13823 razy
Pytanie 1
Współtwórcom przysługuje prawo autorskie:
wspólnie
Pytanie 2
Każdy ze współtwórców może żądać określenia wielkości udziałów przez:
sąd
Pytanie 3
Do wykonywania prawa autorskiego do całości utworu:
potrzebna jest zgoda wszystkich współtwórców
Pytanie 4
Autorskie prawa majątkowe do utworu zbiorowego, w szczególności do encyklopedii lub publikacji periodycznej, przysługują:
producentowi lub wydawcy, a do poszczególnych części mających samodzielne znaczenie - ich twórcom
Pytanie 5
Prawo do tytułu utworu zbiorowego co do zasady przysługuje:
producentowi lub wydawcy
Pytanie 6
Jeżeli ustawa lub umowa o pracę nie stanowią inaczej, pracodawca, którego pracownik stworzył utwór w wyniku wykonywania obowiązków ze stosunku pracy:
nabywa z chwilą przyjęcia utworu autorskie prawa majątkowe
Pytanie 7
Twórca może wyznaczyć pracodawcy na piśmie odpowiedni termin na rozpowszechnienie utworu z tym skutkiem, że po jego bezskutecznym upływie prawa uzyskane przez pracodawcę wraz z własnością przedmiotu, na którym utwór utrwalono, powracają do twórcy jeżeli pracodawca:
w okresie dwóch lat od daty przyjęcia utworu, nie przystąpi do rozpowszechniania utworu przeznaczonego w umowie o pracę do rozpowszechnienia
Pytanie 8
Uważa się, że utwór został przyjęty bez zastrzeżeń, jeżeli pracodawca nie zawiadomi twórcy o jego nieprzyjęciu lub uzależnieniu przyjęcia od dokonania określonych zmian w terminie:
sześciu miesięcy od dostarczenia utworu
Pytanie 9
Pierwszeństwo instytucji naukowej do opublikowania utworu pracownika naukowego wygasa, jeżeli nie zawarto z twórcą umowy o wydanie utworu w ciągu sześciu miesięcy od dostarczenia utworu albo jeżeli w okresie:
dwóch lat od daty jego przyjęcia utwór nie został opublikowany
Pytanie 10
Pierwszeństwo w opublikowaniu pracy dyplomowej studenta przysługuje:
uczelni wyższej, w której napisano pracę dyplomową
Pytanie 11
Student, który przygotował pracę dyplomową może ją opublikować, jeżeli uczelnia nie opublikowała pracy dyplomowej w ciągu:
6 miesięcy od jej obrony
Pytanie 12
Autorskie prawa osobiste:
nigdy nie wygasają
Pytanie 13
Autorskie prawa osobiste:
nie podlegają zrzeczeniu się lub zbyciu
Pytanie 14
Prawo do nienaruszalności treści i formy utworu oraz jego rzetelnego wykorzystania to:
autorskie prawo osobiste
Pytanie 15
Autorskie prawa majątkowe:
nie podlegają egzekucji, dopóki służą twórcy
Pytanie 16
Twórcy i jego spadkobiercom, w przypadku dokonanych zawodowo odsprzedaży oryginalnych egzemplarzy utworu plastycznego lub fotograficznego, przysługuje prawo do wynagrodzenia, którego wartość zależna jest od wartości sprzedaży i mieści się w przedziale:
od 0,25 % do 5 % ceny sprzedaży
Pytanie 17
Kopie uznane za oryginalne egzemplarze utworu, jeżeli zostały wykonane osobiście, w ograniczonej ilości, przez twórcę lub pod jego nadzorem, ponumerowane, podpisane lub w inny sposób przez niego oznaczone:
są oryginalnymi egzemplarzami utworu
Pytanie 18
Za dokonaną zawodowo odsprzedaż rękopisów utworów literackich i muzycznych twórcom i ich spadkobiercom przysługuje prawo do wynagrodzenia w wysokości:
5 % ceny
Pytanie 19
Producenci i importerzy magnetofonów, magnetowidów, kserokopiarek, skanerów, czystych nośników służących do utrwalania są obowiązani do uiszczania organizacjom zbiorowego zarządzania opłat w wysokości nieprzekraczającej:
3 % kwoty należnej z tytułu sprzedaży tych urządzeń i nośników
Pytanie 20
Posiadacze urządzeń reprograficznych, którzy prowadzą działalność gospodarczą w zakresie zwielokrotniania utworów dla własnego użytku osobistego osób trzecich, są obowiązani do uiszczania, za pośrednictwem organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi, opłat w wysokości:
do 3 % wpływów z tego tytułu na rzecz twórców oraz wydawców