Fiszki

OWIP Część 2

Test w formie fiszek Test z Ochrony Własności Intelektualnej i Przemysłowej.
Ilość pytań: 20 Rozwiązywany: 13889 razy
Współtwórcom przysługuje prawo autorskie:
kumulatywnie
łącznie
wspólnie
wspólnie
Każdy ze współtwórców może żądać określenia wielkości udziałów przez:
właściwą organizację zbiorowego zarządzania prawami autorskimi
sąd
ministra właściwego ds. kultury i sztuki
sąd
Do wykonywania prawa autorskiego do całości utworu:
potrzebna jest zgoda wszystkich współtwórców
może być potrzebna zgoda wszystkich współtwórców, w zależności od utworu
nie potrzebna jest zgoda wszystkich współtwórców
potrzebna jest zgoda wszystkich współtwórców
Autorskie prawa majątkowe do utworu zbiorowego, w szczególności do encyklopedii lub publikacji periodycznej, przysługują:
tylko twórcom poszczególnych części mających samodzielne znaczenie
producentowi lub wydawcy, a do poszczególnych części mających samodzielne znaczenie - ich twórcom
producentowi i wydawcy
producentowi lub wydawcy, a do poszczególnych części mających samodzielne znaczenie - ich twórcom
Prawo do tytułu utworu zbiorowego co do zasady przysługuje:
producentowi lub wydawcy
producentowi i wydawcy
twórcom poszczególnych części takiego utworu
producentowi lub wydawcy
Jeżeli ustawa lub umowa o pracę nie stanowią inaczej, pracodawca, którego pracownik stworzył utwór w wyniku wykonywania obowiązków ze stosunku pracy:
nabywa z chwilą przyjęcia utworu autorskie prawa majątkowe
nabywa z chwilą ustalenia utworu autorskie prawa majątkowe
nie nabywa z chwilą przyjęcia utworu autorskie prawa majątkowe
nabywa z chwilą przyjęcia utworu autorskie prawa majątkowe
Twórca może wyznaczyć pracodawcy na piśmie odpowiedni termin na rozpowszechnienie utworu z tym skutkiem, że po jego bezskutecznym upływie prawa uzyskane przez pracodawcę wraz z własnością przedmiotu, na którym utwór utrwalono, powracają do twórcy jeżeli pracodawca:
w okresie dwóch lat od daty przyjęcia utworu, nie przystąpi do rozpowszechniania utworu przeznaczonego w umowie o pracę do rozpowszechnienia
w okresie roku od daty przyjęcia utworu, nie przystąpi do rozpowszechniania utworu przeznaczonego w umowie o pracę do rozpowszechnienia
w okresie trzech lat od daty przyjęcia utworu, nie przystąpi do rozpowszechniania utworu przeznaczonego w umowie o pracę do rozpowszechnienia
w okresie dwóch lat od daty przyjęcia utworu, nie przystąpi do rozpowszechniania utworu przeznaczonego w umowie o pracę do rozpowszechnienia
Uważa się, że utwór został przyjęty bez zastrzeżeń, jeżeli pracodawca nie zawiadomi twórcy o jego nieprzyjęciu lub uzależnieniu przyjęcia od dokonania określonych zmian w terminie:
trzech miesięcy od dostarczenia utworu
sześciu miesięcy od dostarczenia utworu
jednego miesiąca od dostarczenia utworu
sześciu miesięcy od dostarczenia utworu
Pierwszeństwo instytucji naukowej do opublikowania utworu pracownika naukowego wygasa, jeżeli nie zawarto z twórcą umowy o wydanie utworu w ciągu sześciu miesięcy od dostarczenia utworu albo jeżeli w okresie:
dwóch lat od daty jego przyjęcia utwór nie został opublikowany
trzech lat od daty jego przyjęcia utwór nie został opublikowany
pięciu lat od daty jego przyjęcia utwór nie został opublikowany
dwóch lat od daty jego przyjęcia utwór nie został opublikowany
Pierwszeństwo w opublikowaniu pracy dyplomowej studenta przysługuje:
uczelni wyższej, w której napisano pracę dyplomową
promotorowi studenta
studentowi
uczelni wyższej, w której napisano pracę dyplomową
Student, który przygotował pracę dyplomową może ją opublikować, jeżeli uczelnia nie opublikowała pracy dyplomowej w ciągu:
6 miesięcy od jej obrony
1 miesiąca od jej obrony
3 miesięcy od jej obrony
6 miesięcy od jej obrony
Autorskie prawa osobiste:
wygasają z upływem 70 lat po śmierci autora
nigdy nie wygasają
wygasają z chwilą śmierci autora
nigdy nie wygasają
Autorskie prawa osobiste:
podlegają zrzeczeniu się lub zbyciu
nie podlegają zrzeczeniu się lub zbyciu
podlegają zrzeczeniu się, ale nie zbyciu
nie podlegają zrzeczeniu się lub zbyciu
Prawo do nienaruszalności treści i formy utworu oraz jego rzetelnego wykorzystania to:
prawo pokrewne osobiste
autorskie prawo majątkowe
autorskie prawo osobiste
autorskie prawo osobiste
Autorskie prawa majątkowe:
nie podlegają egzekucji, nawet jeśli nie służą twórcy
podlegają egzekucji, dopóki służą twórcy
nie podlegają egzekucji, dopóki służą twórcy
nie podlegają egzekucji, dopóki służą twórcy
Twórcy i jego spadkobiercom, w przypadku dokonanych zawodowo odsprzedaży oryginalnych egzemplarzy utworu plastycznego lub fotograficznego, przysługuje prawo do wynagrodzenia, którego wartość zależna jest od wartości sprzedaży i mieści się w przedziale:
od 1 % do 5 % ceny sprzedaży
od 3 % do 5 % ceny sprzedaży
od 0,25 % do 5 % ceny sprzedaży
od 0,25 % do 5 % ceny sprzedaży
Kopie uznane za oryginalne egzemplarze utworu, jeżeli zostały wykonane osobiście, w ograniczonej ilości, przez twórcę lub pod jego nadzorem, ponumerowane, podpisane lub w inny sposób przez niego oznaczone:
są oryginalnymi egzemplarzami utworu
nie są oryginalnymi egzemplarzami utworu
są nieoryginalnymi egzemplarzami utworu
są oryginalnymi egzemplarzami utworu
Za dokonaną zawodowo odsprzedaż rękopisów utworów literackich i muzycznych twórcom i ich spadkobiercom przysługuje prawo do wynagrodzenia w wysokości:
2 % ceny
3 % ceny
5 % ceny
5 % ceny
Producenci i importerzy magnetofonów, magnetowidów, kserokopiarek, skanerów, czystych nośników służących do utrwalania są obowiązani do uiszczania organizacjom zbiorowego zarządzania opłat w wysokości nieprzekraczającej:
3 % kwoty należnej z tytułu sprzedaży tych urządzeń i nośników
6 % kwoty należnej z tytułu sprzedaży tych urządzeń i nośników
5 % kwoty należnej z tytułu sprzedaży tych urządzeń i nośników
3 % kwoty należnej z tytułu sprzedaży tych urządzeń i nośników
Posiadacze urządzeń reprograficznych, którzy prowadzą działalność gospodarczą w zakresie zwielokrotniania utworów dla własnego użytku osobistego osób trzecich, są obowiązani do uiszczania, za pośrednictwem organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi, opłat w wysokości:
do 10 % wpływów z tego tytułu na rzecz twórców oraz wydawców
do 5 % wpływów z tego tytułu na rzecz twórców oraz wydawców
do 3 % wpływów z tego tytułu na rzecz twórców oraz wydawców
do 3 % wpływów z tego tytułu na rzecz twórców oraz wydawców